IARU Region 1-konferensen är avslutad

Efter fyra dagars intensiva diskussioner i olika arbetsgrupper och kommittéer samlades alla c:a 130 delegater igår torsdag för Final Plenum där de olika kommittéernas (C2 – ekonomi, C3 – administrativa frågor, C4 – HF, C5 – VHF/UHF/microwaves och C7 – EMC) rekommendationer och beslut skulle godkännas av konferensen genom majoritetsbeslut. För några frågor som gällde IARU Region 1:s konstitution fordrades absolut majoritet, men det visade sig att samtliga ändringar röstades igenom med god marginal. Det är t.o.m. så att de flesta beslut togs enhälligt. Där ser man betydelsen av de olika gruppernas diskuterande innan beslut tas.

Min uppgift var att närvara vid C3- och C4-kommittéernas möten, och de rekommendationer som idag röstades igenom hade tagits med stor enighet. Vi får inte meddela de exakta besluten förrän sekretariatet publicerat dem (för att undvika misstolkningar och rena missförstånd), men jag kan ändå nämna några exempel:

C3: Ekonomiska åtstramningar innebär att en del permanenta arbetsgrupper får minskade anslag. Detta påverkar även EC (IARU Region 1 Executive Committee) som drar ner på antalet fysiska möten i framtiden. Andra beslut rörde procedurfrågor, stadgar, fullmakter osv. Vad gäller SSA:s och VERON:s (holländarna) ”papers” beträffande instegs- och novisklasser så satte det igång omfattande diskussioner, och det har beslutats att göra en inventering av hur det ser ut i de olika Region 1-länderna i denna fråga. Vi och de flesta andra hoppas på en framtida harmonisering inom de olika ländernas novisklasser. Dit är det emellertid säkerligen en lång väg. Under tiden ska varje medlemsland arbeta för att instegs- och novisklasser införs i respektive länder (det är bara novisklasserna som kan harmoniseras inom CEPT).

C4: De olika arbetsgruppernas rapporter behandlades en efter en och riktlinjer för de kommande tre åren diskuterades. Bland grupperna kan nämnas AROS (Amateur Radio Observation Group) som arbetar med s.k. DQRM (Deliberate QRM = avsiktlig QRM). Med hjälp av myndigheter och modern utrustning kan man pejla in individer som medvetet stör t.ex. DX-peditioner. Remote Operation (fjärrstyrning), 60-metersbandet och harmonisering av bandplanerna mellan de tre regionerna diskuterades som vanligt. Contests får alltid stort utrymme, och en uppmaning kommer att tillställas alla tävlingsorganisatörer med uppmaning att diskvalificera deltagare som försöker skaffa sig fördelar genom att lägga sig utanför contestsegmenten. Med hjälp av dagens teknologi (SDR-inspelning av hela tävlingen) är det en ganska lätt men tidskrävande uppgift.

När slutprotokollen är tillgängliga kommer jag och Mats SM6EAN att lägga ut dem på HF- resp. VHF-sektionerna. Mats kommer f.ö. med en rapport senare om C5/C7-grupperna.

Konferensen avslutades med en mängd olika val av kommitté- och gruppledare (för det mesta omval). Vi såg med spänning fram mot valet till exekutivkommittén (EC), och att vi fick tillräckligt stöd för Mats kandidatur har ni redan blivit informerade om i tidigare inlägg på SSA:s hemsida.

Author: SM6JSM