IARU R1-konferensen avslutad, del 2

Som ni redan sett, avslutades IARU Region 1-mötet på torsdagen.  Det var den dag då alla beslut togs för rekommendationer som förberetts i de olika kommittéerna. Nedan följer en rapport från C5 (VHF/UHF/Microwave), C7 (EMC) samt en sammanfattning från exekutivkommittén.

I C5 skapades det en ny sub-grupp (för att hantera IARU R1 contest-frågor snabbare och effektivare). Robert, S53WW, valdes till ordförande och kommer koordinera med alla contest managers i regionen. Medlemmarna som valdes in i gruppen var F5LEN, OK1VAO, OZ5TG, IV3KKW, OM3BH samt HA0LC. Av medlemmarna skall det finnas minst en ”specialist” på contest robot, VHF/UHF contest och Microwave contest. Intresset för IARU-testerna har kanske varit svalt hos oss uppe i norr men intresset är mycket stort nere på kontinenten. Jag fick lite siffror och t.ex. var det ca 1.500 DL-stationer och ca 600 I-stationer igång senast.

Arbetsmöte i kommitté C5

Som vanligt var det många förslag kring bandplaner för att få till en så bra koordinering i våra band som möjligt. En trend är dock att man går ifrån speciella frekvenser för olika moder till att specificera frekvensblock där t.ex. ”MGM” skall ligga. Det visar sig att med alla olika moder som tillkommer blir det omöjligt att underhålla för detaljerade bandplaner även om vissa aktivitetscentra även fortsättningsvis kommer att specificeras. Jag kommer stämma av våra nuvarande bandplaner med respektive funktionär och sedan uppdatera med de förändringar som beslutades. Bandplanerna kommer som tidigare finnas på SSA’s hemsida under VUSHF-sektionen.

EMC och C7’s arbete är mycket viktigt för den framtida amatörradion och det är normalt Petter, SM3PXO, som representerar SSA. Man kan säga att detta möte dels var inriktat dels på vissa allvarliga störkällor (t.ex. LED gatubelysning samt vindkraftverk) och dels på övergripande långsiktiga åtgärder. Bland de långsiktiga kan nämnas att bygga upp en databas över bra/dåliga produkter ur EMC-synpunkt. En annan långsiktig åtgärd är att starta ett stort världsprojekt för att mäta hur bakgrundsbruset/man made noise ökar. Här är det tänkt att alla tre IARU-regionerna skall samverka. Det verkar som om amatörradion är den bredaste av alla användare av spektrum, tillsammans med t.ex. militären och forskningen, och vi upptäcker därför tidigt förändringar av t.ex. bakgrundsbruset. Att samla in fakta för att kunna påverka blir därför en viktig uppgift.

Jag blev på detta möte invald i IARU’s exekutivkommitté, och kommer framöver kunna ha en bra bild över IARU’s verksamhet. En del detaljer finns på http://www.iaru-r1.org/index.php/3-news/newsflash/1722-iaru-region-1-conference-closes-in-germany.

Det finns ett antal fasta grupper som driver ett långsiktigt arbete, men skall jag sammanfatta det som jag så här långt uppfattat som de viktigaste fokusområdena för IARU R1 är det följande;

  • Spektrum: Att bevara tillgång till radiospektrum för kommunikation och experimenterande.
  • En aktiv ungdomsverksamhet för nyrekrytering: Amatörradion behöver klara balansen att utöver dagens verksamheter också få till en förnyelse för att attrahera ungdomar.
  • Arbeta för en god radiomiljö: Den ständigt ökande störnivån av man made noise kan mycket väl göra vår hobby omöjlig i stora delar av vårt tilldelade spektrum.

Spektrum och radiomiljö kräver liknande arbetssätt från amatörernas sida. Det finns ingen annan som gör jobbet för oss i de internationella organisationer eller standardiseringsorganisationer som bestämmer frekvensallokering och standarder för elektriska och radioutrustningar! Det behövs dessvärre rejäla och väl underbyggda satsningar för att man skall kunna nå resultat. Det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete som behövs, vilket också  kräver både personer med de rätta kunskaperna och pengar för att kunna delta på möten för att påverka.  Detta är, och behöver vara, en stor del av IARU’s budget.

Satsningen på ungdomsverksamhet är viktigt och det känns verkligen som att man vill göra något bra här! Här avsätts pengar i budgeten och en hel del är på gång. Det kändes väldigt positivt att IARU’s ungdomsledare Lisa, PA2LS, fick en medalj på mötet för sina insatser ”medan arbetet pågår”. Under mötet i Tyskland genomfördes också brainstorming kring framtiden och hur man kan intressera nya amatörer. Det blir nog tillfälle att återkomma till detta när dokumentationen kommit ut.

IARU R1 ordförande Don, G3BJ, lämnar över IARU’s medalj till Lisa, PA2LS, för sina insatser inom ungdomsverksamheten.

Avslutningsvis så kommer vi att återkomma till de rekommendationer som beslutades på IARU Region 1-mötet samt uppdateringar av bandplaner och handbooks.

73′

Mats, SM6EAN

Author: SM6JSM