Rapporter från IARU Region 1 virtuell konferens 2020

Inledning (Mats, SM6EAN)

Konferensen inleddes den 11 oktober av presidenten Don, G3BJ. 120 delegater var inloggade under denna öppning av konferensen. Don beklagade att vi inte kunde träffas personligen denna gång och redogjorde för uppdelningen i en virtuell del följt av en planerad konferens med personligt deltagande i Novi Sad någon gång nästa år.

Totalt var det 215 anmälda deltagare från 50 röstberättigade länder och det var runt 90 inkomna dokument som skulle behandlas. Konferensen pågick i 6 dagar, och utgjordes av 3 olika 2,5-timmars sessioner varje dag. Planeringen gjordes så att inga sessioner skulle vara överlappande, vilket var tänkt för att underlätta för mindre medlemsorganisationer att delta i olika kommittéers möten.

Amatörradion är ett väldigt brett område och konferensen behandlar förslag från olika delområden. IARU bygger på en gemensam internationell grund och det är viktigt att hitta gemensamma lösningar. Även om det inte alltid går, är målet att hitta konsensus i det IARU rekommenderar.

Nedan finns rapporter från de som deltog i några kommittéers arbete. Två andra kommittéer rapporterade också om sitt arbete. Dels var det kommittéerna Political Relations Committee (PRC) och Spectrum and Regulatory Liaison Committee (SRLC) som rapporterade kring arbetet inom CEPT, EU och ITU. Arbetet med WRC-23 har startat inom IARU och koordineras globalt av Ole, LA2RR. En global organisation har satts upp för att bevaka och delta i ITU:s och de regionala teleorganisationernas förberedelsearbete till WRC-23. Globalt är det flera regionala organisationer (RTO) som kräver aktivt deltagande från IARU:

  • Region 1:

CEPT European Conference of Postal and Telecommunications

ATU African telecommunication Union

ASMG Arab Spectrum management Group

RCC Regional Commonwealth in the field of Communications (Commonwealth of Independent States (CIS) –the former States of the Soviet Union)

  • Region 2:

CITEL Inter-American Telecommunication Commission

  • Region 3:

APT Asia-Pacific Telecommunity

Man har också identifierat 7 agendapunkter till WRC-23 som kommer bevakas och förberedas efter behov.

  • AI 1.2: IMT 3300-3400 MHz, 10.0-10.5 GHz (Region 2)
  • AI 1.12: 45 MHz Earth exploration-satellite service (närhet till 50MHz-bandet)
  • AI 1.14: 231,5–252 GHz (allokeringar, amatörradion f.n. primär i bandet 248-250GHz, sekundär 241–246 GHz)
  • AI 1.18: Narrowband mobile-satellite systems, 3300–3315, 3385–3400 MHz (närhet till 9cm-bandet)
  • AI 9.1a: Space weather sensors (bevaking av möjliga konflikter)
  • AI 9.1b: 1240–1300 MHz RNSS/amateur (amatörradio i 23cm bandet där satellitnavigering är primär användare)
  • AI 10: Agendapunkter till WRC-27

Den andra kommitteen som rapporterade var Youth. Denna kommitté har varit mycket aktiv, vilket kunnat följas i QTC och på webben. Det finns en bra rapport i mappen ”Youth” på konferens-webben (se länk nedan).

För den intresserade finns dokument under: https://conf.iaru-r1.org/part-1/documents/.

En del i konferensen var att planera inför den andra konferensdel som framför allt skall behandla amatörradions framtid. Eftersom detta blir en helt annan typ av diskussion än det normala med t.ex. bandplaner och frekvenser, är tanken att medlemsorganisationerna skall utse deltagare för just denna framtidsdiskussion. Klart är att den klassiska amatörradion av idag inte är morgondagens amatörradio. Vi måste arbeta med strategiska förändringar. Som nämndes redan i QTC 7/8 2020, har SSA redan utsett Jonas, SM5PHU, Oliver, SA5ODJ och Tilman, SM0JZT som representanter. Även om det i nuläget känns osäkert med en konferens med personligt deltagande på plats p.g.a. pandemin, ser planen ut så tills vidare.

