EMF, Referat från Arbetsgruppen för EMF möte hos SSM 16 mars

Den 16 mars hade Arbetsgruppen för EMF ytterligare ett möte i Stockholm
med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Post- och telestyrelsen, PTS.

Mötet leddes denna gång av Torsten Augustsson/SSM och Arbetsgruppen
representerades på mötet av Petter Gärdin/SSA, Jonas Hultin/SSA, Michael
Josefsson/ESR och Jan Edenquist/FRO.

Övriga närvarande var Henrik Olsson/Elsäkerhetsverket, Pia Högset/PTS,
Peggy Haase/PTS, Lars Eklund/PTS, Hélène Asp/SSM, Sara Sundin/SSM och
Jimmy Estenberg/SSM.

Mötet handlade enligt kallelsen om hur ”SSA, ESR och FRO aktivt kan bidra
till att öka och upprätthålla medlemmarnas kunskapsnivå avseende strålskydd”.
Den av SSM framtagna mötesagendan bifogas.

På mötet informerades myndigheterna om vem som utformar utbildningen av nya
radioamatörer och vem som genomför själva utbildningen. Formellt sett ligger
material för grundutbildning och provförrättning på SSA:s bord medan ESR
står för vidareutbildning och fördjupande artiklar om bland annat antenner
och praktisk mätteknik. Arbetsgruppens material kommer dock i praktiken tas
fram gemensamt. Det klargjordes att SSM och PTS ansvarar för kraven för
certifiering.

Vidare diskuterades generella frågor om strålskydd, antennkonfigurationer,
antennplaceringar och effektmatning. Det betonades från myndigheten SSM:s
sida att det viktiga i sammanhanget är att radioamatörerna får en förståelse
för strålningsfrågan och att tillfredsställande kunskaper uppnås.
Möjligheten att de s.k. avstörningslådorna också skulle förses med en
fältstyrkemätare togs upp.

En utmaning är informationsspridning till icke-medlemmar i de deltagande
organisationerna: Inom respektive organisation finns kommunikationskanaler
till respektive medlemmar i form av medlemstidningar, nätforum,
distriktsfunktionärer och inte minst lokala föreningar. Genom dessa kanaler
nås lejonparten av Sveriges aktiva radioamatörer. En ytterligare grupp
radioamatörer är de som inte är föreningsanslutna men som frekventerar öppna
nätforum och på så sätt håller sig informerade i frågan. Övriga
radioamatörer är naturligt svåra att nå, då det ligger i sakens natur att vi
inte vet om de är aktiva eller inte.

I kallelsen från SSM kan man läsa ”En förutsättning för att reglering av
effektnivåer inte ska bli nödvändig är att föreningarna SSA, ESR och FRO
aktivt bidrar till att öka och upprätthålla medlemmarnas kunskapsnivå
avseende strålskydd”. På mötet nämndes hur Tyskland och USA använder sina
respektive metoder för självdeklaration. Tyskland har ett obligatoriskt
dokument som ska tas fram för varje anläggning och rapporteras in till den
tyska motsvarigheten till PTS. USA har kravet att en självdeklaration ska
tas fram bara om sändaren överstiger en viss uteffekt och som inte behöver
skickas in till myndigheten men ska kunna uppvisas. SSM nämnde också att ett
frivilligt separat strålskyddsrelaterat prov kan bli aktuellt. I nuläget
finns inget beslut om vilken metod som skall gälla i Sverige.

Arbetsgruppen avser ta fram ett utbildningsmaterial så att medlemmarnas
kunskapsnivå uppfyller strålskyddsaspekterna. Det är arbetsgruppens
förhoppning att genom ett aktivt samarbete lägga grunden för en lätt
tillgänglig och bred information om EMF som bidrar till ökad kunskapsnivå
och därigenom undvika behovet av effektregleringsåtgärder och liknande
begränsningar.

Medan SSM poängterade att det primärt är föreningarnas ansvar att
utbildningen når ut till medlemmarna medverkar SSM gärna att medvetandegöra
strålningsaspekterna vid till exempel årsmöten och andra lämpliga
amatörradioträffar. Med anledning av detta skall myndigheten bland annat ges
möjlighet att medverka under SSA:s årsmöte 2016.

Man noterade vidare att det väsentligt underlättar för myndigheten att ett
gott samarbete sker mellan myndigheten å ena sidan och Arbetsgruppen å den
andra. Arbetsgruppen bekräftade att den tar strålningsföreskrifterna och
därtill knuten utbildning på största allvar.

Mötet mynnade slutligen ut i en konkret handlingsplan: Målsättningen är att
ny utbildning och nya provfrågor träder i kraft från 1 oktober 2016. Det är
detta datum Arbetsgruppen arbetar mot.

Ett nästa möte mellan myndigheterna och Arbetsgruppen sattes till 31 augusti
2016 där vi hoppas kunna förevisa ett komplett utbildningsmaterial från
Arbetsgruppen. Tiden fram till dess kommer Arbetsgruppen ta fram detta
utbildningsmaterial med SSM som bollplank och löpande publicering av
materialet på sina respektive webbplatser.

Arbetsgruppen för EMF-frågor (SSA, ESR, FRO)

SSA SM5PHU Jonas
SSA SM3PXO Petter
FRO SM5ELC Jan
ESR SM5JAB Micke
ESR SM6OUB Ove

SSM Mötesagenda 16 mars

Author: SM5PHU