Historisk dag för SSA – 28 augusti 1925!

Idag för exakt 90 år sedan samlades ett antal sändaramatörer i Stockholm. Intresset var uppenbarligen stort och det beslutades att gå vidare med bildandet av en förening, och påföljande möte utlystes till den 10 september i Stockholms Radioklubbs lokaler på Hamngatan 1 A. Ett referat från mötet den 28 augusti trycktes upp och om ni klickar på dokumentet kan ni ganska lätt läsa hela texten.

Den viktigaste delen av texten lyder så här:

”Initiativtagarna för bildande av en ny förening för sändaramatörer i Sverige sammanträdde torsdagen den 28 aug. i Stockholm för att med ledning av inkomna svar å den föregående cirkulärskrivelsen undersöka möjligheterna för föreningens bildande och preliminärt utforma riktlinjerna för dess första verksamhet.

Då intresset visat sig stort och många anmälningar inkommit, beslöts att utlysa ett sammanträde torsdagen den 10 sept. kl. 7,30 e.m. å Stockholms Radioklubbs lokal Hamngatan 1 A i Stockholm.

För saken intresserade sändaramatörer ombedjas att då infinna sig eller att i brev till Interimsekretariatet, Stockholms Radioklubb, insända eventuella förslag till styrelse eller önskemål beträffande föreningens arbete och organisation. Samtidigt torde de som förut inte insänt sin 2-krona benäget göra detta.”

Därefter följer två konkreta förslag om kalibreringssignaler på fasta tider och utgivande av månadshäfte med utdrag ur loggböcker. Önskemålen om månadshäftet och kalibreringssignalerna blev med tiden en realitet, men det skulle dröja först till oktober 1927 då QTC kom ut med sitt första nummer.

Jag återkommer med fler historiska ögonblick senare under jubileumsåret.

SM6JSM Eric
Share