Information från DL/SL mötet i Sollentuna den 26-27/9/2015

Efter genomgång och bearbetning av befattningsbeskrivningarna från 2007 har vi beslutat om följande ändringar i SSA:s organisation:

Sektion Redaktion och marknadsföring
Funktionen Marknadsföring flyttas från Sektion  Marknadsföring och rekrytering till Sektion Redaktion som därmed får det nya namnet Sektion Redaktion och Marknadsföring.
Ansvarig för sektionen är Hans-Christian, SM6ZEM

Sektion Rekrytering, utbildning och certifiering
Certifiering är ett nytt begrepp som innehåller den av PTS delegerade processen för provförrättning och utfärdande av certifikat.
Ansvarig för sektionen är tills vidare Jonas, SM5PHU

Sektion EMC
Detta är en ny sektion som består av EMC-gruppen med oförändrad inriktning. Funktionen Avstörning har flyttats hit från Sektionen Radioteknik. En ny funktion inrättas för att förbereda oss om det blir diskussioner i Sverige angående normer för maximalt tillåten fältstyrka från en amatörradioanläggning.
Posten som sektionsledare är vakant. Är du intresserad? Kontakta då Anders, SM6CNN

Mötet ägnade speciell uppmärksamhet åt en skrivelse från PTS innehållande resultatet av deras tillsyn av certifieringsprocessen. Vi har fått anmärkningar på ett antal prov som genomförts. Bl.a. har prov poängsatts fel. I något fall har provpoäng summerats felaktigt. Vi känner till de svårigheter provförrättarna har med den nya provfrågebanken och kommer givetvis att påpeka det i vårt svar till PTS.
Våra utfärdade certifikat har hittills varit tvåspråkiga. Formuläret har nu uppdaterats och gjorts fyrspråkigt.
Senast den 9 oktober ska vi besvara PTS skrivelse. Sedan ska vi senast den 23 oktober redovisa vilka åtgärder vi vidtagit för att uppfylla PTS krav i certifieringsprocessen. Provförrättarna kommer att informeras separat.

Författare: SM6CNN Ordförande