Aktuella aktiviteter
SK2AU loppis mm 24/8
lör 24 aug @ 10:00
SK7OA loppis 25/8
sön 25 aug @ 11:00
Tångahed 31/8
lör 31 aug
SK7RN öppet styrmöte
tor 5 sep @ 19:00
CW-kurs uppstart hos SK0MT
ons 11 sep @ 19:00
D6 möte höst
fre 13 sep @ 13:00
SK4KR Fielday 15 sept.
sön 15 sep @ 13:00
SK4TL loppis 21/9
lör 21 sep
SM4-möte 28/9
lör 28 sep @ 10:00
SK5BN loppis 5/10
lör 5 okt
SK0QO prylmarknad i okt
lör 26 okt @ 10:00

Nyheter

IARU R1-konferensen avslutad, del 2

Publicerat 24 september, 2017

Som ni redan sett, avslutades IARU Region 1-mötet på torsdagen.  Det var den dag då alla beslut togs för rekommendationer som förberetts i de olika kommittéerna. Nedan följer en rapport från C5 (VHF/UHF/Microwave), C7 (EMC) samt en sammanfattning från exekutivkommittén.

I C5 skapades det en ny sub-grupp (för att hantera IARU R1 contest-frågor snabbare och effektivare). Robert, S53WW, valdes till ordförande och kommer koordinera med alla contest managers i regionen. Medlemmarna som valdes in i gruppen var F5LEN, OK1VAO, OZ5TG, IV3KKW, OM3BH samt HA0LC. Av medlemmarna skall det finnas minst en “specialist” på contest robot, VHF/UHF contest och Microwave contest. Intresset för IARU-testerna har kanske varit svalt hos oss uppe i norr men intresset är mycket stort nere på kontinenten. Jag fick lite siffror och t.ex. var det ca 1.500 DL-stationer och ca 600 I-stationer igång senast.

Arbetsmöte i kommitté C5

Som vanligt var det många förslag kring bandplaner för att få till en så bra koordinering i våra band som möjligt. En trend är dock att man går ifrån speciella frekvenser för olika moder till att specificera frekvensblock där t.ex. “MGM” skall ligga. Det visar sig att med alla olika moder som tillkommer blir det omöjligt att underhålla för detaljerade bandplaner även om vissa aktivitetscentra även fortsättningsvis kommer att specificeras. Jag kommer stämma av våra nuvarande bandplaner med respektive funktionär och sedan uppdatera med de förändringar som beslutades. Bandplanerna kommer som tidigare finnas på SSA’s hemsida under VUSHF-sektionen.

EMC och C7’s arbete är mycket viktigt för den framtida amatörradion och det är normalt Petter, SM3PXO, som representerar SSA. Man kan säga att detta möte dels var inriktat dels på vissa allvarliga störkällor (t.ex. LED gatubelysning samt vindkraftverk) och dels på övergripande långsiktiga åtgärder. Bland de långsiktiga kan nämnas att bygga upp en databas över bra/dåliga produkter ur EMC-synpunkt. En annan långsiktig åtgärd är att starta ett stort världsprojekt för att mäta hur bakgrundsbruset/man made noise ökar. Här är det tänkt att alla tre IARU-regionerna skall samverka. Det verkar som om amatörradion är den bredaste av alla användare av spektrum, tillsammans med t.ex. militären och forskningen, och vi upptäcker därför tidigt förändringar av t.ex. bakgrundsbruset. Att samla in fakta för att kunna påverka blir därför en viktig uppgift.

Jag blev på detta möte invald i IARU’s exekutivkommitté, och kommer framöver kunna ha en bra bild över IARU’s verksamhet. En del detaljer finns på http://www.iaru-r1.org/index.php/3-news/newsflash/1722-iaru-region-1-conference-closes-in-germany.

Det finns ett antal fasta grupper som driver ett långsiktigt arbete, men skall jag sammanfatta det som jag så här långt uppfattat som de viktigaste fokusområdena för IARU R1 är det följande;

  • Spektrum: Att bevara tillgång till radiospektrum för kommunikation och experimenterande.
  • En aktiv ungdomsverksamhet för nyrekrytering: Amatörradion behöver klara balansen att utöver dagens verksamheter också få till en förnyelse för att attrahera ungdomar.
  • Arbeta för en god radiomiljö: Den ständigt ökande störnivån av man made noise kan mycket väl göra vår hobby omöjlig i stora delar av vårt tilldelade spektrum.

