PTS föreslår ändringar i föreskrifter för amatörradio.

PTS logotypePTS föreslår två förändringar i den föreskrift som de nu sänt ut på remiss. Den ena ändringen är att den som deltar i utbildning kan få köra radio under uppsikt av en amatör med certifikat. Den andra förslaget är att uteffekten ska mätas i pep.

Nedan återges delar av texterna i PTS konsekvensbeskrivning. Dokumentet omfattar förarbeten dvs. utgångspunkter för förslaget till ändringarna i föreskrifterna. Här en länk för den som vill  ladda ned och läsa hela dokumentet.

Förslaget till föreskrift kan också laddas ned från Post- och Telestyrelsen. Här är länken.

SSA kommer att utarbeta remissyttrande
Remisstiden utgår den 15 maj. SSA kommer att utarbeta yttrande och svara på remissen.

Förslag till föreskrift rörande amatörradiocertifikat
(Amatörradio 3 kap. 10, 15, 17, 18, 20, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 58, 69, 72,  90, 115, 135, 147, 156, 168, 180, 190, 195, 196 och 197 §§ )
PTS föreslår att kravet på ett amatörradiocertifikat vid användning av en  amatörradiosändare ska tydliggöras så att den som utbildar sig till radioamatör eller den som provar på tekniken kan göra så trots att de saknar certifikat.  PTS föreslår också att kravet på en egen anropssignal vid användning av en amatörradiosändare ska tydliggöras så att den som utbildar sig till radioamatör eller den som provar på tekniken istället kan använda den anropssignal som den har som har uppsikt för utbildningen.

Förslag till föreskrift rörande effektmätning
(Amatörradio 3 kap. 17, 18, 20, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 58, 69, 72, 90, 115, 135, 147, 156, 168, 180, 190, 195, 196 och 197 §§)
PTS föreslår att effektbegränsningen för undantag för användning av  radiosändare för amatörradioanvändning förtydligas med uttrycket PEP, det vill säga mätning av topp-till-topp effekt. Förändringen är ett tydliggörande av vilken mätmetod som ska användas för att fastställa att gällande effektgräns inte överskrids. Tydliggörandet har enligt myndigheten i första hand efterfrågats av användarna själva.
Därtill har villkoret betydelse för att motverka skadlig störning som annars skulle kunna uppstå till följd av effekttopparna blir alltför höga vid användning av vissa modulationer.  Den praktiska betydelsen av föreslaget tydliggörande är dock begränsad. Den  vanlige radioamatören använder ofta köpt utrustning med viss uteffekt varför  regeln sällan blir aktuell för användaren.
De fåtal radioamatörer som bygger sin egen utrustning kommer att behöva anpassa sin utrustning så att regeln om topp-till-topp effekt-mätning iakttas. Trots de olika modulationer med vidhängande mätmetoder som kan användas  och som kan ge olika mycket avvikelse från den angivna effektgränsen kommer radioamatören högst troligen inte att märka någon skillnad i användningen av sin utrustning.
Sammanfattningsvis menar myndigheten att preciseringen av mätmetoden inte medför någon nämnvärd begränsning för användare.

Författare: SM7DZV