SK3GA Årsmöte Dagordning & Info

Årsmöte 2021

24 februari kl 19:00 – 21:00

Härmed kallas du som medlem till årsmöte för föreningen Hudiksvalls Sändareamatörer.

 

Dagordning vid Hudiksvalls Sändareamatörers årsmöte 2021

1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare under mötet
5. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
6. Frågan om dagordningens godkännande.
7. Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste verksamhetsåret
8. Revisorns berättelse för senaste verksamhetsåret
9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelseledamöter med suppleanter *)
12. Val av revisor med suppleant
13. Val av ledamöter till valberedningen
14. Fastställande av årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår
15. Fastställande av beloppsgräns för utbetalningar
16. Behandling av inkomna motioner. Styrelsen avger yttrande till inkomna motioner
17. Behandling av styrelseförslag
18. Behandling och fastställande av budget för innevarande år
19. Synpunkter på verksamheten för innevarande år
20. Mötet avslutas

Länk till mötet presenteras här före mötet då det blir ett onlinemöte pga rådande pandemi.

Gm SA3BYC, Johan, DL3

Author: SA3BYC