DL0 möte 2015-08-27

 

Nu är sensommaren här och alla klubbar börjar dra igång sina verksamheter. Vi har nu haft vårt första DL0-möte, som blev en lyckad kväll med många bra idéer. Utökad samverkan mellan klubbarn kände alla sig ”taggade” för. Alla var eniga om att klubbarna kan vara mer aktiva på att inbjuda varandra till föredrag mm. Först ut blir SK0QO med ämnet ”Fria frekvenser” den 3/9.

SK0TM/Tekniska Museet berättade om sina öppna hus kvällar på onsdagar, vilka drar många besökare. (Pga renoveringar på museet kommer detta igång först i november igen) Ideer o förslag kom upp , att om man ska rikta sig till en yngre publik på SK0TM skulle man kunna visa radiokomunukation på en stor LED Tv skärm (typ Hamradio delux program)

FRO i Norrtälje rapporterade bekymmer med medlemstalet, då de tyvärr tappat under året några starka aktiva medlemmar. FRO Norrtälje,Christer, tog på sig ansvaret att tillsammans med Tore på SK0UX och Niklas på SK0ZA komma med idéer och förslag på en fielday hösten 2016 eller våren 2017. Diskussioner pågick om målgrupper, plats etc.

Alla klubbar hälsades välkomna att hjälpa TSA att arrangera SSAs årsmöte den 22-23 april 2016. Förslag till korta föredrag emottas tacksamt av TSAs ordförande Claes/SM0MPV. Ideer och utkast kan skickas till sm0mpv@ssa.se.

Mötet beslutade att i SM0AOM/Carl-Arne och SM0OTX/Gunnars regi på årsmötet anordna en utställning och föredrag om Collins Radio Company som har haft ett avgörande inflytande på amatörradions utveckling fråm 1930-talet och framåt inklusive den militära radiodelen.

Själv planerar jag också att arbeta aktivt för att alla XYL/YL skall känna sig mer delaktiga. Jag tror att det är grunden för att Ni gubbar kan få vara mer aktiva om familjen kan vara delaktig i hobbyn. Detta kommer sannolikt också ge en föryngrig av medlemmarna. Ett särskilt program kommer att annordnas på årsmötet för XYL/YL. Planera redan nu för en spännanmde helg i Stockholm med er respektive den 22-23/4-16!

Vi tillsatte också en arbetsgrupp för rekrytering och marknadsföring ,med Gunnar/SM0OTX från TSA som sammankallande. Diskussion om målgrupper uppstod. Kanske skall vi inte rikta in oss på de allra yngstra först utan börja med 40-50 åringarna som har kunskap, mer tid och kanske ekonomiska möjligheter, när det gäller riggar etc ?

Här är ju kursverksamheten AO-förstås. Kanske är inte bara traditionella kurser aktuella utan reaktiveringskurser, web-kurser mm. Samverkan kring utbildning i distriktet är mycket viktigt både när det gäller bra ledare, tillgång på bra centrala lokaler och lämpliga tider.

Vad beträffar kommande aktiviteter kan nämnas att TSA som representant för radioamatörerna är med på ”överlevnadsdagen” på Vaxholms kastell i regi av Vaxholms kastells museum söndagen den 13/9 tilssammans med andra hjälporganisationer som Röda korset, Missing People, Amfibieregementet, mfl

Själv planerar jag att besöka QO den 16/9, vilket ska bli trevligt.

Vid Pennan

DL0/SM0ZEU/Ann

DL0 (SM0ZEU) Ann
Share