Kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne …

Har idag mottagit en förfrågan från Länsstyrelsen i Skåne om hjälp med nedan kartläggning och hjälp från våra Radioamatörer och Amatörradioklubbar i Skåne.

Jag har utsett SM7BHM Ewe ordförande i SK7BQ att ta tag i detta och förmedla vidare till Länsstyrelsen i Skåne Per Lundström.

Vid frågor i detta ärende kontakta SM7BHM Ewe så vi tillsammans kan göra en bra kartläggning i denna viktiga fråga.

//73-Bo Hasselquist/DL7/SM7HZK

 

Enheten för samhällsskydd och beredskap samverkan.skane@lansstyrelsen.se
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vxl 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

Kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne
Vid kris och höjd beredskap ansvarar Länsstyrelsen för samverkan och att samordna information och verksamhet. Som ett led i detta genomför Länsstyrelsen en uppdatering och kartläggning av frivilligorganisationerna i länet. Målet med kartläggningen är erbjuda aktörerna i länets krisberedskapssystem en aktuell och samlad bild av frivilligorganisationernas förmåga och resurser.
Vi ber er svara på dessa frågor. Ert svar vill vi ha så snart som möjligt, och om möjligt innan 2019-01-14.
Arbetet med uppdateringen sker löpande, så även om ni inte hinner till detta datum, vill vi gärna ha ert svar. Skulle ni senare vilja komplettera eller förtydliga någon fråga får ni gärna återkomma.

1. Hur är ni organiserade regionalt och lokalt i Skåne?

2. Vad är organisationens syfte och uppdrag?

3. Verksamhet a. Hur ofta har ni träffar, möten eller övningar? b. Hur finansieras verksamheten? c. Har ni idag avtal med någon aktör i krisberedskapssystemet?

4. Medlemmar a. Hur många av medlemmarna är aktiva? b. Hur är de fördelade lokalt? c. Hur är de fördelade vad gäller kön? d. Hur är åldersfördelningen: under 18, 18-47, 48-61, över 61? e. Hur många har plikt eller avtal i annan organisation som berörs av kris eller krig? f. Hur ser rekryteringsläge ut?

5. Vilka resurser skulle ni kunna bistå med? a. Specialkunskap b. Lokaler c. Fordon d. Sambandsutrustning e. Vatten f. El

6. Har ni idag förmåga att bistå vid kris och höjd beredskap?

7. Hur skulle ni kunna bistå vid kris och höjd beredskap?

8. Finns det någon annan ideell eller frivillig organisation som du tycker att vi borde ta kontakt med?

Tack för er medverkan!

Per Lundström

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen i Skåne

 

Author: SM7HZK-DL7