Rättsvilla bakom anmälningar mot radioamatörers master

2014 TH11DXX Super Thunderbird_redigerad-3
Antennanläggning för en fastighets behov – ej bygglovsplikt. (Plan- och byggförordningen 6. Kap. 1,2 §§)

– Av Erik Nyberg SM7DZV –

Uppdaterad 2014-09-30 klockan 23:11.
För radiomaster för amatörradiobruk krävs inget byggnadslov. Trots detta förekommer regelbundet  anmälningar till byggnadsnämnder med påståenden om svartbyggda radiomaster. Gemensamt för anmälarna är rättsvilla. Anmälarna har inte rättsläget klart för sig.

 Ibland kommer anmälningen från någon granne som skriver under med sitt namn, emellanåt är anmälan anonym. Sällan eller aldrig har anmälaren dessförinnan talat med radioamatören om saken. Det förefaller för det mesta vara enklare att skicka en anmälan till byggnadsnämnden än att tala med sin granne.

Anmälningarna vilar på rättsvilla
Men eftersom det inte krävs något byggnadslov för amatörradioantenner vilar alla dessa anmälningar på rättsvilla, dvs. anmälarna tror felaktigt att byggnadslov krävs och agerar utifrån detta. Inte ens alla byggnadsnämnder har rättsläget klart för sig: Plan- och Byggförordningen (2011:338) reglerar i sjätte kapitlet bygglov för andra anläggningar än byggnader. Kapitlets första paragraf stadgar att det krävs bygglov för att “anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra” … “5. radio- eller telemaster eller torn”.  Kapitlets andra paragraf reglerar undantagen från reglerna i första paragrafen:

“Trots 1 § krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
1. en anläggning som avses i 1 § 4 eller 5, om det är fråga om en liten anläggning som är avsedd endast för en viss fastighets behov”.

Den springande punkten handlar därmed om definition av begreppet “mindre” i 2§ 1. Naturligtvis ska förarbeten och rättspraxis ge vägledning. Vi har dock sett exempel på när en länsstyrelse avfärdat ett utslag i en förvaltningsrätt, med motiveringen att länsstyrelsen inte betraktade den aktuella antennmasten som “mindre”.  Länsstyrelsen ansåg med detta att byggnadslov krävdes för masten. Länsstyrelsen såg dock inga hinder för att bevilja byggnadslov för anläggningen och skickade ärendet tillbaka till byggnadsnämnden som fick göra om handläggningen. Radioamatören fick sitt byggnadslov.

Radioamatör i Rimbo friades från beskyllningar
För nästan två år sedan, den 17 december 2012, publicerade vi på SSA:s nyhetswebb en artikel som handlade om Hans-Åke Jansson,SM0EUI som anmäldes anonymt för att ha en radiomast som saknade byggnadslov. Det började med att världens bästa granne sedan 30 år plötsligt kom och påstod att Hans-Åkes amatörradiostation störde elektrisk utrustning hos grannen. Så småningom damp en anonym anmälan ned hos Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun. Hans-Åke hade tur  som hamnade hos en byggnadsnämnd som var påläst och han friades från beskyllningarna.

Andra amatörer på andra platser i landet anmälda under 2014
För Hans-Åke var tiden påfrestande från det den anonyma anmälan stämplades in till dess Byggnadsnämnden avskrev ärendet. Händelseförloppet saknar dock inte poänger och artikeln förtjänar, mot bakgrund av andra radioamatörers erfarenheter under 2014, förnyad uppmärksamhet. Artikeln publicerades första gången i december 2012. Håll till godo:

Byggnadsnämnd avvisade anonym anmälan
om radiomast för amatörradio
– “anläggningen kräver ej byggnadslov”

Publicerad 2012-12-17
Den 29 oktober 2012 diariefördes i Norrtälje kommun en anonym anmälan om en påstått olagligt uppförd antennmast. Masten, som tillhör SM0EUI Hans-Åke Jansson, har stått på samma ställe i 27 år.
Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun beslutade avvisa den anonyma anmälan med hänvisning till regler i Plan- och byggförordningen 6. kap. 1 och 2 §. Där stadgas det att mindre radiomaster för endast en fastighets behov inte är bygglovspliktiga. Klicka här för länk till lagrum.