Konferensen avslutades den 16/10 och nedan följer rapporter från respektive deltagare från SSA.

En avslutande kommentar. Det som möjliggör IARU:s arbete för amatörradion med frekvenser och störningar är den finansiering IARU:s medlemsorganisationer bidrar med. Även om det nu under pandemin inte förekommer resor, gäller normalt att om man vill påverka organisationer som ITU, CEPT, CISPR m.fl. krävs att man regelbundet finns närvarande vid mötena, t.ex. WRC-förberedelser. Det är alltså SSA:s medlemmar som bidrar till detta arbete från Sverige, då medlemsavgiften i IARU utgörs av en fast summa per SSA-medlem.

 

Kommitté C2, Ekonomi och medlemsbehörigheter (Anders, SM6CNN)

Normalt budgeteras preliminärt för 3 år. Under rådande omständigheter lades en budget endast för år 2021.

Medlemsavgiften kommer inte att höjas nästa år. Om det blir nödvändigt bedöms på nytt vid konferensen 2021.

 

Kommitté C3, Administration (Anders, SM6CNN)

Stadgarna ändras så att hänsyn tas till genomförande av virtuell konferens. Stadgarna formuleras könsneutralt. Ett förslag kommer att tilldelas medlemsföreningarna för godkännande.

Ansökan till UNESCO om morse som världsarv kan bara behandlas om flera länder, som redan har morse som nationellt immateriellt kulturarv, gemensamt ansöker. I Tyskland och Nederländerna har morse fått denna status.

(SSA avser att utarbeta en ansökan till Institutet för språk och folkminnen)

En arbetsgrupp för morgondagens teknologi kommer att presentera ett förslag till arbetsplan före årets slut.

SSA hade tidigare lyft frågan om instegscertifikat/licens till IARU Region 1.  Vårt önskemål var att få denna nivå till ett CEPT alternativ på samma sätt som CEPT HAREC. IARU region 1 har tagit kontakt med CEPT men fick inget gehör för detta eftersom inget intresse hos de myndigheter CEPT kontaktat förelåg. Endast om flera länders myndigheter föreslår kan möjligen CEPT ta upp frågan. CEPT ser sin roll endast för att underlätta amatörradiotrafik vid besök i olika länder.
(SSA släpper inte önskemålet)

Endast en tredjedel av medlemsorganisationerna har utsett ungdomskoordinatorer. Än en gång trycktes på behovet av dessa funktionärer och aktiviteter att demonstrera amatörradio i nationella och lokala evenemang.

 

Kommitté C4, HF (Mats, SM4EPR)

Kommitteen hanterar frågor gällande radiofrekvenser upp till 30 MHz. Antalet mötesdeltagare i våra sessioner var upp till 80. Arbetet underlättades av att de flesta motionerna var tydliga i sin utformning, delegaterna var väl inlästa på dem, och att tekniken runt GoToMeeting och Nemovote fungerade bra.

Jag redogör här helt kort för de viktigaste tilldragelserna:

Inom ramen för IARU Monitoring System (det som längre tillbaka kallats för Intruder Watch) har spanska föreningen URE med Gaspar, EA6AMM, i spetsen tagit fram en databasapplikation för sammanställning och lagring av rapporter. Kommittee C4 stöder att detta verktyg fortsatt är i drift för arbetet, och Gaspar valdes dessutom till koordinator för IARUMS i Reg1. Tyvärr har vi gått miste om sponsringen av det avancerade signalanalysprogrammet Wavecom, och Reg1 söker nu efter nytt sponsrat program för att kunna avkoda många olika trafiksätt. Reg1 önskar också att fler medlemsnationer blir aktiva inom detta område, då det i nuläget bara är drygt 10 länder som regelbundet skickar rapporter. Vill du jobba med detta kan du kontakta styrelsen i SSA.

