Rapport från IARU Interim meeting: C5 – VHF and up

Helgen 16-17 april hölls ett IARU Interim meeting i Wien för grupperna C4 (HF), C5 (VHF and up) samt C7 (EMC). C5 var den största gruppen på mötet med 18 medlemsorganisationer och straxt över 30 deltagare. Från Norden var OH, OZ och SM representerade medan LA f.n. har en vakant plats för VHF-manager. Totalt var det ett 40-tal dokument (några rapporter och resten förslag) som diskuterades. De förslag som enhälligt accepteras kan beslutas att införas omgående av IARU Executive Committee, i annat fall är det IARU-konferensen vart 3:e år som beslutar om nya rekommendationer (nästa konferens är i München 2017). För flera dokument kunde inte mötet inte nå enighet utan de kommer arbetas om ytterligare för att ett nytt förslag skall kunna lämnas till IARU-konferensen och på så sätt kunna nå en större enighet och ett beslut.

Dokumenten till mötet finns på IARU’s hemsida http://iaru-r1.org/index.php/documents/Documents/VHF/C5-papers-v2.zip/   och protokollet har jag redan lagt upp på sektionens hemsida under ssa.se (Dokumentarkiv). Sammanfattningsvis finns det några större grupperingar av förslag: Rättelser och mindre förbättringar till VHF Managers handbook V7, bandplaner, och IARU-tester.

På IARU-konferensen 2014 accepterades ett förslag från SSA att skapa en länklista för att hitta repeaterinformation på de olika medlemsländernas hemsidor. Tanken var att lägga upp detta dokument på IARU’s hemsida. Frågan är var man lägger detta på denna hemsida och därför presenterade jag en rapport även kring denna fråga. IARU Region 1 håller att se över hemsidan så denna rapport blev en input även till detta arbete. Jag lägger upp rapporten samt länkdokumentet under Dokumentarkiv för den intresserade.

Satellitkoordinatorn (G3VZV) rapporterade bl.a. om de Kinesiska XW2-satelliterna som sänder okoordinerat och genererar störningar på 144MHz. IARU har en koordinator som äntligen fått till kommunikationsvägar med Kina, även om utsikterna att påverka XW2-satelliterna ser dåliga ut. Förhoppningsvis kan liknande situationer undvikas i framtiden med fungerande koordinering.

Det var många dokument på mötet och mycket detaljer så jag ska försöka göra en sammanfattning av det som jag tror är av störst allmänintresse i SM.

Bandplaner:
Det man kan säga generellt om bandplaner är att förslag finns för att förenkla planeringen för olika system. Det blir omöjligt att i längden detaljplanera banden för alla olika system där antalet användare går upp och ner över tiden. Digitala trafiksätt föreslås därför samlas under begreppet MGM (machine generated mode) eller Digi mode.

Det råder irritation över den långsamma flytten av fyrar från undre delen av 50MHz-bandet till det nya fyrbandet. Dessvärre är det inte mycket IARU kan göra för att påskynda flytten mer än vara tydliga på den rekommenderade bandplanen. Förslag på omallokering i bandet röstades ner då den befintliga bandplanen ansågs av de flesta som den bästa kompromissen. Vidare presenterades IARU’s satsning till WRC-19 (ITU:s världsradiokonferens 2019) på att få koordination i 50MHz-bandet mellan de tre regionerna. Idag är 50-54MHz allokerat i regionerna 2 o 3 medan 50-52MHz i region 1. Eftersom 50MHz medger vågutbredning mellan regionerna är detta en viktig koordinering.

Förslag finns att se över och modernisera den lägre delen av bandplanen för 144MHz. Det fanns några olika förslag men det viktiga beslutet här var att ta fram ett förslag som ser över helheten. RSGB är drivande och ett nytt förslag kommer att tas fram till IARU-konferensen 2017.

Dessvärre diskuterades aldrig WRC-19-frågan om 5,7GHz. Här finns det risker då WRC-15 Resolution 239 föreslår att mobile services skall dela bandet med WLAN. Detta är en punkt på agendan till WRC-19. Frågan är då hur man ställer sig till att amatörradion också finns i detta segment. Detta är en punkt som SSA kommer bevaka.

Contest
Ett antal förslag diskuterades kring förenkling, tydligare definitioner samt förtydligande kring EDI-loggar. Även samordning av test-robotar för att säkerställa att de ska fungera på samma sätt fanns bland förslagen. 2016 och 2017 kommer DARC (DL) kommer hålla i IARU-testen samt VERON (NL) IARU ATV-testen. Prisutdelningen till IARU-testen kommer även fortsättningsvis ske på amatörradiomässan i Friedrichshafen och organiseras av DARC. Vidare föreslogs uppdatering till hur man får agera via ”secondary methods” – chattar o liknande. Denna användning skall stödja ökad aktivitet men inte utbytet av QSO-information eller genomförande av ett QSO!

IARU-testen på 144MHz är en mycket stor händelse framför allt söder ut i Europa och flera förslag på utökat antal klasser hade lämnats in. 2014 var det 291 som skickade in logg i multi-op-klassen samt 784 i single-op-klassen. Utökat antal klasser kommer tas upp och beslutas på konferensen 2017.

Diverse
Förslag från RSGB på förtydligande av APRS harmonisering i 432MHz-bandet samt fråga kring APRS-frekvenser från Region 3 diskuterades. RSGB skall formulera ett svar att Region 1 rekommenderar 144.800 för APRS då 144.390 ej är en lämplig frekvens och detta svar kommer skickas till både region 2 och 3 för en global koordinering.

Jag vill ännen gång påminna om att detta möte är en förberedelse till konferensen 2017 där beslut tas om IARU-rekommendationer. Endast de punkter där full enighet rådet på mötet kan beslutas införas omgående av Executive Committee. Man kan tycka att detta är ett onödigt omständligt sätt att arbeta men det har visat sig vara ett bra sätt för att nå enighet och ha väl underbyggda förslag. Det är värt att notera att flera administrationer refererar till IARU VHF-managers handbook, kanske som ett resultat av bredden i överenskommelser och sättet att arbeta.

73’ Mats, SM6EAN

SM6EAN Mats
Share