Protokoll SM5 distriktsmöte = Arboga 19 nov.

(Kommer senaste protokoll från SM5 distriktsmöte, lite sent pga min utomlands resa.73 Stephan)

SSA Distriktsmöte i SM5 2019-11-09        Protokoll fört vid distriktsmöte vid SSA SM5

Tid: 9 november 2019 kl 10-15        Plats: Robotmuséet Arboga

1) Andreas Jarskog SA5JAR valdes att föra dagens protokoll.

2) På valberedningens förslag omvaldes Morgan Lorin SM5BVV till distriktsledare i SM5 för perioden 2019 och 2020. Inga fler förslag förelåg. Valberedningen önskar förslag till DL i SM5 inför nästa period.

3) Valberedning bestående Anders Molin SM5BMK sammankallande, och Lasse Meittunen SM5KFL omvaldes.

4) Förslag har framförts vid klubbledarträff om sambandskoordinator i distriktet och motsvarande funktion inom klubbarna för att få översikt och kontaktpersoner vid behov av resurser inför sambandsuppdrag.

5) Anderas Jarskog SA5JAR tog uppdraget att vara koordinator i distrikt SM5.

Varje klubb i SM5 uppmanades att utse motsvarande funktion. Mera info kommer.

6) Enligt SSA statistik förnyar 50 % av nya SA signaler inte medlemskapet i SSA. Orsak okänd. Följande framfördes av mötet

o Medlemsavgiften (170,- kr < 30 år),

o Kopplingen mellan SSA och klubbar är otydlig

o Behöver pratas igenom i klubbarna

o Medlem via klubben

o Mentorskap för nya och gamla amatörer

o Höjd årsavgift för klubbar (betalar idag som ordinarie medlem 480 kr/år)

o Bjud på medlemskap första året

o Bättre info om SSA vid utbildningar och certifikatprov

7) Video från SSA Rekrytering-redaktion-marknad visades. Ämnen som behandlades hotet mot 2m, instegscertifikat, datorstödd certifiering, uppdaterad hemsida www.ssa.se, nodtrafik, QTC som taltidning. QTC redaktör söker skribent för ungdomar. Videon mottogs som bra, saklig och tydlig. Bör visas i klubbarna

8) Info från klubbar. Eskilstuna genomfört JOTA och kommande radiomarknad den 4 april 2020.

Synpunkt på att frekvensen 3750 kHz upptas av timvisa långa QSO. Tanken var att 3750 är förbehållen mobil trafik men även som allmän anropsfrekvens därefter QSY.

QSL manager i SM5. Sifferprefixet i signalen börjar tappa sin betydelse då många behåller sin signal vid flyttning till annat distrikt. PTS styr inte detta, önskemål om bättring från QSL sorteringen.

9) SSA repeatersamordnare Urban Ohlsson SM5OXV presenterade sitt uppdrag och den information som finns på SSA hemsida och www.repeaters.se samt www.re2dbe.com/rmonline_s.asp. Genomgång av motioner till årsmötet 2019.

Uppdelning av frekvensband i digitalt/analogt är inte enkelt och medför stora kostnader. Information om Svxreflector gavs.

10) En diskussion vidtog om subtoner och repeatertrafiken i stort. Detta avslutas med ett förslag om utskick via DL till klubbarna med förfrågan hur man vill ha det organiserat samt ställningstagande gällande digital/analogproblematiken.

11) Mötet avslutades, DL5 Morgan Lorin tackade Arboga Radioklubb och Arboga Robotmuséet för ett välarrangerat möte. Därefter vidtog rundvandring i muséet.

agenda finns att läsa här: Agenda distriktsmöte SM5 – Arboga 191109

Arboga 2019-11-09

Vid pennan Distriktledare SM5

Andreas Jarskog Morgan Lorin

SA5JAR SM5BVV

 

SM5YRA Stephan
Share