IARU rapporter från våra SSA delegater

I april hölls ett antal möten i Wien inom International Amateur Radio Union (IARU), region 1. Inledningsvis tar vi dock en re-cap för alla som inte är uppdaterade kring IARU.

IARU-struktur och organisation, Mats SM6EAN

Världen är indelad i tre regioner och region 1 består grovt sett av Afrika, Europa och mellanöstern/gulfstaterna. Förutom de tre regionerna har IARU även ett centralt International Secretariat som drivs med support av ARRL.  Varje region styrs av en ledningsgrupp (Executive Committee, EC) vars medlemmar väljs på tre år. Vidare består regionens organisation av ett antal kommitteer (t.ex. C4, C5, …) och arbetsgrupper (Working Group, WG), se vidare http://www.iaru-r1.org/.

Möten som hölls i april

  • EC , reguljärt ledningsgruppsmöte (från IARU: Mats, SM6EAN)
  • C4 – interimsmöte för gruppen HF (från SSA: Håkan, SM5AQD)
  • C5 – interimsmöte för gruppen VHF/UHF/Microwaves (från SSA: Kjell, SM7GVF)
  • C7 – interimsmöte för gruppen EMC (från SSA: Petter, SM3PXO)

    I början av varje treårscykel tas förslag fram till nya eller förändrade rekommendationer eller verksamhetsområden.
    Information om detta publiceras normalt i QTC/SSA-webben men framför allt är det de olika sektionsledarna för HF, VHF/UHF/SHF samt EMC som ställer samman förslag och representerar SSA (och Sverige) i IARU R1. Inför varje GC hålls ett Interim Meeting där framkomna förslag diskuteras och förbereds för att beslut skall kunna tas på GC. Vissa förslag behöver inte invänta GC utan här tar EC beslut.  Det var ett sådant Interim Meeting som hölls nu i april. Nästa GC hålls i september 2020.

EC-mötet, Mats SM6EAN

Förutom alla punkter kring organisation och verksamhet för IARU region 1, fanns det några punkter som sticker ut: 

WRC-19: Här är det framför allt punkterna 1.1 (50MHz), 1.13 (47GHz), 1.15 (över 275GHz), 1.16 (5.650-5.850MHz), 9.1.6. (WPT, se sammanfattningen för C7 nedan) och 10 (Future agenda items) som IARU förbereder för att tillvarata amatörradions intressen. 

Future & Growth: Sedan konferensen i Landshut 2017 har arbete med amatörradions framtid pågått. Det visar sig tyvärr att liknande arbete lyser med sin frånvaro i många länder/organisationer. IARU ser detta som en av de absolut viktigaste frågorna och en tanke på att till viss del göra om konferensen 2020 till att mer fokusera på framtid och återväxt diskuterades och beslutades. Innan agendan för konferensen 2020 stöps om kommer frågan gå ut till medlemsorganisationer för kommentarer och acceptans. 

IARU web: En ny web håller på att rullas ut i samtliga regioner. Målet är att det skall bli lättare för alla att hitta information och att detta skall fungera på ett bra sätt på alla plattformar. Det är mycket information som skall flyttas över men målet är att go live mot slutet av sommaren.

C4 – HF, Håkan, SM5AQD

Möte i C4 gruppen. HF

IARU informal Band Planning Groupe (IIBPG)
Ordförande DF5JL presenterade, IIBPG´s mål för att koordinera och harmonisera HF banden genom alla 3 IARU regionerna. 

IARU Region 1 fortsätter att arbeta med Region 2 och 3 och utbyta erfarenheter och information för att skapa HF bandplan harmonisering tvärs igenom regionerna så långt det är möjligt. 

Mötet, rekommenderar att operatörer inte använder mer effekt än vad som behövs i de digitala mode och att de datorprodukterna som ljudkort, interfaces och annan utrustning har satts upp korrekt för att minimera störningar. 

FT4 Contest Mode och FT8 Diskussion
Region 1 var tillfrågad att ge kommentarer på de förslagna frekvenserna men ville samtidigt få förslag till andra frekvens alternativ. Ingen contest på WARC banden får förekomma men övrig aktivitet var ju möjlig. Det framkom även att aktiviteten har minskat rejält på PSK31 sedan några år tillbaka så deras frekvensområde skulle kunna användas. Rekommenderade frekvenser: 3572 kHz, 7055 kHz, 14072 kHz, 21072 kHz och de förslagna frekvenserna på 30, 17,12/10m var ok. 

