Specialsignaler

Här finner du information om:

Frågor kring specialsignaler skickas till: signal@ssa.se

Förläng giltigheten för din specialsignal & Ansök om ny specialsignal

Sedan den 1 april 2017 har vi nya regler för specialsignaler. En specialsignal gäller under ett år, giltighetstiden kan förlängas genom att till SSA ansöka om detta. Idag finns flera hundra specialsignaler utdelade och det administrativa arbetet med förlängning respektive ansökan om ny signal är inte oväsentligt för SSA eller den sökande.
För att i görligaste mån reducera arbetet kring detta har en web-baserad lösning tagits fram av kansliet. Den som önskar förlänga giltigheten för sin sedan tidigare erhållna specialsignal kan efter inloggning på ett enkelt sätt ansöka om förlängning, det är endast två uppgifter som behöver anges, kategori (Tävling/Event/Digitala moder) och en motivering. Den som vill ansöka om en ny specialsignal måste även ange önskad specialsignal. Då detta är gjort skickas ansökan till kansliet och vi tar över arbetet.

Innan du loggar in kan det vara praktiskt att läsa detta utdrag ur QTC nr 10, 2016.

Klicka här för att komma till inloggningen för specialsignaler. Observera att du inte skall använda samma lösenord som till denna webbsida. Om du inte kan lösenordet så klicka på Hjälp i inloggningsformuläret.

Information och avgifter

Specialsignal, även benämnd ”Tillfällig signal”, kan utdelas i prefixserierna SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK (endast klubbar), SM, 7S och 8S. Maximalt två samtidigt gällande specialsignaler per grundsignal delas ut, utom för klubbar där sex signaler gäller.

Betalning sker i förskott till SSA:s postgiro 5 22 77-1. Förnyas inte specialsignalen genom betalning innan tillståndsperiodens utgång sker automatisk uppsägning och tillståndet att använda signalen upphör vid periodens slut. Faktura postas inte från SSA. Tillståndet för erhållen specialsignal kan förnyas inom en tidsperiod av två kalenderår från det att specialsignalen upphörde att gälla. Efter två kalenderår kan signal utdelas på nytt till ny innehavare. Vid återaktivering av tillståndet skall betalning erläggas även för den period då signalen varit oanvänd.

Medlemmar:

Tillståndsperiod, 1 år 100 kr

Medlem som går ur föreningen får behålla signalen under resten av den period han/hon betalat för, men utan QSL-service.

Icke medlemmar:

Tillståndsperiod,1 år, med QSL-service 480 kr
Tillståndsperiod, 1 år, utan QSL-service 100 kr

I årsavgiften per specialsignal ingår distribution av inkommande QSL på samma villkor som för medlemmar så länge den bekräftade kontakten har ägt rum inom signalens tillståndsperiod. Utgående QSL-service för specialsignaler med QSL-service sker till samma villkor och kostnad som för medlemmar i föreningen SSA, för närvarande 1 krona per QSL.