Valberedningens förslag på kandidater inför SSA årsmöte 2024

Vice ordförande: Jonas Hultin/SM5PHU. Omval på 2 år.
Styrelseledamot: Lorentz Björklund/SM7NTJ. Nyval på 2 år.

Revisor: Peter Rosenthal/SM0BSO. Omval på 1 år.
Revisor: Per Ewing/SA7AGV. Omval på 1 år.
Ersättare till revisor: Erik Edblad/SM3EXM. Omval på 1 år.

Jonas Hultin/SM5PHU och som tidigare avböjt omval, har fått ändrade förutsättningar och står nu till förfogande som kandidat till posten som vice ordförande.

Lorentz Björklund/SM7NTJ har föreslagits till posten som styrelseledamot och tackat ja.

För att stå till förfogande som kandidat, så har Lorentz Björklund/SM7NTJ avgått ur valberedningen.

Valberedningen består av:

Håkan Karlsson/SM5OCK
Per Gedda/SM2MTR
Robert Malmqvist/SM0TAE

Valberedningen har arbetat i enlighet med SSA stadgar och kontinuerligt samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna med medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida samt SSA-bulletinen, efterlyst förslag på kandidater. Valberedningen har följt styrelsens arbete och även varit representerat under ett styrelsemöte.

Valberedningens förslag är enhälligt.

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

 

 

Ur SSA stadgar

§ 13:5 Valberedningen skall i sitt uppdrag noga följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk representation. Den skall publicera sin nominering, i förekommande fall även för fyllnadsval, senast den 15 november.

§ 13:6 Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen.

§ 13:7 Poströstningen, som avlyses om inga motkandidater anmäls, äger rum under februari månad och skall ske enligt rutiner som styrelsen publicerar i januari månad. Poströsträknarnas sammanräkning skall publiceras i mars månad.

SSA valberedning

Author: SM5YRA