Verksamhet

Sektion IARU samordnar arbetet inom SSA och den svenska representationen till IARU region 1 (R1) samt det nordiska samarbetet inom NRAU.

Ansvaret för myndighetskontakter ligger hos SSA:s ordförande.

Arbetet inom IARU R1 är byggt på 3års-cykler med en General Conference (GC) vart 3:e år. Vid denna konferens tas beslut på olika aktiviteter för att främja amatörradion samt rekommendationer för att samexistensen inom tilldelat spektrum skall fungera på bästa sätt. Beslut dokumenteras bland annat i bandplaner och handböcker, där det finns en handbok för HF och en för VHF /UHF/mikrovåg. IARU region 1 består av kommittéer (HF, VHF/HUF/mikrovåg samt EMC), arbetsgrupper (Working Grous, WG) och koordinatorer för vissa områden. Olika beslut kan även föras ut via dessa grupper och koordinatorer. Mer information om detta finns på IARU R1 hemsida:  Länk till IARU Region 1

Mellan GC hålls ett interimsmöte där förslag till kommande GC diskuteras men även förslag till vissa beslut, som kan tas av en Executive Committee (EC) i samband med interomskonferensen, läggs fram. Målet är att förslag till GC skall vara väl förberedda så att beslut kan tas utan ytterligare förberedelse. Inför ett interimsmöte är det öppet för alla att lämna förslag till IARU och i Sverige koordinerar SSA dessa förslag då SSA är medlem i IARU R1.

Inför en GC håller NRAU ett förberedande möte där inlämnade förslag diskuteras för att de nordiska länderna skall vara väl förberedda och om möjligt eniga i de flesta frågorna.

I och med att nästa GC hålls, startat 3års-cykeln om igen.

Share