Regler och rutiner kring nya proven för amatörradiocertfikat

Från och med 1 juli 2014 skall prov förrättas med hjälp av frågor ur den nya provfrågebanken. Rutinerna kring provförrättning är lika de som tidigare gällt. Provförrättare enligt förteckningen som återfinns under Sektion Utbildning beställer önskat antal prov från kansliet.

Provet består som tidigare av två delar:
– reglemente och trafikmetoder
– ellära, radioteknik och elsäkerhet.

Innehållet i provfrågorna har utökats, bland annat inom delen kring elsäkerhet. Totalt omfattar provet 40 frågor om ellära, tre frågor om elsäkerhet samt 30 frågor om reglemente och trafikmetoder.

Varje fråga har fyra svarsalternativ och för varje alternativ ska man ange om alternativet är rätt eller fel svar på frågan som ställs. Det kan alltså vara fler än ett svar som är rätt och alla rader ska kryssas med ”rätt” eller ”fel”. Det är alltså inte klart att resterande alternativ är fel när man hittat ett som är rätt. En helt korrekt besvarad fråga kan sålunda ge fyra poäng.
Gränsen för godkänt är 152 poäng i teknikdelen och 105 poäng i reglementsdelen och elsäkerhetsfrågorna utgör 12 obligatoriska poäng av teknikpoängen.
Frågorna om elsäkerhet måste alla tre vara helt korrekt besvarade för att ge godkänt på provet.
Sedan en tid finns det möjlighet att göra övningsprov på nätet. Frågorna i proven baseras på den nya provfrågebanken. Det är samma gräns för godkänt i det web-baserade provet som i det “skarpa” provet, men det framgår inte vilka svar som är rätt utan bara om provet till slut är godkänt eller ej. Det ges också tips om vilka avsnitt som man kan studera mer för att klara provet om det inte blev godkänt.

Notera att texten “under hösten” i nedanstående text avser hösten 2014.

PTS skriver i ett informationsbrev till kansliet följande:
Till de kurser som hålls under hösten används de nya proven.
Eftersom det är första gången de används bör vi utnyttja möjligheten till återkoppling och förbättring på så sätt att om någon provdeltagare missat med några poäng kan provförrättaren tillåtas att genom muntliga frågor kontrollera om provdeltagaren bedöms ha tillräckliga kunskaper trots att det saknas några poäng och i så fall godkänna provet trots det.

Om sådant undantag görs under höstens prov så ska detta tydligt dokumenteras på provblanketten för att senare vara spårbart. Det ska också omgående återrapporteras via mail till PTS om det är någon fråga som är tvetydig eller där provdeltagaren missat på grund av en felaktigt formulerad fråga. Det kommer i så fall omgående att korrigeras så att kommande prov blir korrekta. Det är därför bra att inte ta ut frågeformulär långt i förväg innan de behövs eftersom eventuella korrigeringar då kan komma med i följande prov.
Från och med vårkurserna ska de nya proven gälla fullt ut som de är.
Provfrågorna revideras nu fortlöpande när feedback och rapporter om felstavningar etc, kommer in men när det stabiliserats kommer det att ske periodiskt kanske ett par gånger per år. I samband med det kommer kommentarer att begäras från provförrättare, kursledare och eventuellt även kursdeltagare för att få ett prov som motsvarar krav och förväntningar och minska risken att man misslyckas på grund av oklarheter eller olyckliga formuleringar.

Provförrättare som har frågor kring detta kontaktar kansliet. Se även denna information.

Författare: Kansliet SM5HJZ