Nyheter

Några tankar på väg hem från IARU-konferensen

- Av Eric Lund SM6JSM -

Efter fem intensiva dagar med möten från 0900 till framåt 2300, vill jag här göra ett litet inlägg i väntan på slutprotokollet som blir tillgängligt först om några dagar.

På torsdagen avslutades den officiella delen av IARU Region 1:s konferens i Albena, Bulgarien, med en galamiddag som vi blev bjudna på av den bulgariska föreningen BFRA. Där överlämnades gåvor till arrangörerna och från Norden fick BFRA mottaga ett par Iitala-produkter. På fredagen skjutsades de flesta delegaterna med buss till ett par intressanta turistmål. Hemresa för de 44 fysiskt närvarande ländernas delegater skedde under fredagen och lördagen. Enda undantaget är de delegater som ingår i IARU:s högsta kommitté som åker hem först på måndagen. Där ingår även representanter från IARU Region 2 och 3, som var med som observatörer vid denna konferens (från Mexico, Venezuela, USA, Canada, Indonesien, Indien m.fl.). Läs mer

Rättsvilla bakom anmälningar mot radioamatörers master

2014 TH11DXX Super Thunderbird_redigerad-3

Antennanläggning för en fastighets behov – ej bygglovsplikt. (Plan- och byggförordningen 6. Kap. 1,2 §§)

- Av Erik Nyberg SM7DZV -

Uppdaterad 2014-09-30 klockan 23:11.
För radiomaster för amatörradiobruk krävs inget byggnadslov. Trots detta förekommer regelbundet  anmälningar till byggnadsnämnder med påståenden om svartbyggda radiomaster. Gemensamt för anmälarna är rättsvilla. Anmälarna har inte rättsläget klart för sig.

 Ibland kommer anmälningen från någon granne som skriver under med sitt namn, emellanåt är anmälan anonym. Sällan eller aldrig har anmälaren dessförinnan talat med radioamatören om saken. Det förefaller för det mesta vara enklare att skicka en anmälan till byggnadsnämnden än att tala med sin granne.

Anmälningarna vilar på rättsvilla
Men eftersom det inte krävs något byggnadslov för amatörradioantenner vilar alla dessa anmälningar på rättsvilla, dvs. anmälarna tror felaktigt att byggnadslov krävs och agerar utifrån detta. Inte ens alla byggnadsnämnder har rättsläget klart för sig: Plan- och Byggförordningen (2011:338) reglerar i sjätte kapitlet bygglov för andra anläggningar än byggnader. Kapitlets första paragraf stadgar att det krävs bygglov för att ”anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra” … ”5. radio- eller telemaster eller torn”.  Kapitlets andra paragraf reglerar undantagen från reglerna i första paragrafen:

”Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov”.

Den springande punkten handlar därmed om definition av begreppet ”mindre” i 2§ 1. Naturligtvis ska förarbeten och rättspraxis ge vägledning. Vi har dock sett exempel på när en länsstyrelse avfärdat ett utslag i en förvaltningsrätt, med motiveringen att länsstyrelsen inte betraktade den aktuella antennmasten som ”mindre”.  Länsstyrelsen ansåg med detta att byggnadslov krävdes för masten. Länsstyrelsen såg dock inga hinder för att bevilja byggnadslov för anläggningen och skickade ärendet tillbaka till byggnadsnämnden som fick göra om handläggningen. Radioamatören fick sitt byggnadslov.

Radioamatör i Rimbo friades från beskyllningar
För nästan två år sedan, den 17 december 2012, publicerade vi på SSA:s nyhetswebb en artikel som handlade om Hans-Åke Jansson,SM0EUI som anmäldes anonymt för att ha en radiomast som saknade byggnadslov. Det började med att världens bästa granne sedan 30 år plötsligt kom och påstod att Hans-Åkes amatörradiostation störde elektrisk utrustning hos grannen. Så småningom damp en anonym anmälan ned hos Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun. Hans-Åke hade tur  som hamnade hos en byggnadsnämnd som var påläst och han friades från beskyllningarna.

Andra amatörer på andra platser i landet anmälda under 2014
För Hans-Åke var tiden påfrestande från det den anonyma anmälan stämplades in till dess Byggnadsnämnden avskrev ärendet. Händelseförloppet saknar dock inte poänger och artikeln förtjänar, mot bakgrund av andra radioamatörers erfarenheter under 2014, förnyad uppmärksamhet. Artikeln publicerades första gången i december 2012. Håll till godo:

Läs mer

Enklare hitta repeatrar när du är på resande fot

Marks Amatörradioklubb
Vi har nu lagt in en direktlänk från vår HelpDesk på ssa.se till en repeaterkata för Norden. Kartan finns publicerad på Marks Amatörradioklubbs webbplats. Härifrån kan du enkelt välja frekvensband och snabbt få en översiktsbild av vilka repeatrar du har inom räckhåll.