IARU har tre regioner, Frekvenstilldelningen ser olika ut, och därför är de olika regionernas bandplaner olika. Intresset för att synkronisera bandplanerna så gott det går har ökat, och en arbetsgrupp med deltagare från de olika regionerna har bildats för detta arbete.

Efter en motion från RSGB beslutades att upphäva bandbreddsbegränsningen mellan 29 000 och 29 510 kHz för att möjliggöra bredbandiga experiment. Förutsättningen är att annan trafik inte störs, med särskilt beaktande av satellitsegmentet 29300–29510 kHz.

Satellittrafik accepteras förekomma inom området 21125 – 21450 kHz, men rekommenderas starkt ligga från 21 400 kHz och uppåt.

IARU Reg1 rekommenderar att radiofyrar norr om Ekvatorn på banden 1,8–10,15 MHz ska stängas ner, såvida de inte godkänts för forskningsändamål. Läs om rekommendationer för fyrar i Reg1 på https://iaruhfbeacons.wordpress.com/guide/ .

 

Kommitté C5, VHF/UHF/Mikrovågor (Kjell, SM7GVF)

Kommitteen hanterar frågor gällande radiofrekvenser över 30 MHz. Det trycktes på vikten av att bevara vårt 23 cm band, och undvika störningar mot satellitnavigeringstjänsterna. IARU lägger stora resurser på att bevara bandet inför WRC-23.

Många ärenden rörde contesting, bland annat användande av chat etc för att utväxla QSO-information, samt att försök att komplettera QSO efter genomfört QSO med olika hjälpmedel är förbjudet, samt kortare tid för inlämning av testlogg för de som önskar vinna testen (IARU Region 1-testerna).

50 MHz och 70 MHz testen delas på olika datum, och SSB/CW skilt från MGM.

Det införs en MGM-test på onsdagar, den första onsdagen för 144 MHz och den andra onsdagen för 432 MHz.

IARU Region 1 contest-roboten får finansiellt stöd av IARU Region 1 och vidare utveckling.

Mindre uppdateringar av bandplanerna gjordes. På 50 MHz införs bland annat 500 kHz bandbredd runt 51,7 MHz för DATV och annan innovativ data. Om det påverkar repeater output kan repeater output på 50,7-50,9 MHz användas.

 

Kommitté C7, EMC (Petter, SM3PXO)

I och med att det denna gång var tvunget att hållas virtuella möten var deltagandet ovanligt stort även på C7 mötet. Detta är bra då fler blir informerade om den strid C7 hela tiden har för att skydda frekvensspektrum från onödiga signaler.

Två sessioner avhölls där medlemmar rapporterade om det arbete som kontinuerligt genomförs i kommittén.

De återkommande punkterna är standardiseringsarbete inom olika organisationer, det fortgående arbetet med att mäta bakgrundsnivåer för att få statistik på hur radiomiljön förändras och rapporter om nya tekniker som riskerar att förstöra radiomiljön.

Gällande bakrundsmätningarna har DARC (DL) ett system som nu är i drift med ett flertal stationer placerade i olika miljöer och genomför kontinuerliga mätningar. Detta system sprider sig även till andra länder så fler platser kommer bidraga till statistiken.

Ett kommande teknikområde som är mycket oroande är trådlös laddning av fordon. Tanken är att induktivt överföra energi från laddaren till fordonet. Detta är tänkt att användas både stationärt i garage och parkeringar men också med monterade sändare i vägar så fordon kan laddas under färd.

Wolfgang Mahr OE1MHZ valdes till ny ordförande för kommittén och kommer att ha mycket att göra i de olika områdena kommittén arbetar, men många hjälper till eftersom det finns specifikt utsedda mycket kompetenta personer för de olika områdena.

Author: SM6EAN