Digitala prov för certifikat

Efter långa diskussioner och noggranna övervägande, har vi nu gått i mål med projektet ”digital/online”-prov för amatörradiocertifikat. PTS beslutar i dagarna att delegera denna uppgift till SSA. Syftet har varit att förenkla administrationen kring proven, ge provdeltagarna omedelbart svar och skapa en tydlig och rättssäker process. Dessutom har provfrågebanken utvecklats så att vissa frågor förtydligats, samt att vi nu även kan erbjuda provet på engelska.   De nya reglerna träder i kraft 1/12. Utbildning av provförrättare kommer ske under hösten och de digitala proven kommer att ersätta tidigare prov från och med årsskiftet.

I nuläget kommer vi kunna erbjuda provet via SSA:s egna surfplattor i provsal. Det innebär att provtillfällen påminner om de vi har idag, men att pappersblanketterna ersätts av surfplattorna. Ni som nyligen avlagt teoriprov för körkort, kommer att känna igen er. För ändamålet har SSA tagit fram en ”mobil provsal” i formen av en ”provväska” (fig 1) som innehåller allt man behöver för att kunna genomföra ett prov – en uppsättning på 10 surfplattor och en 4G-mobilrouter så att man garanterat har fungerande internetaccess. Tanken är att ett antal väskor skall finnas tillgängliga i olika delar av landet så att provförrättarna enkelt skall kunna få tillgång till dessa när det är dags för prov.   Det kommer även att bli vissa förändringar kring hur man anmäler sig till prov och betalar provavgifterna.

Hur ser då de nya proven ut?  Det största skillnaden är att provfrågorna bara har ett korrekt svar och att man får 1p för rätt svar och 0p för fel svar. Då många av de tidigare frågorna innehöll flera frågor i en med flera korrekta svar, har antalet frågor ökats något för att få samma ”täckning” av HAREC-kraven.  Provet har som tidigare två delar en Teknik/säkerhetsdel och en Trafik/Reglementesdel. Teknik/säkerhetsdelen innehåller 50 teknikfrågor och 8 säkerhetsfrågor där man måste ha minst 37 respektive 6 rätt för att få godkänt. Man har här 70 respektive 15 minuter på sig.  Trafik/Reglementsdelen innehåller som tidigare 30 frågor (tid 50 min) och kräver 22 rätta svar för godkänt. Man kan navigera fritt bland frågorna på surfplattan inom respektive delmoment, dvs man kan hoppa över frågor och gå tillbaka till dem senare .  Man kan även välja om man vill genomföra provet på svenska eller engelska.   Frågorna bygger till allra största delen på de frågor som fanns i den gamla provfrågebanken och målsättningen har varit att provet ska ha samma ”innehållsmässiga” svårighetsgrad som tidigare. Däremot har en viss översyn av frågorna gjorts för att få bort ”slamkrypare” bland svarsalternativen för att få ett så rättvisande prov som möjligt.

Precis som tidigare kommer det att finnas övningsprov tillgängliga on-line för den som vill prova på systemet och få en känsla för vilken typ av frågor som kan komma. Övningsprovens utformning och navigation är identiska med det ”skarpa” provets, dock finns ingen tidsgräns. Övningsproven öppnas för ”allmänheten  den 1 december

Author: SM0HEV