Starta förening

Förslag till Stadgar för amatörradioklubbar/föreningar

Följande text är menad som inspirationskälla och underlag för upprättande av stadgar. Ni kan välja bland de olika punkterna eller lägga till egna så att ni får stadgar som speglar er egen klubbs inriktning.
De punkter som står i kursiv stil bör vara med i någon form.

Allmänt

Klubben är en sammanslutning av personer som är intresserade av samband, amatörradio och/eller radioteknik.

Klubben skall genom sammankomster, utbildning, field days, contests (radiotävlingar) och dylikt för att öka medlemmarnas kunskaper, signaleringsfärdighet, och informera i frågor rörande klubbens intresseområden.

Klubben skall verka för att sprida information och kunskap om amatörradio i syfte att värva nya medlemmar.

Klubben skall verka för demokratisk antirasism genom kontakter med hela världen.

Klubben skall verka för att medlemmarnas intresse för radioteknik, signalering och amatörradio upprätthålls.

Klubben skall finnas tillgänglig som resurs vid situation där personer med sambandskunskaper och sambandsutrustning behövs (katastrofer, större strömavbrott, saknade personer med mera).

Klubben skall verka för att de lagar och förordningar uppsatta av SSA och Post & Telestyrelsen efterföljs av klubben och dess medlemmar.

Klubbens verksamhetsår är från den 1 januari till den 31 december.

Klubbsignal

När klubbsignal används skall det i dator eller på papper loggas när sändningspasset startades och avslutades; vem eller vilka som var operatör(er), samt vilka band och moder som användes. Samtliga kontakter skall loggas för QSL-kortsverksamheten och för att återspegla klubbens aktivitet. En person bör vara ansvarig för QSL-hanteringen.

Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av varje person som har intresse av amatörradio samt vill ställa sig klubbens stadgar till efterrättelse.

Uteslutning ur klubben kan ske om medlem handlat i direkt strid mot dessa stadgar; allvarligt brutit mot SSA:s eller Post & Telestyrelsens regler och anvisningar, eller annat aktuellt regelverk; allvarligt skadat klubben, eller på annat sätt skadat amatörradions rykte. Medlem som uteslutits ur klubben är inte automatiskt befriad från ansvar för den gärning som påbjudit uteslutningen. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. Beslut om uteslutning kan endast ske genom röstning vid årsmöte/extra årsmöte.

Medlemsavgift

Varje medlem skall erlägga en årsavgift som fastställs av årsmötet. Årsavgiften skall erläggas senast den XXX det verksamhetsår avgiften gäller. Medlemsavgiften skall oavkortat användas för att främja klubbens syften.

Medlemsmöte

Ordinarie, protokollfört medlemsmöte bör hållas X antal gånger årligen.

I de fall saker diskuteras, som skall framläggas till styrelsen eller annan förtroendevald person, skall mötet protokollföras.

Extra medlemsmöte kan sammankallas av styrelsen eller minst två tredjedelar (2/3) av medlemmarna.

Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder var X:e månad. Därutöver kan styrelsen sammanträda efter kallelse av ordförande eller efter framställan av minst hälften av styrelsemedlemmarna. Alla styrelsemöten protokollförs.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än halva styrelsen är närvarande.

Vid lika röstetal skall den mening ordförande företräder vara utslagsgivande.

Ansvar

Klubbens ordförande är dess representant i officiella sammanhang, samt leder mötesförhandlingarna, såvida inte någon annan utses därtill av ordföranden.

Klubbens sekreterare skall sköta klubbens korrespondens, föra protokoll vid sammanträdena samt ordna och förvara klubbens handlingar. Sekreteraren skall på revisorernas begäran kunna visa upp klubbens handlingar så att de kan fullfölja sitt uppdrag. Protokoll skall anslås på hemsida eller på begäran via post.

Det åligger klubbens kassör att omhänderta klubbens medel, samt föra klubbens räkenskaper så att den ekonomiska ställningen vid varje tillfälle kan tillställas styrelsen eller revisorerna. Klubbens räkenskaper för föregående kalenderår, skall lämnas till revisorerna senast den XXX.

