5 MHz

Eftersom det varit en del frågor och felaktiga antaganden om vad som gäller för användningen av 5 MHz-bandet för experiment så kommer en sammanfattning av dagsläget.

På Världsradiokonferensen, WRC, 2015 togs, bland mycket annat, ett beslut om att tilldela ett 15 kHz brett band mellan 5351,5 – 5366,5 kHz för amatörradio i alla tre regionerna. Användningen ska delas med andra fasta och mobila tillämpningar där amatörradion är en s.k. sekundär tilldelning, dvs den ska inte orsaka störningar för de primära användningarna. Ett sådant beslut på WRC är inte på något sätt tvingande för de olika länderna utan alla nationella beslut om frekvensanvändningen fattas sedan av de olika teleadministrationerna, för Sveriges del Post- och telestyrelsen, PTS. 

Alla beslut på WRC föregås av flera års studier och analyser och som en del i det arbetet tilldelade PTS med start 2012 tillfälliga tillstånd med fyra stycken 3 kHz breda frekvensband på olika ställen i det område mellan 5.3 och 5.4 MHz som internationellt diskuterades för tilldelning för amatörradio. På detta sätt var det möjligt att undersöka om en användning av amatörradio i bandet kunde ske utan att störa den trafik som redan finns där.

Beslutet på WRC 2015 föregicks av många och långa diskussioner och förhandlingar och många länder var emot en tilldelning för amatörradio. Till slut lyckades alla enas om ett förslag som gav ett 15 kHz brett band och med högst 15 Watt utstrålad effekt för de flesta länder i Region 1. Den frekvenstilldelningen träder i kraft från årsskiftet men när, och om, frekvensbandet sedan blir tillgängligt för amatörradio i de olika länderna bestäms alltså av de respektive teleadministrationerna.

Användning av amatörradiosändare är i Sverige undantaget från tillståndsplikt om användaren är certifierad radioamatör. Vilka frekvenser det gäller är angivet i PTS föreskrifter om undantag från tillståndsplikt som de senare åren har uppdaterats årligen. Revideringen av dessa föreskrifter är en lång och tidsödande process som normalt tar nästan ett år. Orsaken är att ett omfattande arbete med bl.a studier och konsekvensutredningar och ett flertal remisser ska genomföras innan beslutet fattas. Utöver att marknaden får tillfälle att yttra sig om förslaget så ska t.ex även Regelrådet yttra sig liksom EU-kommissionen. Till slut ska förslaget godkännas av PTS styrelse innan det kan publiceras.

De föreskrifter som publicerades 2015 Har under året reviderats och nya föreskrifter träder i kraft kring årsskiftet 2016-2017. Nu är det dock huvudsakligen ett antal ändringar orsakade av förändringar från Kommissionen som ingår och inga ändringar vad gäller amatörradio finns med.
När det gäller beslutet om 5 MHz-bandet så är det med i utvärderingen inför nästa revidering av föreskrifterna som beräknas träda i kraft kring årsskiftet 2017-2018. Ännu är inget bestämt om det nya 5 MHz-bandet kommer att komma med i undantagen för amatörradio men arbetet, liksom med alla de andra förslagen inom många olika områden, pågår alltså.

Så om det blir ett beslut om amatörradio i 5 MHz-bandet så är det tidigast om ett år som det kan träda i kraft. Fram tills dess fortsätter försöken med tillfälliga tillstånd för att säkerställa att störningar inte orsakas för de tillståndshavare som redan finns i bandet men de tillfälliga tillstånden tilldelas sedan i oktober på det nya frekvensbandet 5351,5 – 5366,5 kHz. Det ger förhoppningsvis bättre möjlighet till kontakter med grannländerna och de länder som redan tilldelat det nya bandet för amatörradio. Om det aktuella frekvensbandet undantas för amatörradio så betyder det också att de användare som idag har tillfälliga tillstånd för experiment i bandet, men inte är radioamatörer, inte längre får möjlighet att experimentera. Detta beror på att bandet då blir ett amatörband och med det följer ett krav på certifikat för amatörradio för att få använda bandet.

Källa: PTS, Christer Jonson

SM6CNN, ordförande Anders
Share