Markering av master och flyghinderanmälan

Transportstyrelsen har utfärdat en uppdatering av föreskriften om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan. Dokumentet TSFS 2016:95 finns här Föreskrift

Master under 20 meters höjd berörs ej.   Se frågor och svar nedan: Frågor och svar – flyghinderanmälan

F1: Jag har sedan 30 år en mast på tomten. Berörs den av föreskriften?

S1: Föreskriften berör nya och ändrade hinder. Ändring av hinder är, exempelvis, borttagande.

F2: Jag ska bygga en 30 meters mast på tomten. Berörs den av föreskriften?

S2: Masten berörs av föreskriften om den står utanför sammanhållen bebyggelse. Gränsen för att en hinderanmälan ska göras, för mast utanför sammanhållen bebyggelse, är 20 meter eller högre.

Med sammanhållen bebyggelse avses tättbebyggt område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.

F3: Vad gäller för master i sammanhållen bebyggelse?

S. Då ska flyghinderanmälan göras om masten överstiger 45 meter.

F4: Jag planerar att sätta upp en 21 meters mast. Måste jag anmäla den även om kommunen inte kräver något byggnadslov?

S4: Bygglov påverkar inte om flyghinderanmälan ska göras. Om flyghinderanmälan ska göras beror på om man planerar att sätta upp masten inom eller utanför sammanhållen bebyggelse. Se svar ovan.

F5: Ställs det några speciella krav på noggrannhet vid inmätning?

S5: Ja, det ställs krav både på noggrannhet, upplösning samt att inmätning görs på ett sätt som säkerställer att mätresultatet är korrekt (konfidensnivå 90 %).

F6: Var hittar jag anmälningsblanketten?

S6: Anmälningsblanketten finns på Försvarsmaktens webbplats: http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/tillstand/flyghinderanmalan/.

F7: Behöver masten ha hindermarkering?

S7: Ja, om mastens höjd är högre än 45 meter. Mer information finns på Transportstyrelsens webbplats: http://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Flygplatser-och-flygtrafiktjanst/flyghinder/Hindermarkering/.

Author: SM6CNN