PTS tillsyn

Såväl på öppna forum som i slutna rum frodas rykten kring det pågående tillsynsärende som PTS öppnat och kring hur SSA sköter den myndighetsutövning som PTS delegerat. En del felaktiga föreställningar sprids, ofta oavsiktligt. Här nedan bemöter vi några av dessa.

“PTS har sagt att SSA utfärdar certifikat på bristfälliga grunder.”
Nej. Inte ännu åtminstone. PTS har ställt ett antal frågor om förrättade prov och tilldelning av anropssignaler. SSA har svarat i ett yttrande, där vi medger brister och föreslår förbättringsåtgärder i våra rutiner och i något fall även i PTS rutiner. Tillsynsärendet är fortfarande öppet och det återstår att se hur PTS ställer sig till de svar vi har givit.

”SSA har misslyckas med hela 30 av 45 kontrollerade prov.”
Nej. SSA har misslyckats med 2 av 45 kontrollerade prov, vilket är illa nog.

Att en provförrättare korrigerar egna misstag och signerar sina korrigeringar är inte anmärkningsvärt utan önskvärt. Likaså är det helt enligt regelverket att den som avlägger prov får ändra sina svar, så länge detta sker innan provet lämnas in för rättning. I rutinen ingår att provförrättaren och bisittaren tillsammans intygar att ingenting ändrats i efterhand.

De brister som PTS påtalat har i de allra flesta fall bestått i att poängsumman satts någon enstaka poäng för högt eller för lågt, utan att detta har påverkat om provet i sin helhet skulle bli godkänt eller underkänt. I två fall har teknikprov av misstag godkänts med endast 11 poäng på elsäkerhetsfrågorna. Man ska ha alla rätt på elsäkerhetsfrågorna, det vill säga 12 poäng. Av 45 kontrollerade prov är dessa två alltså de enda där certifikat kan sägas ha utfärdats på bristfällig grund. Men detta är något som SSA tar på största allvar.

I SSA:s interna kontroll har 74 prov förrättade under 2017 granskats, vilket är en betydande andel av alla förrättade prov. Utöver de två tidigare nämnda finns bland dessa inte något enda fall där man av misstag godkänt ett prov som borde varit underkänt, och inte heller det omvända.

”SSA fortsätter att missköta sig trots tidigare anmärkningar.”
Inte någonsin tidigare har kvalitetskontrollen i provförrättning varit lika rigorös. De åtgärder som vidtagits efter tidigare tillsyn har syftat till att åtgärda andra problem än de som nu uppdagats. Åtgärderna har haft effekt, men de har också haft biverkningar. Systemet med bisittare medför att stressen vid rättning av prov ökar, eftersom rättningen normalt måste ske direkt i anslutning till provtillfället. Vi kommer aldrig att helt kunna eliminera misstag vid manuell rättning.

”SSA mörkar för medlemmarna.”
Nej, SSA mörkar inte för medlemmarna. All korrespondens mellan PTS och SSA i tillsynsärendet faller under offentlighetsprincipen. SSA har inget att vinna på att endast valda delar av detta material sprids. Det ligger i SSA:s intresse att all information kommer fram i ljuset, just för att undvika ryktesspridning.

I första hand prioriteras att vi lämnar korrekt information till PTS inom de tidsgränser som PTS fastställer. Därefter måste vi självklart informera hela provförrättarkåren, vilket vi gjorde i december. Enskilda berörda provförrättare har informerats tidigare.

SSA:s medlemmar har informerats i QTC ledarspalt i decembernumret och flera gånger på HQ-nätet. Både PTS underrättelse och SSA:s yttrande finns publicerade på ssa.se.

”SSA borde avsäga sig delegationen och låta PTS göra jobbet själva.”
Man bör inte betrakta enbart provförrättningsverksamheten isolerat, utan hellre se den i ett större sammanhang, där de delegerade arbetsuppgifter SSA utför åt PTS också ger oss ett inflytande som gagnar svensk amatörradio.

Ett system med en klar rollfördelning där SSA är utförare och PTS står för tillsynen är fördelaktigt.

Den här gången kom inte underrättelsen från PTS som en blixt från klart himmel. PTS bjöd in SSA till ett möte, där vi kunde diskutera underrättelsen innan den nådde oss den formella vägen.

Trots de skarpa formuleringarna i PTS underrättelse, sker dessa möten i mycket konstruktiv anda. Vi upplever att PTS lyssnar på oss och att vi tillsammans försöker hitta lösningar på de problem som finns.

Author: SM5PHU