Närmaste repeater via smartphone
För den som har en smartphone finns en alldeles perfekt app. Den hittar alltid närmaste repeater. Även info om CTCSS & liknande. http://www.zbm2.com/

ssa.se/Sektioner/VHF/UHF/SHF
På ssa.se finns ytterligare en karta som visar svenska repeatrar. Den är baserad på samma databas som används av Marks Radioamatörer och återfinns under SEKTIONER – VHF/UHF/SHF.
Det som skiljer denna karta från Marks version är att den senare har  en sökfunktion för alla repeatrar på ett visst band. Detta underlättar för den som är på resande fot och inte vet vilka frekvenser de närmaste repeatrarna ligger på.  Det är också skälet till att vi länkar till Marks Amatörradioklubb i vår HelpDesk.

Om absorbtion i jonosfären och om facklor och massautkast

Hur skiljer man mellan ett massautkast  och en fackla på NASA:s  bilder? Facklor ser  ut som ljusa flammor på solen. Massautkast (CME) ser ut som moln som försvinner ut i  rymden.  Bild från NASA/SDO/ESA/SOHO/Nune.

Hur skiljer man mellan ett massautkast och en fackla på NASA:s bilder? Facklor ser ut som ljusa flammor på solen. Massautkast (CME) ser ut som moln som försvinner ut i rymden.
Bild från NASA/SDO/ESA/SOHO/Nune.

- Av Kjell Ström PB3SM/SM6CPI -

D-regionen befinner sig på lägre höjd  i jonosfären än F-regionen, som vi normalt använder för refraktion (s k reflektion) vid kortvågstrafik. Den har dämpande inverkan på signalerna, som måste passera igenom den två gånger för varje F-hopp.
Dämpningen är högre vid lägre frekvenser och den uppvisar en daglig variation, som beror av belysningen med ljus från solen, vilket vi märker som en försämring av konditionerna på 160 och 80 meter under dagtid. Betydligt högre dämpningsnivåer kan uppstå vid olika mera dramatiska händelser på solen

Dataprogrammet D-RAP
Dataprogrammet D-RAP, D-Region Absorption Prediction, som drivs av NOAA:s geofysiska data centrum i USA, stävar efter att förutsäga konsekvenserna av sådana händelser på solen. Världskartan visar den sannolika effekten av t ex en fackla på solen så snart mätvärden finns.  Effektbilden är centrerad på den plats på jorden, som för tillfället befinner sig närmast solen och färgskalan indikerar den högsta frekvens, som påverkas. I högerspalten finns ett stapeldiagram som visar hur stor dämpningen är, där den är som störst. Den avtar alltså med avståndet från händelsernas centrum.

D-RAP ger också en uppskattning av hur länge störningen i utbredningen kommer att fortsätta.  En animerad bild av hur D-RAP reagerar vid ett utbrott av storleksordningen X5.7 kan man se här: http://www.ngdc.noaa.gov/stp/drap/images/2000_Jul_14_X5.7/2000_Jul_14_X5.7.html

Programmet visar även dämpning kring polerna, förorsakad av Aurora Borealis respektive Australis.

Artikel om skillnaden mellan facklor och massutkast
Här är en förklarande artikel om facklor och massautkast från Solen. Men just nu är det ett stort koronahål som plågar oss. Därifrån kommer en strid ström av partiklar med lite lägre hastighet och det kan komma att besvära oss ytterligare något dygn. Här är länken.

Annonsera klubbens aktiviteter i Kalendern

Utnyttja förmånen att gratis annonsera klubbens aktiviter i Kalendern på ssa.se. Skriv manuskript (inklusive gatuadress) och skicka in en lämplig bra bild (inklusive bildtext). Gatuadressen behövs för att platsen ska anges rätt på kartan.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger.

Signaleffekt. Gör att ögat stannar kvar i artikeln. Ska aldrig läggas nere till höger, men gärna nere till vänster.

Bilden och bildtexten behövs därför att det ibland sägs att en bild säger mer än tusen ord. Viktigare än så är att bilden utgör en så kallad signaleffekt, en hake som gör att ögat stannar kvar och som gör, att den som ögnar igenom webbplatsen eller tidningen kanske uppmärksammar artikeln eller notisen och läser den.

Låt gärna en kopia av det ni skickar in till QTC eller Bulletinen också gå till ssa.se. Skicka bidraget till din distriktsledare (eller den han utsett), så kan alla läsa det i kalendern också. I nödfall brukar webbredaktionen också hjälpa till.
73
//Erik SM7DZV