SSA tolkning av SSM rapport ’Fältstyrkor runt Amatörradiostationer’

SSA har läst och tolkat den rapport som SSM har redovisat och sammanfattat det i nedan hänvisad text.

Vi ser gärna att alla som har synpunkter på detta kommer in med dessa till .

Tänk dock på att i det läge vi är i nu finns inga förslag på någonting angående reglering, utan SSA tillsammans med FRO och ESR är inbjudna till ett möte med myndigheterna för att ta del av deras utredningsmaterial.

Enligt det nu gällande EU direktivet1 som är omsatt av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) till svenska allmänna råd2 finns det referensvärden som gäller allmänhetens exponering av elektromagnetiska fält.

Dessa råd har myndigheten (SSM) ett ansvar att övervaka och undersöka vilka möjliga svenska verksamheter som riskerar överstiga dessa referensvärden.

I denna myndighetsutövning har turen nu kommit till det svenska amatörradioutövandet som har stora befogenheter avseende att generera elektromagnetiska fält i skiftande miljöer.

Första steget är taget och rapporterat i den rapport3 som är utskickad till ett antal amatörradioorganisationer. Tolkningen är att denna mätning undersöker vilka fältstyrkor en amatörradiostation skulle kunna generera. Några typfall som är redovisade är troligen valda för att ge ett ’värsta fall’ men är inte orimliga.

Vad som står i rapporten är att ”De redovisade fältstyrkorna representerar de högsta förekommande exponeringarna på den aktuella platsen och vid maximala praktiskt använda effektnivåer och kontinuerlig sändning.”

Värdena är alltså tagna vid kontinuerlig sändning och inte medelvärdesbildade över en sexminutersperiod vilket de allmänna råden förutsätter.

Medelvärdesbildade bör göras både avseende TX/RX perioder normala för amatörradiobruk och den medelvärdesbildning som modulationen innebär.

Medelvärdesbildning beroende på moduleringen finns inte beskriven i de allmänna råden2 men utredningar visar hur andra länder resonerar. FCC i USA har tagit fram en rapport4 som visar på detta och där anges medelvärdet vara 50% för en SSB modulerad signal med talkompression.

Ett exempel på detta är ett värde från rapporten som visar på typfall 6 där en yagi används på 28MHz med 1kW uteffekt. Det uppmätta fältet är där 10m från antennen 30,5 V/m men med användning av 50 % TX/RX och SSB så är fältet nere på 15,2 V/m vilket är ordentligt under referensvärdet på 28 V/m.

Om dessa värden är lite konstiga är förklaringen att medelvärdet räknas på effekten som genererar fältstyrkan och inte på fältstyrkan.

I exemplet är effekten medelvärdesbildad till 25% av toppeffekten (0,5×0,5=0,25) och när medeleffekten är 25%, sjunker fältstyrkan till hälften.

Med denna medelvärdesbildning så visar det sig att de flest värdena i rapporten ligger under de referensvärden som gäller utom när man är mycket nära antennen eller kör med högsta uteffekt.

De fall där allmänheten kan komma ’nära’ antennen måste sändaramatören ha kunskap för att veta hur antennens placering och användning påverkar om referensvärdena överskrids i just sin installation.

Det är också detta som SSM konstaterar i rapporten:

”Antennens placering, utmatad effekt samt sändningstid påverkar den effektiva exponeringen. Detta är faktorer som sändaramatören delvis kan påverka själv. Därför bör information om exponeringsförhållanden och strålskydd för elektromagnetiska fält utgöra en naturlig del av sändaramatörens utbildning.”

I och med de nya direktiven och rekommendationer som finns om att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält och sändaramatörens befogenheter att generera elektromagnetiska fält måste vi kort och gott veta vad vi håller på med och detta betyder en utökad eller ett tydliggörande av de kunskaper som en sändareamatör skall inneha.

Detta kommer i de flesta fallen inte göra någon större skillnad i den enskilde sändaramatörens nuvarande situation mer än att kunskapsnivån kommer att öka.

 

 

1 1999/519/EG, Rådets rekommendation av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz)

2 SSMFS 2008:18, Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält

3 SSM2015-4097-3, Fältmätning av amatörradioanläggningar

4 OET Bulletin 65 Supplement B, Evaluating Compliance with FCC Guidelines for Human exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields, Additional Information for Amateur Radio Stations

SM3PXO Petter, genom

Author: SM5PHU