Regler

  1. Allmänt
   SSA-Bulletinen är ett av föreningen redigerat och utgivet informationsorgan avsett att via bulletinstationer meddela nyheter om amatörradio. Sändningarna intar en särställning inom amatörradio genom specialtillstånd för SSA.
  2. Ansvar
   Ytterst ansvarig för bulletinverksamheten är SSA-ordföranden. Denne kan dock delegera ansvaret till bulletinredaktören. Ansökan om bulletinsändning tillställs DL som tilldelar SKxSSA &/eller SGxSSA signal. Varje DL är ansvarig i sitt distrikt för att respektive SKxSSA/SGxSSA (x i SKxSSA/SGxSSA motsvarar distriktsiffra där utsändningen sker ifrån) sköts på ett grannlaga sätt. Operatör för kortvågssänd bulletin bör, om möjligt, kunna ta emot omfrågning/incheckning på telegrafi. Den som utses att läsa SSA-Bulletinen skall följa de anvisningar som ges på ett grannlaga sätt då denne är föreningens ansikte utåt. SKxSSA används företrädesvis på kortvåg och analoga sändningar. SGxSSA får används på DV (digital voice) och de system som använder TCP/IP-nät. Ex. vis DMR, D-Star, Fusion osv.
  3. Rutiner
   Bulletinredaktören skall i januari och augusti publicera aktuell lista över bulletinsändningar i QTC. Listan skall innehålla sändningstid, signal, frekvens, QTH och namn på förste operatör. Listan skall finnas på SSAs bulletinhemsida. DL skall i sin verksamhetsberättelse redovisa antal bulletinstationer i sitt distrikt. Bulletinredaktören upprättar verksamhetsberättelse som delges styrelsen. Till berättelsen fogas sändningsschema.
  4. Redaktionell behandling
   Bidrag till bulletinen skall vara skriftliga och redaktionen tillhanda senast angiven stopptid. Om möjligt sänds bidrag med e-post till redaktionen. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkomna bidrag. Bidrag som ej anses följa etiska och moraliska principer publiceras ej. Styrelsen/redaktionen har tolkningsföreträde. Information från PTS och SSAs styrelse prioriteras. Styrelsen och sektionerna bör i hög grad utnyttja SSA-Bulletinen för snabbinformation. Bulletinen bör ej ta längre tid att läsa än 15-20 min. Den delas upp i två avsnitt; riksdelen med aktualiteter för hela landet (skall läsas i sin helhet) samt regionaldelen, vars innehållsförteckning skall läsas, medan notiserna läses i tillämpliga delar inom respektive sändningsområde.
  5. Instruktion för bulletinoperatör
   Operatören skall noga läsa in manuskriptet före sändning. Det är lämpligt att operatören, vis 15 min före utsatt tid, anmäler sin närvaro på frekvensen och/eller talgrupp, reflektor eller modul på DV och då använder SKxSSA/SGxSSA-signalen. Vid läsning skall bulletinen återges ordagrant och utan kommentarer under läsningen. Punkt som blivit inaktuell kan dock hoppas över. Använd korta sändningspass (en punkt = ett sändningspass). Ändringar och tillägg får endast ske efter uppläsningen och då med angivande av källan. Bulletinstation kan utesluta punkter i regionaldelen om dessa ej berör stationens täckningsområde. Regionaldelens innehållsförteckning skall alltid läsas. Operatören skall vara beredd att läsa utesluten punkt om så önskas. Efter bulletinläsningen skall möjlighet ges till omfrågning eller lämnande av lokala QTC. Ansvaret för lokala QTCn åvilar den som lämnar det. Ge möjlighet till incheckning. Vanlig trafikdisciplin tillämpas. Loggföring bör ske. Den som så önskar tillsänds SKxSSA/SGxSSA-QSL-kort. Det åligger även bulletinoperatören att följa de anvisningar och rekommendationer som ges av ex. vis systemadministratörer för digitala trafiksätt och/eller digitala radionät som ex. vis DMR, D-Star, Fusion, YSF, Winlink m.fl.
  6. Operatör skall vara medlem i SSA.

  E-postadressen till SSA-Bulletinen är bullen@ssa.se eller valle@sm6vyp.se

Senast reviderade: 2020-12-07