Valberedningens förslag inför SSA årsmöte på Fårö 2017

Ordförande: Anders Larsson/SM6CNN. Omval på 2 år.
Kassaförvaltare: Ulf Meiton/SA0MEI. Omval på 2 år.

Styrelseledamot: Hans Sodenkamp/SM3GDT. Omval på 2 år

Revisor: Peter Rosenthal/SM0BSO. Omval på 1 år
Revisor: För närvarande vakant
Ersättare till revisor: Erik Edblad/SM3EXM. Nyval på 1 år

Valberedningen består av:

Kurt Ekdahl/SM0UCC
Håkan Karlsson/SM5OCK
Dick Stenholm/SM6HNS
Robert Malmqvist/SM0TAE

Valberedningen har arbetat i enlighet med SSA stadgar och kontinuerligt samarbetat via telefon och mail-korrespondens. Vi har genom att lyssna på medlemmarna och genom annonsering i tidningen QTC, SSA-hemsida samt SSA-bulletinen, hämtat förslag på kandidater. Valberedningen har följt styrelsens arbete och även varit representerat under ett styrelsemöte.

Valberedningens förslag är enhälligt.

För valberedningen
Robert Malmqvist/SM0TAE
(Sammankallande)

Ur SSA stadgar

§ 13:5 Valberedningen skall i sitt uppdrag noga följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk representation. Den skall publicera sin nominering, i förekommande fall även för fyllnadsval, senast den 15 november.

§ 13:6 Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen.

§ 13:7 Poströstningen, som avlyses om inga motkandidater anmäls, äger rum under februari månad och skall ske enligt rutiner som styrelsen publicerar i januari månad. Poströsträknarnas sammanräkning skall publiceras i mars månad.

SSA valberedning

Author: SM5PHU