Spektrum och radiomiljö kräver liknande arbetssätt från amatörernas sida. Det finns ingen annan som gör jobbet för oss i de internationella organisationer eller standardiseringsorganisationer som bestämmer frekvensallokering och standarder för elektriska och radioutrustningar! Det behövs dessvärre rejäla och väl underbyggda satsningar för att man skall kunna nå resultat. Det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete som behövs, vilket också  kräver både personer med de rätta kunskaperna och pengar för att kunna delta på möten för att påverka.  Detta är, och behöver vara, en stor del av IARU’s budget.

Satsningen på ungdomsverksamhet är viktigt och det känns verkligen som att man vill göra något bra här! Här avsätts pengar i budgeten och en hel del är på gång. Det kändes väldigt positivt att IARU’s ungdomsledare Lisa, PA2LS, fick en medalj på mötet för sina insatser “medan arbetet pågår”. Under mötet i Tyskland genomfördes också brainstorming kring framtiden och hur man kan intressera nya amatörer. Det blir nog tillfälle att återkomma till detta när dokumentationen kommit ut.

IARU R1 ordförande Don, G3BJ, lämnar över IARU’s medalj till Lisa, PA2LS, för sina insatser inom ungdomsverksamheten.

Avslutningsvis så kommer vi att återkomma till de rekommendationer som beslutades på IARU Region 1-mötet samt uppdateringar av bandplaner och handbooks.

73′

Mats, SM6EAN

SM6JSM Eric
Share

Av: SM6JSMIARU Region 1-konferensen är avslutad

Publicerat 22 september, 2017

Efter fyra dagars intensiva diskussioner i olika arbetsgrupper och kommittéer samlades alla c:a 130 delegater igår torsdag för Final Plenum där de olika kommittéernas (C2 – ekonomi, C3 – administrativa frågor, C4 – HF, C5 – VHF/UHF/microwaves och C7 – EMC) rekommendationer och beslut skulle godkännas av konferensen genom majoritetsbeslut. För några frågor som gällde IARU Region 1:s konstitution fordrades absolut majoritet, men det visade sig att samtliga ändringar röstades igenom med god marginal. Det är t.o.m. så att de flesta beslut togs enhälligt. Där ser man betydelsen av de olika gruppernas diskuterande innan beslut tas.

Min uppgift var att närvara vid C3- och C4-kommittéernas möten, och de rekommendationer som idag röstades igenom hade tagits med stor enighet. Vi får inte meddela de exakta besluten förrän sekretariatet publicerat dem (för att undvika misstolkningar och rena missförstånd), men jag kan ändå nämna några exempel:

C3: Ekonomiska åtstramningar innebär att en del permanenta arbetsgrupper får minskade anslag. Detta påverkar även EC (IARU Region 1 Executive Committee) som drar ner på antalet fysiska möten i framtiden. Andra beslut rörde procedurfrågor, stadgar, fullmakter osv. Vad gäller SSA:s och VERON:s (holländarna) ”papers” beträffande instegs- och novisklasser så satte det igång omfattande diskussioner, och det har beslutats att göra en inventering av hur det ser ut i de olika Region 1-länderna i denna fråga. Vi och de flesta andra hoppas på en framtida harmonisering inom de olika ländernas novisklasser. Dit är det emellertid säkerligen en lång väg. Under tiden ska varje medlemsland arbeta för att instegs- och novisklasser införs i respektive länder (det är bara novisklasserna som kan harmoniseras inom CEPT).

C4: De olika arbetsgruppernas rapporter behandlades en efter en och riktlinjer för de kommande tre åren diskuterades. Bland grupperna kan nämnas AROS (Amateur Radio Observation Group) som arbetar med s.k. DQRM (Deliberate QRM = avsiktlig QRM). Med hjälp av myndigheter och modern utrustning kan man pejla in individer som medvetet stör t.ex. DX-peditioner. Remote Operation (fjärrstyrning), 60-metersbandet och harmonisering av bandplanerna mellan de tre regionerna diskuterades som vanligt. Contests får alltid stort utrymme, och en uppmaning kommer att tillställas alla tävlingsorganisatörer med uppmaning att diskvalificera deltagare som försöker skaffa sig fördelar genom att lägga sig utanför contestsegmenten. Med hjälp av dagens teknologi (SDR-inspelning av hela tävlingen) är det en ganska lätt men tidskrävande uppgift.

