Nya bestämmelser från PTS i kraft sedan årsskiftet- Texten i grundboken Bli Sändaramatör uppdaterad

Boken Bli Sändaramatör har utgått.

Uppdatering  2015-02-01
Korrekturfel sidan tre i pdf-filen, tillåten effekt 160 metersbandet, rättat.

Uppdatering  2015-01-26
Texten till SSA:s kursbok Bli Sändaramatör har nu uppdaterats av Jörgen Norrmén SM3FJF. Revideringen föranleds av nya bestämmelser från Post och Telestyrelsen. Bestämmelserna trädde i kraft vid årsskiftet.
Uppdateringen omfattar utdrag ur PTS författningssamling. Jörgen har förtydligat tabellrubrikerna på sidan tre. I dokumentet har han över spalten tre lagt till den förklarande texten ”Högsta effekt tillförd antennsystemet”.
Texten återfinns i en nedladdningsbar pdf-fil längst ned i artikeln.

Ursprunglig text, publicerad 2015-01-25, uppdaterad 2015-01-27.
Från den 1 januari i år är det tillåtet att tillfälligt under utbildning köra som second operator. Den nya regel som nu skrivits in i PTS författningssamling  överensstämmer med tidigare vedertagen och tillämpad praxis. Ändringarna som PTS har beslutat om gäller från 1 februari. Där föreskrivs också att effekten ska mätas i P.E.P. och inte som tidigare i watt.

PTS har nu beslutat om vissa ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare; PTSFS 2014:5. Ändringarna gäller från och med 2015-01-01.

Second operator
Nu är det inskrivet att man kan få köra som second operator när man genomgår utbildning för amatörcertifikat.  Följande gäller:

”Undantag från kravet på amatörradiocertifikat gäller för den som under en tidsbegränsad period utbildar sig för att få ett sådant certifikat och för den som under en förevisning på prov tillfälligt använder amatörradiosändare, under förutsättning att användningen sker under uppsikt av en användare med amatörradiocertifikat”.
”Under de utbildnings- och provtillfällen som anges i stycket ovan ska den certifierade användarens anropssignal användas.”

Nytt effektbegrepp
Där effekten tidigare angavs som watt är det nu watt p.e.p.

”Radiosändare för amatörradiotrafik. Högsta effekt tillförd antennsystemet: 1 000 W p.e.p.”

Även på de band där effekten är lägre och den tidigare angavs med watt gäller nu p.e.p.  I frekvensbandet 472-479 kHz är högsta effekt 1 watt e.i.r.p.
PTS förklarar ”p.e.p.: peak envelope power”.

Reviderad text till grundboken Bli Sändaramatör 2015-01-30. Notera tillåten effekt 160-meter. Klicka på bilden för att ladda ned dokumentet.

 

Author: SM7DZV