SSA årsmöte 2020

På grund av den rådande pandemin kommer det uppskjutna årsmöte att genomföras genom poströstning. Alla medlemmar kan rösta och röstsedlarna skall vara kansliet tillhanda senast den 30 september 2020.

 

Röstsedeln distribueras med QTC #9 2020 och röstning kan ske per brev, e-post eller genom att logga in på medlemssidorna och fylla i dagordningen som samtidigt är röstformulär. Samtliga personer som är föreslagna är tillfrågade och står till förfogande.

Årsmötet kommer att äga rum den 6 oktober 2020 kl. 18.00. Deltagare via Skype är styrelsen, revisorer, ett par funktionärer och distriktsledare.

Anders, SM6CNN
SSA ordförande

Author: SM5YRA