Olle SMØKON 75, Klas-Göran SMØHTU 70 och Fredrik SA3ARL 50 år

Torsdagen den 25 juli 2017 gratulerar vi tre medlemmar:

Olle Nilsson, SMØKON, Täby, fyller 75 år. Han fick sitt T-certifikat #15043 utskrivet den 21 juni 1979 och postat till Skiftesvägen i Täby, en adress Olle fortfarande bor på. För den breda allmänheten är Olle främst känd för att vara en av våra främsta rävjägare. Googlar man på SMØKON (sök på SM0KON!) får man många resultat från hela världen där hans bedrifter belyses i resultattabeller. Förutom att utöva sporten har Olle även hållt föreläsningar på många klubbar och då ofta visat upp sina egenhändigt konstruerade rävjaktsändare. En av dessa har passande nog fått namnet “Mickelina”. Inget QSL har jag hittat i arkivet, men ett foto av Olle som tidigare varit publicerat på ssa.se kan vi visa upp.

Klas-Göran Tulldahl, SMØHTU, Södertälje, fyller 70 år. Han har bott på samma QTH sedan han fick sitt T-certifikat #11917 den 25 maj 1976. Klas-Göran bor i Fornhöjden i stadsdelen Östertälje på norra sidan om Södertälje kanal. Han var en av de första att bli Ständig Medlem i SSA; #79 den 30 december 1998. Många av er har säkert träffat Klas-Göran på loppisar, där han säljer prylar; radiomässan i Eskilstuna och loppmarknaden i Nykvarn t.ex. Inget QSL från HTU i arkivet – ännu.

Fredrik Sjögren, SA3ARL, Gävle, fyller 50 år, är även han Ständig Medlem #568 sedan den 28 september 2011. Fredrik skrev provet för Lars SM4RMH den 22 oktober 2006 och fyra dagar senare hade han signal och medlemskap. Om ni knappar in SA3ARL eller SA3V på QRZ.com så får ni se ett foto på Fredrik och shacket. SA3V är hans contestsignal som han varit ägare till sedan årsskiftet 2008-09. Fredrik har deltagit i bla. NAC-tester och månadstester och jag har själv kört honom i MT. Fredrik har även varit gästoperatör på SK3W och ni kan se en videosnutt på YouTube (sök på “IARU 2008 test at SK3W”).

Grattis till Olle, Klas-Göran och Fredrik!

Det är idag exakt 83 år sedan som SM6YD hade QSO med SM6SO på 80 meter CW. Inget speciellt kan man kanske tänka, men om vi tittar närmare på kortet finner vi ett par intressanta detaljer. Operatören, Gunnar Jansson, skriver längst ner till vänster på kortet: “Väntar på min lic, sen hoppas jag på mni QSO”. På baksidan finner vi mer information: “Dr ob! SM6YD är Polisens call. Då vi har polismästarens tillstånd att använda det, hoppas jag, att allt är ok. 73 es best dx”.

Jag kollade upp detta och finner att i Kungl. Telegrafstyrelsens förteckning över amatörsändarestationerna finns SM6YD med 1934 och 1935. Som innehavare står  endast “Poliskammaren, Göteborg”. I QTC nr 7 1935 (augusti) kan man läsa: -193 är en ny medlem, som klarat provet för lic. Håller tillsammans med -VX på att greja med Polisverkets radiostation. Låter i väntan på eget call höra sig under Polisens anrop SM6YD. I QTC nr 1 1936 (januari) får vi mer info: “SAB polisradio sänder med call SM6YD och huvudstationen har en effekt på c:a 500 watt. Rapporter torde sändas till Polisverket, Göteborg. Våglängden är 103 mtr.” (=2913 kHz).

I den ansökan som inkom till Kommunikationsdepartementet den 27 juli 1933 kan man läsa följande: “Poliskammaren i Göteborg får härmed i underdånighet hemställa om tillstånd att på försök utföra och under en tid av sex månader nyttja en anläggning för trådlös telefoni och telegrafi avsedd uteslutande för polisändamål. Huvudsändare och mottagare skola, därest tillstånd erhålles, monteras i en av polisstationerna, varjämte erforderligt antal för patrulltjänst avsedda automobiler skulle förses med mottagare och eventuellt sändre. Försöken äro avsedda att utföras i en våglängd mellan 80 – 150 meter. Anläggningen beräknas till en effekt av 150 watt.”

Telegrafstyrelsen skriver följande till Kommunikationsdepartementet: “Med överlämnande av en till telegrafstyrelsen inkommen ansökan från Poliskammaren i Göteborg om tillstånd att uppsätta och nyttja en radioanläggning, får styrelsen härigenom meddela, att de, som skola handhava ifrågavarande anläggning, ännu icke undegått prov för styrkande av föreskriven telegraferingsfärdighet. Med anledning av det ändamål, som anläggningen avser, och då den tills vidare kommer att bliva av tillfällig natur, får styrelsen emellertid hemställa, att sökanden det oaktat måtte på i övrigt vanliga villkor meddelas tillstånd att uppsätta och nyttja ifragavarande anläggning intill utgången av år 1933.”

Det är också intressant att i SSA:s medlemsmatrikel från 23 april 1934 finns en SM6-130, poliskonstapel Gunnar Jansson, Göteborg, senare SM6VX, medan den -193 som QTC refererar till är med i 1935 års matrikel som polisman Lars G Hellman, Göteborg. Denne Hellman dyker 1936 upp som SM6TG i det årets matrikel! Både -TG och -VX finns kvar i sista matrikeln före världskriget som kom ut 1940.

Det är anmärkningsvärt att så sent som 1936 en radiostation tillhörande polisen hade amatörradiosignal! Klicka på båda bilderna för bättre upplösning!

 

Författare: SM6JSM