Förslag från SSA valberedning

Inför årsmötet 2016

Valberedningens arbete regleras i stadgarnas paragraf 13. Här konstateras (§ 13:5) att valberedningen skall i sitt uppdrag noga följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk representation. I § 13:2 stadgas att jämna år skall vice föreningsordförande tillika vice styrelseordförande väljas. I § 13:3 stadgas att en övrig ledamot väljs jämna år. I § 13:4 anges att revisorer och ersättare väljs för ett år.

Fyllnadsval av kassaförvaltare för ett år.

Valberedningen har i sitt arbete följt stadgarnas § 13 och i övrigt arbetat enligt sedvanlig praxis.

Om andra förslag på kandidater inkommer till valberedningen före 1 januari 2016, sker poströstning. Finns inga andra förslag, avlyses poströstningen.

Valberedningens förslag är:

Styrelse
Vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU. Nyval 2 år
Övrig ledamot Hans-Christian Grusell SM6ZEM.  Nyval 2 år

Kassaförvaltare Ulf Meiton, SA0MEI. Fyllnadsval 1 år

Revisorer

Revisor Esko Antikainen SM5AKP. Omval 1 år
Revisor Peter Rosenthal SM0BSO. Omval 1 år
Ersättare till revisor Dennis Becker SM0ATC.  Omval 1 år

Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av
Håkan Karlsson, SM5OCK
Bo Nilsson, SM2PYN
Hans-Christian Grusell, SM6ZEM

Kurt Ekdahl, SM0UCC sammankallande

Författare: SM6CNN Ordförande