SSA årsmöte info

Kallelse till årsmöte 2021

På grund av den rådande coronapandemin kommer årsmötet 2021 att genomföras digitalt på samma sätt som årsmötet 2020. Vi planerar för streaming på Internet, så att medlemmarna kan följa förhandlingarna.
Medlemmarna ges tillfälle att rösta i förväg per brev, e-mail eller efter inloggning på SSA hemsida. För att rösta på hemsida: logga in och gå till meny “Röstning” eller klicka på länken. (https://www.ssa.se/arsmote2021/)

Kallade:
Anders Larsson, SM6CNN     Ordförande
Jonas Hultin, SM5PHU          Vice ordförande
Dag Florén, SM0KDG             Kassaförvaltare
Bernt Eriksson, SA6RTJ         Ledamot
Jens Zander, SM0HEV           Tillträdande ordförande
Tomas Thelberg, SM2OAE    Tillträdande ledamot
Peter Rosenthal, SM0BSO     Revisor
Per Ewing, SA0AGV                Revisor

Ann Lundell, SM0ZEU             DL0
Per-Åke Södergren, SA1BFP    DL1
Niklas Lind, SM2UVU              DL2
Tomas Skoglund, SA3UTS       DL3
Lars Pettersson, SM4IVE         DL4
Morgan Lorin, SM5BVV           DL5
Reino Larsson, SM6YED          DL6
Bo Hasselquist, SM7HZK         DL7

Eric Lund, SM6JSM
Jonas Ytterman, SM5HJZ

Datum: 24 april 2021 kl 1300
Plats: Jitsi Meet

Föreslagen dagordning bifogas.

Anders Larsson, SM6CNN
SSA ordförande

Förslag till dagordning

SSA:s årsmöte 2021

1 Årsmötets öppnande.
2 Val av ordförande för årsmötet.
3 Val av sekreterare för årsmötet.
4 Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet och att tillika tjänstgöra som rösträknare.
5 Fastställande av dagordning för årsmötet.
6 Tillkännagivande av vid årsmötet uppgjord röstlängd samt beslut om adjungering (inkl. gäster).
7 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
8 Föredragning av verksamhets- och kassaberättelser för föreningen och dess fonder.
9 Föredragning av revisionsberättelser för föreningen och dess fonder.
10 Godkännande av verksamhets- och revisionsberättelser.
11 Fastställande av resultat- och balansräkningar.
12 Beslut i anledning av uppkomna resultat enligt fastställda balansräkningar.
13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning under föregående verksamhetsår.
14 Fastställande av val av styrelseledamöter fram till nästa årsmöte.
15 Fastställande av val av revisorer och ersättare för innevarande verksamhetsår.
16 Val av ledamöter i valberedningen fram till nästa årsmöte.
17 Val av poströsträknare och ersättare fram till nästa årsmöte.
18 Föredragning och beslut vad avser medlemsmotioner.
19 Föredragning och beslut vad avser styrelsepropositioner.
20 Föredragning och fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår samt, i preliminärt skick, för nästkommande verksamhetsår. Fastställande av medlemsavgifter och avgift för ständigt medlemskap för nästkommande verksamhetsår.
21 Årsmötets avslutande.

Klicka på länkarna här nere och ladda ner övriga filer:

     Motion till SSA:s årsmötet 2021

    Svar på motion till SSA:s årsmöte

     Revisionsberättelse SSA och fonder

      SSA Årsbokslut 2020

      SSA Fonder Årsboklslut 2020

     Årsrapport SSA 2020

Författare: SM5YRA