Några tankar på väg hem från IARU-konferensen

– Av Eric Lund SM6JSM –

Efter fem intensiva dagar med möten från 0900 till framåt 2300, vill jag här göra ett litet inlägg i väntan på slutprotokollet som blir tillgängligt först om några dagar.

På torsdagen avslutades den officiella delen av IARU Region 1:s konferens i Albena, Bulgarien, med en galamiddag som vi blev bjudna på av den bulgariska föreningen BFRA. Där överlämnades gåvor till arrangörerna och från Norden fick BFRA mottaga ett par Iitala-produkter. På fredagen skjutsades de flesta delegaterna med buss till ett par intressanta turistmål. Hemresa för de 44 fysiskt närvarande ländernas delegater skedde under fredagen och lördagen. Enda undantaget är de delegater som ingår i IARU:s högsta kommitté som åker hem först på måndagen. Där ingår även representanter från IARU Region 2 och 3, som var med som observatörer vid denna konferens (från Mexico, Venezuela, USA, Canada, Indonesien, Indien m.fl.).

Nå, många kanske undrar vad en sådan här konferens har för syfte. Kort sammanfattat är det ett tillfälle för representanter för världens amatörer att under ordnade förhållanden samtala och besluta om amatörradions utveckling och möjligheter. Inom varje medlemsland pågår ständiga diskussioner och synpunkter brukar inte fattas om t.ex. bandplaner och sändningsmoder. Om inte IARU hade funnits hade det varit oerhört svårt att få gehör hos ITU för våra tankar och önskemål. ITU är International Telecommunications Union som är ett FN-organ och beslutar i kommunikationsärenden genom att ta fram bindande beslut. Detta sker vid de återkommande WRC-konferenserna, World Radio Conferences, som brukar pågå i en månad vart tredje år. Vid dessa konferenser har IARU ingen direkt delegat, men tack vare idogt arbete har de olika länderna bearbetat ”sina” delegater genom lobbying, och förvånansvärt många av medlemsländernas delegater är radioamatörer.

Jag tar ett exempel för att belysa gången: Bandplanerna. Det är många som har synpunkter på bandplanerna. En del vill ha mindre sektioner för foni; andra vill ha större segment för den digitala trafiken, och ytterligare andra vill begränsa contestsegmenten osv. Som alla förstår skulle det inte fungera att enskilda skickar in tusentals olika förslag till ITU. Nej, varje land framför i stället sina önskemål, dels till landets lokala myndighet, och dels till av IARU ordnade konferenser. Vart tredje år anordnas ett förmöte av IARU Region 1. Detta mötes syfte är att gå igenom medlemsländerna förslag, diskutera och komma fram till så bra förslag som möjligt  och på så sätt förbereda den stora konferensen som hålls året därefter (som nu i Bulgarien). Inom Norden har vi dessutom ett vart tredje år återkommande NRAU-möte (Nordic Radio Amateur Union) där vi under två dagar, några månader före konferensen, tar upp samma agendapunkter som kommer upp i konferensen. Vi brukar bli eniga i de flesta frågor, och därigenom har Norden med sina sex medlemsländer en stark position vid omröstningar. När det gäller bandplanerna så hade vi genom förmötet en gemensam position. Vi är väl kända som ”The Nordic Maffia”, och de övriga länderna ser med avund på vår starka sammanhållning. Möten varje kväll efter middagen genomfördes, där vi diskuterade dagens, och morgondagens agenda. Nu är det inget som säger att vi får igenom våra ståndpunkter ändå, men andra länders förslag modifieras ofta tack vare våra inlägg i debatten.

Det slutgiltiga protokollet har vi inte fått ta del av ännu. Sekreteraren bor i Sydafrika och är på väg hem för att sammanställa det. Så snart det är publicerat lägger vi ut det på denna hemsida, och jag och Mats SM6EAN kommer att kommentera en del beslut på våra respektive HF- och VHF-sektioners egna hemsidor.

Jag var med vid förra årets förberedande möte i Wien, liksom även årets NRAU-möte i Borgå, Finland, och mitt intryck av denna för mig första kontakt med en konferens för hela Region 1 (Europa, Afrika och delar av Asien) är att tack vare förmötet i Wien ödslades inte en massa tid på diskussioner som redan var färdiga. Naturligtvis poppar nya synvinklar upp genom att många fler delegater var närvarande, men i huvudsak är ämnena väl förberedda. Det finns inom IARU permanenta arbetsgrupper som har speciella arbetsfält, och varje gång en fråga tog upp för lång tid tillsattes en tillfällig arbetsgrupp vars huvuduppgift var att producera ett färdigt beslutsunderlag, vilket fungerade fint vid alla tillfällen. Sista dagens omröstningar gick därför mycket snabbt. Det var i stort sett bara smärre korrigeringar av ordval och meningsbyggnader som tog upp viss tid. Inga diskussioner om själva besluten tilläts av ordföranden.

Om ett år är det WRC-15 och därefter börjar en ny cykel med möte i Wien 2016, NRAU-möte i Danmark 2017 och IARU Region 1-konferens utanför München 2017. De årliga extraofficiella mötena under HamRadio i Friedrichshafen är också av stor betydelse, då många av delegaterna träffas och ventilerar nya frågor och händelser.

Slutligen vill jag nämna att vi lyckades få med en nordisk amatör i exekutivkommittén även denna gång. 2011 i Sun City, valdes Anders SM6CNN in, men eftersom han tyvärr avsagt sig fortsatt engagemang på denna post av personliga skäl, lanserade vi en ny kandidat. Ivan OZ7IS är nu ”vårt” nya ansikte i Region 1, och han hamnade på en hedrande fjärde plats vid omröstningen som bestod av ett ”startfält” på tio kandidater. Norden röstade på samma kandidater och fick igenom fyra av de fem vi kryssade för.

Eric SM6JSM
SSA HF Manager
Arkivarie

REDAKTIONELL NOT:
Tidigare rapporter från IARU-konferensen 2014 återfinns på följande ställen på  ssa.se: Återvinningen, Sektioner-VHF/UHF/SHF respektive HF samt i Arkiv.

Författare: SM6JSM