Anders Larsson SM6CNN föreslås bli ny ordförande för SSA

Anders Larsson SM6CNN 2014 webbversion
Anders Larsson föreslås av en enhällig valberedning bli SSA:s ordförande under de kommande två åren.
FOTO: Erik Nyberg SM7DZV

SSA:s valberedning föreslår Anders Larsson, SM6CNN, till ny ordförande för SSA. Anders har fram tills nu varit vice ordförande och han efterträder Tore Andersson SM0DZB som undanbett sig återval. Jonas Hultin SM5PHU föreslås i fyllnadsval bli vice ordförande för ett år.

Valberedningen föreslår nyval av ledamoten Hans Sodenkamp  SM3GDT.  Valberedningen föreslår omval av kassaförvaltaren Lennart Pålryd SM5AOG. Dick Stenholm SM6HNS, som  valdes 2014 med en mandatperiod av två år kvarstår i styrelsen ytterligare ett år.

Valberedningen föreslår omval för ett år av revisorerna och revisorssuppleanten Esko Antikainen SM5AKP (ordinarie), Peter Rosenthal   SM0BSO (ordinarie) samt Dennis Becker SM0ATC (ersättare).

Valberedningens förslag är enhälligt. Valberedningen består av Viktor Rosenqvist SA0BYA, Håkan Karlsson SM5OCK, Anders Nordgren, SM7GXR samt Bo Nilsson SM2PYN, sammankallande.

Om andra förslag på kandidater inkommer till valberedningen före 1 januari 2015, sker poströstning. Finns inga andra förslag, avlyses poströstningen. Förra årets poströsning beräknas ha kostat cirka 30 000 kronor.

//Erik SM7DZV

Läs valberedningens protokoll in extenso (Finns även i QTC nummer 11/2014): 

Förslag från SSA valberedning

Inför årsmötet 2015

Valberedningens arbete regleras i stadgarnas paragraf 13. Här konstateras (§ 13:5) att valberedningen skall i sitt uppdrag noga följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater både inom och utom denna krets. Valberedningens förslag skall eftersträva en bred geografisk representation. I § 13:3 stadgas att udda år skall ordförande, kassaförvaltare och en ledamot väljas. I § 13:4 anges att revisorer och ersättare väljs för ett år.

Valberedningen har i sitt arbete följt stadgarnas § 13 och i övrigt arbetat enligt sedvanlig praxis.

Om andra förslag på kandidater inkommer till valberedningen före 1 januari 2015, sker poströstning. Finns inga andra förslag, avlyses poströstningen.

Valberedningens förslag är:

Styrelse
Ordförande Anders Larsson SM6CNN. Nyval 2 år
Vice ordförande Jonas Hultin SM5PHU. Fyllnadsval 1 år
Kassaförvaltare Lennart Pålryd SM5AOG. Omval 2 år
Ledamot Hans Sodenkamp  SM3GDT. Nyval 2 år
Ledamot Dick Stenholm SM6HNS . Kvarstår 1 år

Revisorer                                                                                                                                                                                       Revisor Esko Antikainen SM5AKP. Omval 1 år
Revisor Peter Rosenthal SM0BSO. Omval 1 år
Ersättare till revisor Dennis Becker SM0ATC.  Omval   1 år

Valberedningens förslag är enhälligt.

Valberedningen består av
Viktor Rosenqvist, SA0BYA
Håkan Karlsson, SM5OCK
Anders Nordgren, SM7GXR
Bo Nilsson,SM2PYN sammankallande

Kalix 2014-10-15
För SSA valberedning
Bo Nilsson, SM2PYN, sammankallande

Författare: SM7DZV