Rapport från IARU-konferensen: Administration och kortvåg

 

SSA:s delegation under den pågående IARU-konferensen i Bulgarien. Fr.v. Mats Espling SM6EAN, Anders Larsson SM6CNN (ledamot av IARU Region 1:s exekutivkommitté) och Eric Lund SM6JSM
SSA:s delegation under den pågående IARU-konferensen i Bulgarien. Fr.v. Mats Espling SM6EAN, Anders Larsson SM6CNN (ledamot av IARU Region 1:s exekutivkommitté) och Eric Lund SM6JSM

– Av Eric Lund SM6JSM –

Albena, Bulgarien, den 24 september 2014
Mats, SM6EAN, har lämnat tre rapporter från hans ansvarsområde (V/U/SHF), och jag ska här sammanfatta de fyra första dagarnas diskussioner i Committee C3 (administrativa frågor) och Committee C4 (HF). 60 länder är närvarande varav 16 via fullmakter.

C3/C4-grupperna:
Sessionerna öppnades med ett antal rapporter från olika arbetsgrupper, bl.a. Emergeny Communications, ARDF (rävjakt), Beacon Coordination, och High Speed Telegraphy.

Bandplan 30 meter
Ett av de stora diskussionsämnena under flera år har varit bandplan för 30 meter. DARC (Tyskland) föreslår mer utrymme för digitala moder och visade senare grafisk statistik över användandet av 10 MHz enligt studier med hjälp av RBN (Reverse Beacon Network) och SDR-mottagare. NRRL (Norge) föreslår att inte ändra reglerna inför WRC 15.

QSL-service
Ämnet QSL-service diskuterades under flera timmar. Alla är överens om att QSL-servicen är en grundläggande orsak till att många amatörer är medlemmar i sin egen nationella förening. Problem uppstår emellertid vid konflikter mellan enskilda amatörer eller klubbar och den nationella IARU-föreningen. En konflikt uppstod mellan en klubb i Italien och ARI (italienska SSA), men flera i den italienska klubben fick då ett avtal med USKA (Schweiziska SSA) om QSL-service från Schweiz till dessa amatörer. USKA ville ha ett OK på att detta tillvägagångssätt är tillfredsställande, men kommittén kom fram till att det INTE är OK såvida inte dessa italienska amatörer blir medlemmar i USKA, vilket inte skett i detta fall. Alla amatörer är naturligtvis välkomna att vara medlemmar i så många föreningar de vill, även om grundprincipen är att vara medlem i sitt eget lands IARU-förening. RSGB (UK) har hundratals medlemmar över hela världen som får sina QSL via RSGB. RSGB hade även lämnat in förslag till regler beträffande QSL-kort och hur man ska kunna reducera antalet pappers-QSL (RSGB slänger c:a 250.000 QSL varje år som ej kunnat levereras). Efter diverse diskussioner utsågs en tillfällig arbetsgrupp där undertecknad ingick. Vi kom gemensamt fram till en text som därefter godkändes av kommittén efter ytterligare några smärre ändringar av texten.

Ungdomsgruppen
Lisa, koordinator i ungdomsgruppen, informerade om vad som hänt i denna för tre år sedan nybildade arbetsgrupp. De närvarande var rörande överens om att gruppen fått en god start och alla önskar att aktiviteterna fortsätter och ökar i omfång och intensitet. YOTA-aktiviteterna kostar c:a 25000 CHF (schweizerfrancs) per år vilket IARU Region 1 budgeterar för.

Etik.. om hur man avslutar ett CW-QSO (!)
Villi, TF3DX, fick en chans att tala om de procedurfel han anser finns i EOPRA (Etik- och operationsboken som ligger på vår hemsida). Frågan bordlades och hänsköts till en tillfällig arbetsgrupp. Jag ingick i den gruppen och kan rapportera stundtals häftiga diskussioner mellan dels Villi (Island) och Belgien/Ungern, men till slut kom vi fram till en kompromisstext som ska läggas till texten i EOPRA. Det gäller hur man ska avsluta ett CQ på telegrafi. Traditionellt ska ett CQ avslutas med ett K, möjligtvis föregått av ett PSE eller AR, men aldrig bara med AR.

Rapport från EMC-gruppen
Rapport från EMC-gruppen. Deras slutsats är att alla föreningar ska försöka vara aktiva i nationella EMC-diskussioner och försöka påverka. DARC vill att EMC-gruppen träffas oftare än vart tredje år, helst varje, vilket kan ske i samband med Ham Radio i Friedrichshafen. Rapport även från PMC, Political Relations Committee. De arbetar med att aktivt influera beslut som tas i politiska kretsar. ARSPEX rapport handlade om amatörradio i rymden. ARISS-projektet är en del av detta, där skolbarn får tala med astronauter via amatörradio. Det är just nu tre års kö för skolor som vill vara med i projektet.

Copyrightregler
Därefter följde en diskussion om copyright på artiklar som översätts och publiceras i andra tidningar än den ursprungliga. Alla är överens om att det är en god sak, men copyrightlagar måste följas och en arbetsgrupp ska formulera en rekommendation. Rapporter från IARU Region 2 och 3 framfördes av representanter från de regionerna.

Arkiv på nätet
RSGB föreslår ett arkiv på nätet där IARUs alla skrivelser, handböcker, resolutioner, rekommendationer etc ska vara tillgängliga. DokuFunk i Wien kommer att tillfrågas om de kan tänka sig ta hand om det rent fysiska arkivmaterialet. Därefter följde en rapport från just DokuFunk som fortsätter expandera utanför Wien. DokuFunk är ett arkiv i Wien som består av drygt nio miljoner QSL-kort, dokument från radions barndom till nutid (både rundradio och amatörradio), böcker, tidningar m.m. Huvudsponsor är Österrikiska statsradion, men även andra organisationer som t.ex. IARU hjälper till. SSA har bidragit med QSL och årgångar av QTC.

Reglerna i IARU Contest
Diskussion om reglerna i IARU Contest har också varit på programmet, men som vanligt nåddes ingen överenskommelse om ändring av reglerna. Den viktigaste regeländringen på senare år, efter bråk mellan Spanien och Tyskland, är att en HQ-stations olika sändare måste befinna sig inom samma ITU-zon. Problemen med orättvisorna i poängberäkningarna kan man inte lösa.

Torsdag: Sammanfattningar och beslut
Detta var några av punkterna som tagits upp i C3- och C4-grupperna dessa fyra första dagar. Imorgon är det samlingssessioner med samtliga deltagare för att åter igen gå igenom alla punkter och ta beslut. Då beslutas även var nästa IARU-konferens ska äga rum. Tre kandidater finns; Serbien, Irland och Tyskland. Återkommer med rapport imorgon kväll eller fredag.

Eric SM6JSM

 

Redaktionell not:
Mellanrubriker och bildval utfört av webbredaktionen.

Author: SM6JSM