Det åligger klubbens revisorer att noga revidera klubbens räkenskaper och verksamhet i så god tid att revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret kan inlämnas till klubbens sekreterare senast den XXX. Revisorerna skall dessutom fortlöpande kontrollera klubbens verksamhet och räkenskaper, för att i så god tid som möjligt kunna påpeka missförhållanden i verksamheten eller räkenskaperna.

Styrelsen och klubbens övriga representanter skall aktivt delta i det styrelse- och föreningsarbete som åläggs dem.

Innehavare av förtroendeposter utanför styrelsen åligger att i de fall de handhar ekonomiska medel, fortlöpande redovisa till klubbens kassör, och vid verksamhetsårets slut till kassören inlämna ekonomisk rapport.

Varje enskild medlem bör på bästa sätt och efter sin förmåga aktivt deltaga i klubbens verksamhet.

Styrelsen ansvarar för drift och underhåll av klubbens anläggningar, samt ingångna avtal.

Årsmöte

Klubben avhåller årsmöte senast den XXX, året efter aktuellt verksamhetsår.

Kallelse skall ske, helst skriftligen, till varje medlem senast 14 dagar före mötet.

Årsmötet är klubbens högsta beslutande instans.

Extra årsmöte hålls om ordinarie årsmöte bestämmer det, styrelsen beslutar så, eller när minst 3/4 av medlemmarna har gjort framställan till styrelsen om det. Kallelsen skall ske på samma sätt som till ett ordinarie årsmöte.

Årsmötet är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande.

Frågan om viktiga frågor som till exempel ansvarsfrihet får inte avgöras genom lottning.

Under årsmötet skall följande punkter bearbetas.

 1. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
 2. Dagordningens godkännande.
 3. Val av ordförande, sekreterare, och justeringsman (-män), tillika rösträknare, för mötet.
 4. Styrelsens förslag och framställningar.
 5. Framläggande av verksamhets-, kassa-, och revisionsberättelse.
 6. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret.
 7. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.
 8. Val av revisor och revisorsuppleant.
 9. Beslut om kommande års medlemsavgift.
 10. Frågan om kommande års verksamhet.
 11. Övriga frågor.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den XXX så att förslagen kan tillställas medlemmarna i kallelsen till årsmötet. Styrelsens yttrande skall medfölja motionen i kallelsen till årsmötet.

Rösträtt

Varje medlem som erlagt årsavgift för det innevarande verksamhetsåret har rösträtt vid årsmötet.

Rösträtt får även utövas genom fullmakt. Närvarande medlem får dock inneha högst X fullmakter, som skall vara styrelsen tillhanda senast X dagar innan årsmötet.

Årsmötet beslutar vid behov om närvaro- och yttranderätt för icke medlemmar.

Styrelsens medlemmar äger ej rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stadgeändringar

Stadgeändringar kan göras vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Minst 2/3 majoritet av angivna röster krävs vid det andra årsmötet.

De nya stadgarna skall vara underskrivna av det andra årsmötets ordförande, sekreterare samt justeras av 2 justeringsmän.

Stadgarna träder i kraft omedelbart efter det andra årsmötets godkännande.

De nya stadgarna skall i sin helhet tillställas samtliga medlemmar snarast efter att de trätt i kraft.

Varje nytillkommen medlem skall snarast tilldelas ett personligt exemplar av gällande stadgar.

Stadgarna skall finnas i minst 1 exemplar i eventuell föreningslokal, så att den som så önskar kan ta del av dem.

Klubbens upplösande

Klubben kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Minst 2/3 majoritet av angivna röster krävs vid det andra årsmötet.

Vid en eventuell upplösning av klubben skall kvarvarande tillgångar tillhörande klubben fördelas lika mellan medlemmarna. Vid eventuell tvist utses så kallad ”god man”, lämpligen en jurist eller advokat som ej har några band till klubben eller någon av dess medlemmar.

Vid protokollet/datum:

Justeras:

Sekreterare Ordförande

Justeras:

Justeringsman Justeringsman

Du kan hämta ovanstående text som PDF i mappen Styrdokument