Framtiden
Under mötet diskuterades hur man bättre kan engagera och få med ungdomar i arbetet och framtida beslut. Detta kommer att vara en prioriterad fråga som kommer att diskuteras intensivt.

C5 – VHF/UHF/Microwaves, Kjell, SM7GVF

Deltagarna grupp C5 – VHF/UHF/Microwaves,

C5 har en separat contest-grupp, som handhar regionens tester. Resultatroboten vars finansiering varit osäker har nu beslutats bekostas av ÖVSV (OE1MCU, Österrike) och DARC (DL3MBG, Tyskland).

En lång diskussion fördes om formatet på VHF-handboken, och det beslöts att ej bryta ut contestdelen samt ha handboken enligt den nya versionen 8.12 som består av fem delkapitel (organisation, bandplan, contesting, tekniska referenser samt arkiv).

En del förändringar gjordes i bandplanerna, bland annat rekommenderas smalbandssegment på 13 cm för de som ej har tillgång till frekvenser under 2400 MHz – aktivitetscenter till 2400,500 MHz och fyrar på 2400,800-2401,000 MHz. Detta för att undvika att störa den nya satelliten QO-100. Ett system kallat LORA som arbetar med 125 kHz bandbredd beslöts ges frekvenser i 70 cm.

G4SWX berättade att man i UK har erhållit ett nytt band 146-147 MHz och där man inte kört på med gamla vanliga moder utan demonstrerat TV (HD R-B DATV) som går att få in i bandet med full HD-kvalitet tack vara avancerade codecs.

Söndagen ägnades åt framtidsutsikter, det gäller främst att öka ungdomsaktiviteterna samt aktivera våra högre band.

C7 – EMC, Petter, SM3PXO

Diskussionerna inom grupp C7 är helt centrerade runt hur våra frekvensband ska kunna skyddas mot en ökande brusnivå från icke sändande utrustning.

Förutom rapporteringar av vad som händer i de olika länderna och strategier för att kunna påverka standarder som finns inom området så fanns det två huvudpunkterna på agendan:

WPT – Wireless Power Transfer
Ny teknik för ofta med sig nya problem och det senaste påfundet är trådlös laddning av allt från elektriska tandborstar till elektriskt drivna lastbilar. Denna teknik bygger på induktiv överföring av effekt där switchad elektronik kontrollerar överföringen. Switchad elektronik genererar mycket brus långt över den grundton som switchningen sker vid som kan täcka många av våra amatörband.

Problemet blir allvarligare ju högre effekt som switchas och hur många WPT enheter som används inom ett område. Ska många elfordon laddas trådlöst i framtiden finns utredningar som visar att problemet inte bara kommer att begränsa radiokommunikation på kortvåg utan kunna helt omöjliggöra den. Gruppens diskussioner rörande detta gällde främst information inom området.

Alla måste försöka påverka de olika ländernas myndigheter och standardorganisationer att jobba för kravställningar som möjliggör radiokommunikation. 

NMC – Noise Measurement Campaign
För att ha en grundläggande förståelse för vilken radiomiljö som finns i verkligheten håller man på med olika projekt för att mäta upp denna miljö. ITU har definitioner på brusnivåer inom olika miljöer, allt mellan tyst landsbygd till stadsmiljö. Meningen med projekten är att undersöka hur denna miljö förändras över tid för att ha underlag till att föra en debatt med myndigheter och förhoppningsvis miljöorganisationer för att visa på hur miljön försämras.

Några länder har långtgående projekt för detta med lite olika angreppssätt. IARU R1 ska försöka sammanställa data från dessa projekt så att en gemensam databas finns tillgänglig. Detta projekt är nyss påbörjat och det finns mycket att göra för att få till detta. En speciell projektgrupp jobbar med saken. 

Förutom detta möte har C7 möten med jämna mellanrum (varannan månad) där alla dessa frågor diskuteras fortlöpande.


IARU region 1 fungerar i treårscykler som avslutas med en General Conference (GC) där beslut tas och nya funktionärer väljs av medlemsländerna. Nästa GC hålls i september 2020.

Sammanställt av Mats Espling
SM6EAN, SSA sektionsledare för IARU.

Author: SM6ZEM