WRC-19 har avslutats

World Radiocommunication Conference WRC-19 avslutats och har godkänt en allokering i 50 MHz-bandet för amatörer i Region 1. Beslutet kommer nu att införlivas i konferensens slutakter. Vidare har ett antal andra punkter resulterat i positiva resultat för oss radioamatörer.

50MHz
Beslutet kommer efter mer än tre veckors förhandlingar för att förena skilda åsikter från de olika förvaltningarna inom region 1. Resultatet är en dramatisk förbättring av de internationella radioreglerna för amatörer i region 1. Innan WRC-19 fanns det bara 11 länder i Afrika med en primär allokering i bandet. När slutakterna träder i kraft, på ett datum som ännu inte fastställts, kommer det att finnas 44 länder i region 1 med en primärallokering på minst 500 kHz inklusive 26 länder med en primärallokering av hela bandet 50-54 MHz. Hela regionen kommer att ha en sekundär allokering på 50-52 MHz förutom i Ryssland, vars administration valt endast 50.080-50.280 MHz på sekundär basis. Det finns bestämmelser för att skydda andra befintliga tjänster som använder bandet i region 1 och grannländerna i region 3. Den befintliga primära tilldelningen på 50-54 MHz i regioner 2 och 3 påverkas inte. Det exakta sättet på vilket tilldelningarna kommer att genomföras i region 1-länder kommer att bestämmas av varje administration och kan vara antingen mer eller mindre generöst beroende på nationella överväganden.

Läget för AI 1.1, 50 MHz:

  • Läget för 50 MHz i Sverige är i stort sett oförändrat då vi redan haft tillgång till bandet.
  • Amatörtjänsten har nu som baslinje en sekundärallokering på 50-52 MHz i tilldelningen av för region 1.
  • Totalt 44 namngivna länder i region 1 kommer nu att ha en primär allokering i hela eller delar av 50-54 MHz-bandet, inklusive:
    • 14 CEPT-länder – som kommer att ha en 500 kHz primärallokering i 50,0-50,5 MHz-bandet, vilket är en del av deras totala tilldelning på 50-52 MHz. Generellt en stor förbättring för amatörer i Europa.
    • 26 länder i Afrika och Mellanöstern som kommer att ha hela 50-54 MHz-området på primär basis
  • Primära tilldelningar ger således en betydande expansion i Afrika och Mellanöstern
  • Ryska federationen har valt en mindre, men mycket välkommen, sekundärallokering på 200 kHz mellan 50.08-50.28 MHz.
  • Afrikanska länder med tidigare primära tilldelningar under fotnot RR5.169 behåller sin nuvarande status i frekvensbandet 50-54 MHz.

Övriga punkter av intresse

AI 1.7: Små satelliter som blir alltmer kommersiella har utgående från en mängd villkor, getts tillgång till nedlänkar med låg effekt och bandbredd i 137.025-138 MHz och möjlighet till upplänkar inom 148-149,9 MHz. Resultaten bör göra att kommersiella små satelliter hålls borta från amatörradio frekvenser.

AI 1.13: Högfrekvent 5G Mobile kommer inte att ändra vår status på 47 GHz och har masker som ska skydda amatörradio och andra kritiska tjänster vid 24 GHz och strax under. Ingen förändring för amatörradiobanden 24 & 47 GHz.

AI 1.15: 275 – 450 GHz – åtkomst bevarad via ITU fotnot 5.565

AI 1.16: 5 GHz WiFi förutses den största expansionen ske under amatörradion i bandet 5150 – 5250 MHz, vilket minskar riskerna i 5650 – 5850 MHz-bandet. Inga ändringar från dagens situation.

AI 8: Fotnoter – en uppgradering: Brasilien och några andra sydamerikanska länder fick primär status i 430MHz för amatörtjänsten.

AI 9.1.6; Wireless Power Transfer (WPT): Man beslutade att ingen ändring skall göras i Radio Regulations för att hantera störningar från WPT. En uppdatering av Resolution 758 skall dock göras.
Arbetet med störningar från WPT sker nu i CISPR (som bl.a. tar fram standarder för mätning av störningar) och IARU deltar mycket aktivt i detta arbete. Det är beklagligt, men inte många tar längre strid för frekvenser mellan långvåg och 30 MHz. Framför allt är det militären, rundradio och amatörradio som slår vakt om att hålla bruset på en rimlig nivå för att banden även fortsättningsvis skall kunna användas för långväga kommunikation.

AI 10 Agenda för WRC-23

23cm-bandet: I slutdokumentet finns en beslutad studie formulerad enligt nedanstående. Detta är ett arbete som skall förberedas till WRC-23. Det blir därför en uppgift för IARU att kontinuerligt följa upp och på något sätt delta i arbetet med denna punkt:

Review of the amateur service and the amateur-satellite service allocations in the frequency band 1 240-1 300 MHz to determine if additional measures are required to ensure protection of the radionavigation-satellite (space-to-Earth) service operating in the same band in accordance with Resolution COM6/17 (WRC-19).

144MHz-bandet: Under förberedelserna till WRC-19 fanns ett förslag från Frankrike om en studie kring möjlig samexistens mellan amatörradio och kommunikation till mindre flyg/drönare. Innan WRC-19 såg det dock ut som att 2m-bandet tagits bort ut förslaget och i slutdokumentet verkar 144MHz-bandet över huvud taget inte vara omnämnt, så faran verkar vara över för denna gång.

73′ Håkan, SM6CEN & Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN