Om Amatörradio


En film om Amatörradio från engelska RSGB.
Speaker & översättning: Rolf Arsenius.
Edit: Peter Lundberg, SM7LNJ
Idé och projektledning: H-C Grusell SM6ZEM

Amatörradio – vad är det?

Amatörradio är radiokommunikation mellan människor, via radio, på många olika trafiksätt, till exempel: telefoni, telegrafi eller via digital kommunikation. Amatörradio är en hobby med många inriktningar, exempelvis:

  1. Teknisk och experimentell – av tradition har mycket av radions utveckling sina rötter i sändaramatörers experimente-rande.
  2. Kontaktskapande – sändaramatörerna bildar en internationell familj med helt egna kontaktvägar, som obehindrat korsar alla gränser.
  3. Kunskapsutvecklande -genom hobbyns avancerade karaktär byggs det upp kunskaper som kommer både individen, näringslivet och samhället till godo.
  4. Hjälpande – i nödsituationer och andra lägen där ordinarie kommunikationer är begränsade har sändaramatörer i alla tider ställt upp med sina privata resurser och kunnande. Vid otaliga tillfällen har amatörradio-trafiken haft avgörande betydelse.
  5. Bildande – Många har tagit sina första steg mot framtida yrken genom amatörradion. Många klubbar bedriver betydelsefull ungdomsverksamhet.

Amatörradio enligt PTS

Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, definition menas med amatörradiotrafik – icke yrkes-mässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Amatörradio är en hobby som utövas av ca 3 miljoner personer i hela världen. I Sverige finns drygt 11 000 radioamatörer, varav 5500 är medlemmar i Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA. Ålder, yrke, kön, var du bor, spelar ingen roll, det är det gemensamma intresset för amatörradio som är drivkraften.

Amatörradion har funnits sedan radions barndom. Många landvinningar har gjorts under åren. Från början dominerade telegrafin, numera används många olika slags sändningssätt. Grunden för en sändaramatör är intresset för tekniska experiment, kontakter med andra människor och språk.

Många har här grundlagt ett intresse för ett framtida yrke. Dagens teknik har revolutionerat amatörradion och utvecklingen går snabbt framåt, inte minst när det gäller digitala trafiksätt och satellittrafik.

Vem som helst kan bli sändaramatör. Det handlar om en vilja att utforska det okända och om att lära sig nya saker. Möjligheterna för sändaramatörer har under åren ökat. Idag finns det tilldelade frekvensband allt från långvåg, mellanvåg och upp till mycket höga frekvenser (mikrovågor). För att inneha och använda en radiosändare krävdes före 2004-09-30 ett amatörradiotillstånd utfärdat av Post- och telestyrelsen, PTS. Från och med 2004-10-01 utfärdrar Sveriges Sändareamatörer, SSA, amatörradiocertifikat/amatörradiolicens.

Vad är en Radioamatör?

Bra Böckers lexikon 1980 ger följande definition: ”Person som för nöjes skull bedriver radiotelegrafi eller radiotelefoni på kortvågs-banden.

Det är sant att vi sysslar med telegrafi och telefoni men vi har också under lång tid skickat texter och olika typer av images mellan oss och sedan datorerna kom med i bilden är det många som kopplar ihop datorn med radion och pratar med andra via tangentbordet.

Det är riktigt att vi använder oss av kortvågsbanden, men de flesta sändar-amatörerna börjar oftast på lite högre frekvenser för sina experiment. Det är många som har en radiosändare för 145 eller 432 MHz, många av dessa radiostationer är monterade i bilar.

En annan del av vår hobby är att experimentera och bygga antenner, mottagare, sändare eller annan utrustning som kan förbättra våra möjligheter att använda vår radioutrustning.

En radioamatör är en person som före 2004-09-30 har amatörradiocertifikat och amatörradiotillstånd att använda amatörradiosändare. Efter 2004-10-01 utfärdas amatörradiocertifikat för att få använda amatörradiosändare.

I Sverige var det tidigare Post- och telestyrelsen, PTS, som utfärdade amatörradiotillstånd samt tilldelade anropssignaler. Efter 2004-10-01 utfärdas amatörradiocertifikat även av Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA.

Amatörradiocertifikat är ett slags ”eterns körkort”, ett kompetensbevis som ges efter examination inför särskild provförrättare.

Kunskaper krävs i elsäkerhet, reglementen, elteknik, radioteknik.

Det finns idag en certifikatklass, Amatörradiocertifikat. Ett kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, eller av Post- och telestyrelsen, PTS.

Vad krävs för att bli Radioamatör?

Amatörradiocertifikat ger tillgång till samtliga frekvensband. Här krävs kunskaper i elsäkerhet, reglementen, elteknik och radioteknik.

För amatörradiocertifikat behöver Du kunna lite om olika antenntyper, vågutbredning på olika frekvensbanden och vad som påverkar vågutbredningen samt veta hur man beräknar och tillverkar en enklare antenn. Kunskap om hur en sändare/mottagare är uppbyggd (schematisk). Dessutom måste Du lära dig några trafikförkortningar och radioreglementet.

För att klara certifikatet bör du ha matematikkunskap som motsvarar årskurs 9 i grundskolan. Du kan studera hemma eller också kontaktar Du närmaste radioklubb och hör om de har någon utbildning som Du kan delta i.

SSA har tagit fram Utbildningsmaterial, kontakta SSA:s kansli för mer information om utbildningmaterial.

Du avlägger prov hos någon av SSA:s provförrättare.

När Du klarat provet erhåller Du ett amatörradiocertifikat, vilket är ett dokument som utfärdas som bevis för att man har en viss kompetensnivå. Nu erhåller Du också en anropssignal/amatörradiosignal.

Vad kan man göra som Radioamatör?

Som licensierad sändaramatör har Du möjlighet att få kontakt med tusentals likasinnade runt om i världen. Du kan få kontakt med någon annan sändaramatör i samma stad/by eller i Europa, Afrika eller Amerika inom några minuter. Kontakterna kan ske via kortvåg eller på VHF/UHF. Hobbyn är väldigt bred och det finns många olika inriktningar.

Du kan bygga egna antenner och utveckla radiokörandet, försöka samla så många radiokontakter i olika delar världen som möjligt, delta i någon av de tävlingar som anordnas. Sedan hemdatorerna kom med i bilden är det många som kopplar ihop datorn med radion och pratar / chattar med andra via tangentbordet.

Vänner över hela världen!

Amatörradio är en hobby, som är särskilt inriktad på radiokommunikation. Det är lätt att få vänner med amatörradions hjälp. Den når över alla gränser och vid resor besöker sändar-amatörerna gärna varandra.

Du får god träning i att tala främmande språk, vid kontakt med sändaramatörer utanför Sverige kommer Du vanligtvis att använda engelska, men Du får även möjlighet att träna på många andra språk om Du vill. Genom sin natur bidrar hobbyn till ökad förståelse mellan olika länder och folkslag.

Mer information kan du få av föreningens kansli.