När slutprotokollen är tillgängliga kommer jag och Mats SM6EAN att lägga ut dem på HF- resp. VHF-sektionerna. Mats kommer f.ö. med en rapport senare om C5/C7-grupperna.

Konferensen avslutades med en mängd olika val av kommitté- och gruppledare (för det mesta omval). Vi såg med spänning fram mot valet till exekutivkommittén (EC), och att vi fick tillräckligt stöd för Mats kandidatur har ni redan blivit informerade om i tidigare inlägg på SSA:s hemsida.

SM6JSM Eric
Share

Av: SM6JSMBreaking News – Mats SM6EAN invald i IARU Region 1:s Executive Committee

Publicerat 21 september, 2017

Vid dagens avslutande plenum valdes IARU Region 1:s exekutiva kommitté (EC). Alla 40 närvarande länder (plus 13 närvarande genom fullmakt) blev tilldelade röstsedlar igår kväll och valkommittén räknade under förmiddagen fram de vinnande kandidaterna. Förutom ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare, valdes även fem delegater. Mats SM6EAN är en av dem, och Norden fick även denna gång en plats i EC. Anders SM6CNN var EC-medlem 2011-2014 och Ivan OZ7IS 2014-2017. Mats är vald på tre år fram till nästa konferens i Novi Sad, Serbien, år 2020.

Grattis Mats (och Norden)!

SM6JSM Eric
Share

Av: SM6JSMAmatörradio enda förbindelsen med omvärlden för orkandrabbade

Publicerat 21 september, 2017

Vår pressgranne New York Times uppmärksammar hur amatörradio kommer till användning i orkandrabbande Karibien.

I inspelningen hörs hur Julian J73JA via en repeaterstation kontaktar radioamatörer på Dominica. Julian själv befinner sig i östra USA. Vi hör om förödelse med blockerade vägar och översvämningar, hur el, telefon och internet är helt utslagna och hur tak har blåst av husen. Men amatörradio fungerar fortfarande.

Dominica är en före detta brittisk koloni i östra Karibien, och ön var den första som drabbades av orkanen Maria, tidigt i tisdags morse svensk tid.

SM5PHU Jonas
Share

Av: SM5PHURapport nr 2 IARU-konferensen Landshut

Publicerat 20 september, 2017

Det är viktigt för IARU att ha en hög trovärdighet i agerande och som organisation.  Det känns därför mycket positivt att både Thomas Weilacher, ordförande i CEPT WGFM, samt Mario Maniewicz, ITU Deputy Director Radiocommunications Bureau, var närvarande och höll inledande anförande vid öppnandet av IARU region 1 konferens 2017. Även IARU’s ordförande Tim Ellam, VE6SH var närvarande och höll ett inledande anförande.

Från vänster: Thomas Weilacher, CEPT WGFM; Don Beattie,G3BJ Ordf IARU region 1; Mario Maniewicz, ITU Radiocommunications Bureau; Tim Ellam, VE6SH, ordf IARU; Dennis Green, ZS4BS, IARU R1 secretary.

I kommittén för VUSHF (C5) är det ca 30 länder representerade på mötet och ordförande är Jacques, ON4AVJ. Här är det undertecknad som deltar i arbetet.

Kanske viktigaste presentationen under inledningsdagen handlade om arbetet inför WRC-19. Huvudpunkterna för amatörradion är utökning av 50MHz till 50-54MHz även i region 1, bevarande av ett smalbands- och bredbandssegment i 5,7GHz-bandet, bevarandet av 47GHz-segment samt Wireless Power Transmission (WPT, se info om C7 nedan).

Det är många frågor i C5 som berör contesting-regler i IARU-tester (vilket är stort nere på kontinenten) samt bandplanering. Det skapades två sub-grupper inom dessa områden för att diskutera och förbereda frågor till huvudmötet. Det diskuterades också att skapa en fast contest-grupp för att snabbare kunna handlägga och förbereda sådana frågor.

