SSA svarar PTS om nya föreskrifter för amatörradio

I yttrande till PTS, rörande förslag till nya föreskrifter för bland annat amatörradio, riktar SSA invändningar mot två områden: Metoden för hur sändareffekt ska mätas samt hur personer som utbildar sig till radioamatörer ska tillåtas sända.  PTS har föreslagit att sändareffekten ska mätas i PEP. SSA framhåller att flertalet av dagens amatörradiostationer inte är utrustade för att motsvara detta krav. Förslaget innebär att svenska radioamatörer riskerar onödiga kostnader.
PTS har vidare en skrivning som skulle kunna tolkas som att det blir tillåtet att “låna ut sin signal”. SSA invänder att skrivningen måste förtydligas, så att det framgår att sändning endast får ske om innehavaren av anropssignalen är fysiskt närvarande under sändningen.

Här följer SSA:s remissvar in extenso. Observera att mellanrubriker saknas i remissyttrandet. Samtliga mellanrubrikerna i texten nedan, samt vissa radbrytningar, har satts av webbredaktionen för att göra yttrandet mera överskådligt.

 

Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Dnr. 14-3600.
Föreningens Sveriges Sändareamatörer, SSA har beretts tillfälle att inkomma med yttrande om ändring av rubricerade föreskrifter. Föreningen begränsar yttrandet till de områden som berör amatörradio.

 

FRÅGAN OM HUR EFFEKTEN SKA MÄTAS

 PTS föreslår att sändarens effekt ska anges i PEP
Amatörradio 3 kap. 17, 18, 20, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 58, 69, 72, 90, 115, 135, 147, 156, 168, 180, 190, 195, 196 och 197 §
PTS föreslår att effektbegränsningen för undantag för användning av radiosändare för amatörradioanvändning förtydligas med uttrycket p.e.p. som står för peak envelope power.

PTS: Förslaget har begränsad betydelse
PTS skriver i Konsekvensutredningen: ”Den praktiska betydelsen av förslaget är dock begränsad.” ”Den vanlige radioamatören använder ofta köpt utrustning med viss uteffekt varför regeln sällan blir aktuell för användaren.” ”De fåtal radioamatörer som bygger sin egen utrustning …”

SSA: Behåll nuvarande regler för effektmätning
SSA föreslår att det nu gällande effektbegrepp ”W (Watt)” i enlighet med PTSFS 2013:4 bibehålls oförändrat. Grundorsaken till detta är att PTS anser att ”Den praktiska betydelsen av förslaget tydliggörande är dock begränsad.”

SSA: De flesta amatörradiosändare inte byggda för att mäta PEP
SSA anser dock att införande av p.e.p. i praktiken kommer att skapa problem för radioamatörer. De flesta amatörradiosändare är inte byggda för att mäta p.e.p. för olika modulationssätt.
För att mäta p.e.p. för vissa modulationssätt krävs andra mätinstrument än vad som de flesta sändaramatörer normalt har tillgång till.

SSA: Förslaget kräver kostsamma ombyggnader eller instrument
Skall man kunna mäta uteffekten i p.e.p för alla typer av modulationssätt som radioamatörer använder idag krävs kostsamma ombyggnader av sändarens inbyggda instrument eller inköp av dyrbar mätutrustning.

PTS: Förslaget har efterfrågats av användarna
Det anges vidare i förslaget att förändringen efterfrågats av användarna.

SSA: Ingen av SSA:s mer än 5000 medlemmar har för fram dessa synpunkter till föreningen
Ingen av SSA:s 5000 medlemmar har framfört dessa synpunkter till föreningen. Tvärtom har många hört av sig och uttryckt oro för ökade kostnader för instrument om p.e.p införs som mätmetod.

SSA: Enskilda fallets förutsättningar viktigare än definition av hur effekten ska mätas
SSA är av åsikten att det är det enskilda fallets förutsättningar (t.ex. avstånd till störd utrustning eller den störda utrustningens nivå av immunitet) som är avgörande och inte definitionen av effektbegränsningen.
Störsituationen regleras redan i föreskriften där sändaramatören skall begränsa effekten eller vidta annan åtgärd.
Vad föreningen känner till har inte nuvarande definitionen av effektbegränsning hittills förorsakat några problem.

SSA: Inte rimligt att Svenska radioamatörer ska belastas med onödiga kostnader
Mot denna bakgrund anser SSA att det inte är rimligt att kräva att svenska radioamatörer skall belastas med betydande ombyggnadskostnader av radiosändarna eller kostnader för dyr ny mätutrustning vilket blir resultatet om begreppet p.e.p. införs.

 

FRÅGAN OM SÄNDNING UNDER UTBILDNING TILL RADIOAMATÖR

PTS: Förslag rörande användning av anropssignaler under utbildning till radioamatör
Amatörradio 3 kap. 10, 15, 17, 18, 20, 24, 27, 33, 34, 35, 36, 58, 69, 72, 90, 115, 135, 147, 156, 168, 180, 190, 195, 196 och 197 §
PTS föreslår att kravet på ett amatörradiocertifikat vid användning av en amatörradiosändare ska tydliggöras så att den som utbildar sig till radioamatör eller den som provar på tekniken kan göra så trots att de saknar certifikat.
PTS föreslår också att kravet på en egen anropssignal vid användning av en matörradiosändare ska tydliggöras så att den som utbildar sig till radioamatör eller den som provar på tekniken istället kan använda den anropssignal som den har som har uppsikt för utbildningen.

SSA: PTS skrivning öppnar för tolkningen att amatörradiosignaler kan “lånas ut”
SSA anser det är värdefullt att den som genomgår utbildning eller den som provar tekniken kan ges viss rätt att använda amatörradiostation. SSA anser dock att med den skrivning som finns i PTS förslag kan det leda till att det feltolkas så att en sändaramatör kan ”låna ut” amatörradiosignalen.

SSA: Skriv så det framgår att sändning endast får ske, när innehavaren av anropssignalen är fysiskt närvarande
SSA:  SSA anser att förslaget bör tydliggöras så att amatörradiosändning endast kan ske när innehavaren av amatörradiosignalen är fysiskt närvarande i lokalen. Sker utbildning i en klubbs regi kan klubbsignalen användas men då med en handledare som har amatörradiocertifikat och som är fysiskt närvarande.

Stockholm 2014-05-14
För SSA:s styrelse

/ Tore Andersson, ordförande /
På uppdrag av Tore Andersson
/ Therése Tapper, SSA Kansli /

 

 

//Erik SM7DZV
Nyhetsredaktör

SM7DZV Erik
Share