Info till Ölands Radioamatörer 2017-04-06…

Detta info nu uppdaterat till rätt datum enligt Erik/7dzv

Medlemmarna i Ölands kallas/inbjuds till öppet styrelsemöte

på torsdag den 2017-04-06 klockan 18.30
i Scoutstugan Borgholm

Dagordning bifogas.

Vi har tre viktiga frågor att avhandla:

– Utbyggnad, driftsättning och bemanning av vårt krisnät

– Hur ska vi få stöd  för våra kostnader för krisnätet från företag, föreningar och privatpersoner. Som vi ser av klubbens budgetförslag och budgetrestriktioner är frågan akut.

– Beslut om klubbens budget för 2017.

För att vi ska kunna dimensionera fikapausens förtäring är vi tacksamma ifall du vill meddela i förväg ifall du räknar med att komma eller ifall du skulle råka vara förhindrad. Svara på detta mejl på enklaste vis.

Notera
Öppet styrelsemöte betyder, som alla vet, att alla medlemmar är välkomna att närvara och aktivt delta i mötet.
Eftersom vi har tre ytterst viktiga frågor på dagordningen är det angeläget att alla som har möjligheter att delta också  kommer till mötet.

Välkomna alla!
Erik, SM7DZV

Info om repeatern i Mörbylånga: Vi har nu fått tillbaka radiostationen och hoppas repeatern ska vara driftsatt till nästa helg, den 15 april.

Föredragningslista vid styrelsemöte 2017-04-06
1 Mötet öppnas
2 Förteckning av närvarande och röstberättigade.
3 Val av en protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.
4 Fastställande av dagordning
5 Föregående protokoll
6 Komplettering av valberedning. Förslag på en ytterligare ledamot behövs.
7 Rapporter
i. Ekonomiska rapporter
ii. Fysisk utbyggnad repeaternätet. Återstående arbeten. Driftsättningsdatum
iii. SK7RN Krisnät, bemanning
iv. Myndighetskontakter med anledning av krisnätsåtagandet
8 Fråga om företagsstöd för Krisnätet
9 Beslut om budget fram till nästa årsmöte.
10 Övriga frågor
i. Samåkning auktion i Växjö
ii. Eventuellt
11 Förhandlingarna avslutas


DL7 (SM7HZK) Bo
Share