På lördag dras vinnarna i SOCWA 2013

yyyy

Mathias DJ7RS berättar att han med sin förhållandevis gamla radiostation nått resultat utöver det förväntade  under SOCWA 2013.

På lördag är det dags för dragning och prisutdelning i 2013 års SOCWA-projekt.Vinnarna dras slumpmässigt i två omgångar bland de deltagare som uppfyllt de uppsatta villkoren. I första dragningen utgör varje genomfört QSO en lott. I andra dragningen utgör varje callsign en lott.
Dragningen, kommer att ske den 11 januari 2014 kl 15.00 svensk tid (14.00 UTC). Platsen blir  Högskolan i Borås. Den offentliga dragningen kommer att sändas live på webb-TV och resultaten kommer att publiceras direkt på webbsidan.
Christian SA6BPC, som är IT-specialist, och som själv inte kör telegrafi och som inte har deltagit i SOCWA under året, har engagerats som utomstående kontrollant. Hans  uppgift är att garantera att utlottningen går rätt till.

Två Elecraft KX3 med mera
Priserna utgörs av två stycken Elecraft KX-3, en Begali manipulator, en antennanalysator  RigExpert AA-30 och mycket mer. Vinsterna har skänkts av olika radioföretag och föreningar samt har köpts för deltagarnas medlemsavgifter. Mer om priser, utlottning och  dragning finns på SOCWAs hemsida.

Initiativet till SOCWA kom från Ölands Radioamatörer, SK7RN. Ett samarbete mellan Ölands Radioamatörer och Scandinavian CW Activity Group, SCAG, gjorde projektet möjligt. Projektet har letts av en styrgrupp med Mats, SM7BUA, som sammankallande. I Gruppen har även ingått Rune SM5COP, Roland SM6EAT, Rikard SM1CQA, samt Erik SM7DZV. Roland SM6EAT har varit projektets nyckelperson. Han är den som programmerat och underhållit webbplats och databaser. Mats SM7BUA och Rune SM5COP har varit engagerade idésprutor och tillskyndare av projektet. SOCWA tillkom som en fortsättning av Ölands Radioamatörers telegrafiutbildning 2012 on the air. Syftet var att befästa telegrafikunskaper bland radioamatörer och för att öka telegrafiaktiviteten på amatörbanden.

“Uppmuntra och inspirera till mer telegrafi”
– Projektet har syftat till att uppmuntra radioamatörer att köra telegrafi och att öka kunskaper och erfarenheter, säger projektgruppens sammankallande Mats SM7BUA. Grundregeln har varit, som alltid i telegrafi, att aldrig sända fortare än att motstationen kan ta emot. Vi har velat få fler radioamatörer att plocka fram sina telegrafinycklar och våga använda dem.

36000 QSO under 11000 timmar
SOCWA 2013 avslutades på nyårsaftonen klockan 00:00 UTC.Totalt körde SOCWA-deltagarna 35921 QSOn, den sammanlagda tiden för registrerade och konfirmerade QSOn blev nästan 11 000 timmar. Den genomsnittliga längden på ett SOCWA-QSO var drygt 18 minuter. 527 radioamatörer registrerade sig för SOCWA, och av dem var 477 skandinaver. 110 av de registrerade deltagarna var aldrig aktiva – hade noll registrerade QSOn. För att kunna skriva ut sitt diplom krävdes minst 52 QSO, 234 deltagare klarade av det.

Flest SOCWA-QSOn under 2013 hade Lasse OH1BGG som lyckades prestera 3152 QSOn. Av de svenska deltagarna noterade Karl-Erik SM3AHM 2291 QSOn. Flest av utomskandiaverna hade Eddi DJ6UX med 2685, vilket placerade honom på andra plats antalsmässigt.

SOCWA fortsätter under 2014
SOCWA fortsätter även under 2014, med den skillnaden att det i år inte planeras för några priser. Diplom kommer att finnas för olika nivåer och kunna att som under 2013 skrivas ut kostnadsfritt.

Mathias DJ7RS
Den tyske radioamatören Mathias DJ7RS var den utomskandiaviske radioamatör som hade näst flest QSO, 527 stycken. Mathias tjänstgjorde som telegrafist i Armén 1963 med en station med beteckningen GRC 9, som ungefär motsvarar den svenska Ra 200. Då hade han redan haft sitt amatörcertifikat i två år. Mathias skickade nyligen ett mejl där han tackade för det gångna året och berättade att han haft stor behållning av alla telegrafikontakter med Skandinavien:
“Med min gammalmodiga utrustning (militärt surplus, en Drake Line och en FT277 samt ett Heathkit slutsteg från 1972) gick det över förväntan bra”, berättar  han. “Det visade sig att en FT277 med CW-filter eller Drakestationen förslog bra även under svårare förhållanden. Det var roligt för mig att upptäcka att en del skandinaviska radioamatörer till och med kände till modellbeteckningar som  Lo40K39 eller 15 W S.E.b eller Lo6K39.”

SM7DZV Erik
Share