Hans_sm0eui_red
Hans-Åke, SM0EUI, friades 2012 från beskyllning om att olagligen ha satt upp radiomast på sin tomt.

Masten står på Hans-Åkes tomt, mitt i Rimbo i Uppland. Ingen hade någonsin haft något problem av den förrän för åtta år sedan, när en granne plötsligt kom över och hävdade att Hans-Åke orsakade störningar på elektrisk utrustning hos grannen. Sedan 30 år tillbaka betraktade Hans-Åke grannen som världens bästa. Men plötsligt tog det tvärstopp.

-Jag begrep ingenting
– Jag begrep ingenting, säger Hans-Åke. Jag frågade vad som hänt, hur störningen yttrade sig och vid vilka tidpunkter den uppträdde, men jag fick inga vettiga svar. Jag erbjöd mej att komma över för att ta reda på mer om problemet, men grannen vägrade att medverka. Grannens uppfattning var att problemet vållades av mej och att han, grannen, därför inte hade med saken att göra.

Anonym anmälan
Den anmälan som Norrtälje kommun nu har avvisat gjordes anonymt. Det innebär definitionsmässigt att man inte vet vem som skickade in den. Den behöver därför inte ha något som helst samband med den närmaste grannen och dennes påståenden om störningar. Historien om Hans-Åkes radiomast är intressant. Den anonyma anmälan, i form av ett fotografi som anmälaren försett med fastighetsbeteckning och gatuadress, är nästan rörande. Längst ut i den vänstra marginalen finns texten ”Vajer fastsatt i lyktstolpen. Vem äger lyktstolpen?

Persiennsnöre blev vajer i anmälan
-Det anmälaren kallar för vajer är i själva verket ett persiennsnöre, som jag använt för att fästa ena änden av en dipolantenn med, säger Hans-Åke.

Vad finns att göra?
I två nyligen publicerade artiklar om EMC-störningar på ssa.se har framhållits behovet av att vara diplomatisk och göra allt för att ha tumme med grannarna. Men vad gör man, när grannen plötsligt börjar skälla ut ens hustru och säga att man inte har tillstånd för en antenn som suttit uppe i masten i ett par år, en mast som redan stått på samma ställe, fullsmockad med andra antenner i 20 år? Vad gör man när grannen påstår att en massa fåglar flyger ihjäl sig mot de dipolantenner som sitter i masten, och att den nedgrävda kabeln som utgör yttergräns för den automatiska gräsklipparen används för att lyssna av grannens telefon? När grannen dessutom hävdar att radioamatören är ansvarig för alla cancerfall i närheten. Vad gör man då?

Troligen elstörningar
Grannen släppte inte in Hans-Åke i huset, så att han kunde bedöma vilken sorts störning det rörde sig om, än mindre identifiera en eventuell störkälla.
-Ett tag efter att grannen hade beskyllt mej för att vålla störningarna gick han till en radiohandlare med ett inspelat videoband för att handlaren skulle kunna uttala sig om störningen, berättar Hans-Åke. Radiohandlaren bedömde att det rörde sig om en elstörning. Grannen nöjde sig inte utan vände sig till Teracom, som också konstaterade att det rörde sig om en elstörning. Men det har inte ändrat hans beteende.
-Jag har haft mitt amatörradiocertifikat sedan 1973. Jag har kört radio hela tiden sedan dess, säger Hans-Åke. Nu, sedan jag blev pensionär kör jag mycket mera radio än medan jag jobbade. Jag stör inte och har aldrig haft problem med några störda grannar, varken tidigare eller senare.

Här är toppen på antennmasten. Specifikation i texten till höger.

Den mast som vållar den anonyme anmälaren förtret är en 12 meters gittermast för vägbelysning försedd med ett åtta meters centrumrör, totalt 20 meter. Här finns en 9 elements Optibeam för fem band, OB95. Högre upp sitter en fem elements yagi för 50 MHz, en 1,8 meters parabol för 1296 och i topp en 5/8 vertikal för att kunna lyssna på två meter. I toppen av fackverket sitter tre inverterade dipoler för respektive 80, 40 och 30 meter.

//Erik, sm7dzv
webbredaktör

 

 

 

 

 Länk till QTC nummer 4, 2008, där Stefan SM4OTI redovisar sina  vedermödor innan han kunde ta sin mast i bruk.

Författare: SM7DZV