I gruppen C7 (EMC) var det mycket diskussion kring det som mer och mer kan ses som ett hot mot amatörradion – ökning av brusnivån. C7 är en mindre grupp där SM3PXO normalt deltar som medlem men vid detta möte var det undertecknad som deltog i dessa diskussioner. Det var framför allt två stora punkter som diskuterats; dels ett initiativ att börja mäta bakgrundsbruset och hur detta beter sig och dels vad som händer kring WPT. För att få perspektiv på WPT skulle ett scenario kunna vara att antalet elbilar ökar kraftigt och “alla” har sin egen trådlösa överföring av laddning till sin elbil. Eftersom man vill ladda snabbt är det inte omöjligt att nivån på laddning ligger i 20kW-nivån och överförs i området 80-90kHz. Här pratar vi inte om en väl filtrerad sinus… Kanske lite spekulationer i nuläget, men helt klart en av de största riskerna vi kan se för tillfället för lägre HF-band.

En annan fråga i C7 är hur man skall kunna börja samla data över produkter (bra/dåliga ur EMC synpunkt) för att t.ex. kunna rekommendera eller påverka att dåliga produkter tas bort från marknaden.  Man kan dock inte publicera sådan information hur som helst utan detta måste ske på ett genomtänkt sätt. T.ex. skulle SSA inte vilja riskera att bli stämd av en LED-lamptillverkare.

Konferensen pågår 17-21/9 och jag kommer tillsammans med Eric, SM6JSM, att rapportera vidare.

 

73′ /Mats, SM6EAN

SM6JSM Eric
Share

Av: SM6JSMRAPPORT från IARU Region 1-konferensen i Landshut

Publicerat 20 september, 2017

Söndagen den 17 september 2017 startade årets konferens i staden Landshut som har anor från 1100-talet. Staden är belägen 10 mil nordost om München i Bayern. Vart tredje år hålls dessa konferenser, och fokus denna gång är, förutom en mängd gemensamma frågor, World Radio Conference 2019 (WRC -19). Närvarande är 130 delegater från 39 olika länder, som dessutom har fullmakt för ytterligare tolv länder, så totalt är 51 länder representerade. Region 1 består av Europa, Afrika och Mellanöstern (+Mongoliet)! Utöver medlemsländerna är representanter för Region 2 (YV5AM och XE1KK) och 3 (VU2GMN och VK3MV) närvarande, liksom även IARUs president (VE6SH), vicepresident (LA2RR) och sekreterare (K1ZZ).

Gruppfoto invigningsdagen (Foto IARU Region 1)

Invigning kl 11 med tal av representanter för staden Landshut, CEPT och ITU. Dessförinnan hade de olika arbetsgrupperna samlats (totalt 11), och på eftermiddagen fortsatte dessa förberedande möten. Jag deltog i IARUMS-gruppen (IARU Monitoring Service) som behandlar ”intruders”, dvs. inkräktare på våra band som t.ex. militär radiotrafik, fiskefartyg, taxi och rundradio.

På måndag morgon inledde de olika permanenta kommittéerna sina sessioner: C2 = ser över IARUs finanser, C3 = administrativa frågor, C4 = HF-frågor upp till 30 MHz, C5 = VHF-frågor över 30 MHz och C7 = elektromagnetiska störningar (EMC). Alla dessa kommittéer har sin egen agenda och alla beslut man kommer fram till skall behandlas på ”plenum” på torsdag. Plenum betyder att alla deltagare samlas för att ta beslut, förhoppningsvis i enlighet med vad de olika kommittéerna kommit överens om.

Stor vikt vid denna konferens läggs på IARUs finanser och satsningar på program för att få ungdomar att välja amatörradion som hobby. SSA har presenterat vårt skolprojekt 2015-17 vilket rönte stor uppmärksamhet och gillande. IARU Region 1 har räknat ut att medelåldern på dagens radioamatörer ligger på 65+, och en satsning på unga, eller i alla fall yngre, personer är en nödvändighet för att hobbyn (och IARU) ska överleva. Vi har även propagerat för inrättandet av Entry Class/Novice-klasser. Dessa finns i flera länder, men meningen är nu att försöka samordna de olika reglerna och att arbeta för att dessa instegsklasser blir en realitet även i övriga länder.

Jag (Eric SM6JSM) har deltagit i C3/C4 och Mats SM6EAN i grupp C5/C7. I grupp C2 har Markku OH2BQZ försvarat Nordens synpunkter. Grupp C3 blev färdiga med sina rekommendationer ikväll (19/9) och besluten tas alltså på torsdag. De övriga (C4, C5 och C7) måste bli färdiga imorgon.

SM6JSM Eric
Share

Av: SM6JSM