Swedish Locator Award – SLA

(English further down)

SLA utges till licensierade radioamatörer för kontakter från 2020-01-01 med olika lokatorrutor i Sverige. Svensk ansökande ska vara medlem i SSA.

Under 30 MHz:

 • Alla kontakter ska ha skett från samma DXCC-land.
 • Alla upplåtna amatörradioband och trafiksätt får användas.
 • Påteckning för 2 x CW och enskilda band kan erhållas.

Över 30 MHz:

 • Alla kontakter ska ha skett från samma QTH och inom en cirkel med radien 50 km.
 • Diplom ges för följande separata frekvensområden: 50, 144, 432, Mikrovåg.
 • Trafiksätt: Analogt (SSB/CW/FM) eller Digitalt.

Alla kontakter ska vara med landbaserade stationer. Markbunden repeater får ej användas.

Diplomet utges i fyra klasser; oavsett vilka amatörband som använts:

 1. 25 rutor
 2. 50 rutor
 3. 60 rutor
 4. 64 rutor

Numrerade diplom utfärdas av SSA:s kansli.

Ansökan skall sändas till SSA Diplommanager och bestå av en förteckning med följande detaljer: Lokatorruta, egen signal, motstationens anropssignal, datum, tid i UTC, band och trafiksätt.

SWL-stationer kan ansöka om diplomet. Båda stationer ska anges i ansökan för varje QSO.

Avgift: SEK 100.

Alla svenska stationer uppmanas att trycka eller skriva lokatorrutan (sex tecken) på sina QSL-kort med det för varje QSO aktuellt QTH.

Svenska lokatorrutor:

 • JO57 JO58 JO59 JO65 JO66 JO67 JO68 JO69 JO75 JO76 JO77 JO78 JO79
 • JO86 JO87 JO88 JO89 JO96 JO97 JO98 JO99
 • JP53 JP60 JP61 JP62 JP63 JP64 JP70 JP71 JP72 JP73 JP74 JP75 JP76
 • JP80 JP81 JP82 JP83 JP84 JP85 JP86 JP87 JP88
 • JP90 JP92 JP93 JP94 JP95 JP96 JP97 JP98
 • KP03 KP04 KP05 KP06 KP07 KP08 KP09 KP15 KP16 KP17 KP18 KP25 KP26

English:

The SLA will be issued to licensed radio amateurs for contacts made with Swedish grid squares (Maidenhead locator system) from January 1st, 2020.

Below 30 MHz:

 • All contacts must be made from the same DXCC entity.
 • All radio bands and modes may be used.
 • Endorsement can be obtained for 2 x CW and specific bands.

Above 30 MHz:

 • All contacts must be made from the same QTH and within a circle with the radius of 50 kilometers.
 • The award will be issued for the following separate frequency bands: 50, 144, 432, Microwave.
 • Endorsement can be obtained for analoue modes (SSB/CW/FM).
 • All contacts must be made with onshore stations. Terrestrial repeaters or satellites may not be used.

The award will be issued in four classes:

 1. 25 grid squares
 2. 50 grid squares
 3. 60 grid squares
 4. 64 grid squares

Numbered awards will be issued by SSA.

The application must be mailed to the SSA Award Manager, Box 45, SE-19121, Sollentuna, Sweden, or to the E-mail address hq@ssa.se. The QSO list must include: Grid square, callsign used, Swedish callsign, date, UTC, band, mode.

Transitional rule for applicants outside Sweden: Stations may apply for the award claiming QSOs from before 2020-01-01, but they will be issued unnumbered.

SWL stations may apply for the award.

Fee: SEK 100 or the equivalent amount in USD or EUR.

List of valid grid squares:

 • JO57 JO58 JO59 JO65 JO66 JO67 JO68 JO69 JO75 JO76 JO77 JO78 JO79
 • JO86 JO87 JO88 JO89 JO96 JO97 JO98 JO99
 • JP53 JP60 JP61 JP62 JP63 JP64 JP70 JP71 JP72 JP73 JP74 JP75 JP76
 • JP80 JP81 JP82 JP83 JP84 JP85 JP86 JP87 JP88
 • JP90 JP92 JP93 JP94 JP95 JP96 JP97 JP98
 • KP03 KP04 KP05 KP06 KP07 KP08 KP09 KP15 KP16 KP17 KP18 KP25 KP26