HANTERING AV INKOMMANDE QSL

Bakgrund

International Amateur Radio Union (IARU) uppmanar alla medlemsländer att ordna hanteringen av in- och utgående QSL på för medlemmarna bästa sätt. Över lag fungerar distributionen mycket bra över hela världen. Det är endast ett fåtal medlemsländer som ej har en godtagbar operativ QSL-byrå. IARU detaljstyr inte QSL-verksamheten utan det är upp till varje land att ordna den efter bästa förmåga. Normalt är det den nationella föreningen som är ansvarig för in- och utgående QSL, men undantag har funnits.

I Sverige är det SSA som sedan 1927 ansvarar för QSL-hanteringen. Alla inkommande kort har under alla år levererats till SSA:s adress men utgående QSL har tidvis hanterats genom entreprenad eller på annan ort än kansliets. SSA:s styrelse är ytterst ansvarig för att QSL-byrån fungerar, men i praktiken har kanslichefen (då sådan funnits) haft yttersta ansvaret. Sedan systemet med QSL-DC (QSL-distriktschef) infördes har DL (distriktsledaren) haft ansvaret för distributionen av kort inom sitt distrikt, och DL har även ansvaret för utnämningen av QSL-DC och för att det inte blir avbrott i distributionen.

QSL-distributionen till medlemmarna är en viktig uppgift, eftersom de två i särklass viktigaste anledningarna till att vara medlem i SSA är QTC och QSL-trafiken. QSL-verksamheten bör därför fungera perfekt.

 

Ansvarsfördelning – inkommande QSL

SSA centralt

På SSA:s kansli sker grovsortering av de från utlandet inkomna korten på våra åtta distrikt. Utskicksfrekvensen från SSA:s kansli är beroende av antalet QSL till distriktet och uppnådda portogränser.

SSA:s kansli (ansvarig för utgående QSL) hanterar felsorterade QSL och QSL som inte har någon mottagare (t.ex. silent key, ej medlem, fel anropssignal)

 

 

Distriktet

Distriktet ansvarar för distributionen till medlemmar inom distriktet.  Distriktsledaren (DL) utser en QSL-distriktschef (QSL-DC) som är mottagare av distriktets QSL-kort och ansvarar för alla kontakter med kansliet och med medlemmarna rörande inkommande QSL-kort.

Varje distrikt beslutar själv om hur hanteringen av inkommande QSL-kort skall anpassas till distriktets lokala förhållanden. Målsättningen måste vara att medlemmarna får sina QSL-kort så snabbt och säkert som möjligt efter att QSL-paket anlänt från SSA.

Även om QSL-kort normalt distribueras via klubbar, är det viktigt att komma ihåg att alla SSA-medlemmar har rätt att få sina QSL, oavsett om de är medlemmar i den lokala klubben eller ej. Medlemmen kan dock behöva stå för porto för leverans av QSL-kort till hemadressen.

Distributionen av kort till SSA-medlemmar kan ske genom en klubb som inte är medlem så länge QSL enbart till medlemmar går den vägen.

 

Förslag till hantering av QSL-kort inom distriktet

Nedanstående är förslag som bygger på lång erfarenhet/”best practice” från flera distrikt.

När ett paket QSL anländer från SSA till QSL-DC bör denne så snart som möjligt sortera korten i lämplig ordning.

På de orter där det finns klubbar anslutna till SSA bör korten postas av QSL-DC till den av klubbstyrelsen utsedda QSL-mottagaren. När denne har avslutat detaljsorteringen, vilket bör ske inom några veckor efter det att korten anlänt, bör han/hon göra QSL-korten tillgängliga för ortens SSA-medlemmar; antingen vid nästa klubbmöte eller genom direkt avhämtning hos QSL-mottagaren.

På orter där det inte finns någon klubb, men aktiva SSA-medlemmar, kan även där en QSL-mottagare utses. Det bör vara den som normalt mottager flest QSL-kort som i sin tur kommer överens med de andra medlemmarna på orten om hur utdelningen ska gå till. Alternativt kan den enskilde medlemmen förse distriktets QSL-DC med frankerade adresserade kuvert (SASE) som sedan postas till medlemmen efter överenskommelse. I ett kuvert får 15–20 kort rum innan portogränsen 50 gram nås, men man kan även komma överens om att kuvert postas t.ex. kvartalsvis, även om det innehåller under 50 gram kort.

QSL till specialsignaler (contest, jubiléer, evenemang etcetera) levereras endast om innehavaren (person eller klubb) är medlem i SSA. QSL till ej gällande specialsignaler levereras till innehavaren så länge personen/klubben är medlem.

Person eller klubb som inte är medlem har inte rätt att mottaga eller skicka QSL-kort.

Kansliet gör sitt bästa för att hålla ordning på Silent Keys, nya medlemmar liksom även tidigare medlemmar som inte längre har rätt till QSL-servicen och slutligen medlemmar som flyttat till andra distrikt. Medlemmar med fritidsadress i andra distrikt än hemortens ska ha sina kort till hem-QTH:t om inte annat överenskommits.

Även om de QSL som kommer från SSA:s kansli är välsorterade sker felsorteringar och det gäller då att så snabbt som möjligt se till att korten hamnar i rätt distrikt; antingen genom att returnera dem till kansliet eller posta direkt till rätt distrikt.

Det händer att stämplar används för att informera avsändaren av QSL-kortet orsaken till att det inte levererats. Eftersom felsorteringar sker bör QSL-DC i stället för att stämpla lägga Silent Keys i en hög, icke medlemmar i en andra hög och ”wrong call” och övriga orsaker (t.ex. att amatören i fråga inte vill ha pappers-QSL) i en tredje hög. Dessa kort kan vid lämpliga tillfällen postas eller överlämnas till SSA:s utgående QSL-ansvarige som i sin tur går igenom dem en extra gång.

Den ansvarige för utgående QSL returnerar korten till avsändaren efter kontroll av orsaken och om det står ”PSE QSL”. Står det ”TNX QSL” finns ingen anledning att returnera kortet och förorsaka portoutgifter eftersom DX-stationen har fått sin verifikation. Den extra kontrollen är även nödvändig eftersom den tidigare icke medlemmen kan ha blivit medlem igen och därigenom vara berättigad till sina QSL. Det händer ganska ofta och därför bör korten inte stämplas med ”Ej medlem”. Det är inte trevligt att få sitt QSL stämplat ”Ej medlem” om man är medlem.

Ansvarig för utgående QSL-kort är en person som utsetts av SSA:s styrelse. Adressen publiceras i varje nummer av QTC. Samtliga kort, förutom direkt-QSL, som ska distribueras i utlandet skall passera SSA:s Utgående QSL-byrå.

Att vara QSL-DC och QSL-ansvarig lokalt är en viktig uppgift, eftersom de två i särklass viktigaste anledningarna till att vara medlem i SSA är QTC och QSL-trafiken. QSL-verksamheten bör därför fungera perfekt.

73 Eric SM6JSM

Föreningen Sveriges Sändareamatörer – SSA

SSA QSL-bureau (utgående)

Författare: SM7HZK-DL7