SK5SM = Kallelse till Årsmöte 16/3

Kallelse till Årsmöte

Välkommen till Motala Sändaramatörer – SK5SM årsmöte

Datum: måndag den 16 mars 2020

Tid: kl. 18.00

Plats:Sveriges Rundradiomuseum i Motala.

Kallelse sänds ut via e-post samt publicerats på föreningens hemsida www.sk5sm.se
Dagordning för årsmötet enligt stadgarna

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
4. Justeringsmännen skall tillika tjänstgöra som rösträknare under mötet
5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysning
6. Frågan om dagordningens godkännande
7. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
10. Val av styrelse:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Val av revisor och revisorsuppleant
Val av valberedningskommitté
11. Fastställande av medlemsavgifter för närmast kommande verksamhetsår
12. Mötet avslutas
13. Övriga frågor

Ärende under punkten 13 övriga frågor

  •  Klubbaktiviteter under 2020
  •  Övriga ärenden

Större radioaktiviter

  • HAM-Fest radiomarknad i Eskilstuna = 4 april
  • SSA årsmöte i Östersund = 24-26 april
  • Loppis på ”Änga” i Väderstad  = 23 maj
  • Distriktsmöte SM5 tema samband = 19 september

 

 

Välkomna
Styrelsen

Källa: SM5BVV / Morgan

Author: SM5YRA