Olaglig radioanvändning kan leda till stränga straff

Post- och telestyrelsen har beslutat att en importör ska återkalla hundspårningsutrustning av märket Garmin Astro. Skälet är att användning av utrustningen är olaglig i Sverige och stör militär radioanvändning.

PTS har testat utrustningen och funnit att den sänder på radiofrekvenser som används av Försvarsmakten. Vid test tillsammans med Försvarsmakten konstaterade PTS en störning av radioanvändningen inom en radie av 18 kilometer.

USA-versionen av utrustningen är konstruerad för att inte fungera vid användning utanför USA. Den utrustning PTS köpt av importören har dock i något led modifierats. Detta visar att det inte är av misstag eller okunskap som den icke godkända USA-versionen sålts i Sverige, menar PTS.

PTS har därför beslutat om försäljningsförbud av utrustningen samt att importören ska återkalla såld utrustning (hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen) och lämna den till PTS för destruktion.

Personer som använder utrustningen bryter mot lagen om elektronisk kommunikation, vilket kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. I detta fall, där militär radioanvändning riskerar att störas, kan användningen klassas som grovt sabotage enligt brottsbalken och därmed ge påföljder från som lägst två års och upp till livstids fängelse.

PTS uppmanar därför användare av dessa utrustningar att omedelbart sluta använda dem och ta kontakt med sin importör eller återförsäljare. I de fall privatpersoner har importerat denna utrustning själva eller modifierat EU-versionen att sända på radiofrekvenser som används av Försvarsmakten uppmanas man att skicka in utrustningen till PTS för destruktion.

På marknaden finns utrustningar för hundspårning med GPS, som uppfyller EU-kraven. Ett sätt att försäkra sig om att utrustningen är tillåten är att kontrollera med återförsäljaren att utrustningen är CE-märkt.

Radioutrustning som ska användas inom EU måste uppfylla kraven enligt direktivet om radio- och teleterminalutrustning, 1999/5/EG och vara CE-märkt. Förpackningen måste också innehålla en försäkran om överrensstämmelse (Declaration of Conformity) från tillverkaren, där tillverkaren intygar att utrustningen uppfyller kraven och är säker för konsumenten att använda.

Mer finns att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats.

Author: SM5PHU