SSA svarar på remiss om ny undantagsföreskrift

Post- och telestyrelsen har skickat ut förslag till ändringar av undantagsföreskriften. Som bekant är det den som reglerar amatörradioverksamheten i Sverige.

PTS föreslår förtydliganden vad gäller regler för second operator samt en höjning av högsta tillåten effekt inom en del av 160-metersbandet. Förslaget innebär att gränsen höjs från dagens 10 watt till 100 watt i intervallet 1 900-1 950 kHz. Notera dock att begränsningen 10 watt även fortsättningsvis kommer att gälla inom andra delar av 160-metersbandet.

SSA har lämnat ett yttrande där vi ställer oss positiva till förslagen, se bilaga här intill.

PTS förslag i sin helhet återfinns på pts.se.

Author: SM5PHU