IARU Region 1 VHF+-möte i Friedrichshafen

Torsdagen 23:e juni var det IARU Region 1 möten i samband med HAM RADIO träffen i Friedrichshafen. Där deltog jag i kommitté C5, VUSHF, för SSAs räkning. Vi var ca 21 stycken närvarande och fem via Zoom (Internet). Mötet brukar hållas i Wien men på grund av COVID-19 så lades det tillsammans med HAM RADIO.

Den mesta tiden lades på en presentation gjord av Barry, G4SJH, som berör amatörradio och RNSS (satellitnavigering) samexistens i 23 cm, se LÄNK. Frågan är uppe på World Radiocommunication Conference 2023 (WRC23) som agenda item 9.1b och Barry leder IARU arbetet i denna viktiga fråga. Det europeiska Gallileo-systemet har nedlänk i 23 cm bandet, liksom det ryska, japanska och kinesiska systemet och delvis GPS. RNSS är primäranvändare, amatörradio sekundära, i alla tre IARU-regioner. Tekniska studier och prov har gjorts för att utreda känsligheten hos RNSS mottagare för olika amatörradiosignaler, och störningar kan vara ett problem upp till tiotals km från en amatörradiosändare beroende på konfiguration. IARU kommer dock att fortsätta arbeta för att minimera begränsningar så långt möjligt för amatörradiotjänsten, behålla så måna applikationer som möjligt, minimera splittring av smalbandssegmenten – behålla harmoniserat segment mellan regionerna (IARU region 1,2 och 3.).

Det diskuterades en del om MGM, speciellt trängsel på 50,313 MHz och 144,174 MHz. Utrymme finns i bandplanerna för fler frekvenser, det är upp till användarna (och programmerare) att använda fler frekvenser, en grupp skall tillsättas som studerar detta om jag inte missförstod.

Behandling av inkomna ärenden; Bara ett papper behandlades, det av SSA inskickade angående ”PBand”-ändringar i handboken (accepterades). Det diskuterades lite om handboken om den kanske skall vara i wiki-form, men mötet tyckte nog den var bra som den var. I övrigt följdes rekommendationer upp som gjordes vid mötet 2020.

Det kommer inom någon vecka ett mötesprotokoll i newsletter.

73
Kjell, SM7GVF

Author: SM6EAN