Protokoll D7 möten

Protokoll fört vid möte i Distrikt 7 av föreningen Sveriges Sändaramatörer Lördagen den 15 juni 2019 i IOGT-NTO-lokalen i Algutsrum på Öland

Närvarande: Bo SM7HZK, Åke SM7NJD, Ulf SM7ATL, Rolf SM7OHE, Inge SA7IRA, Lennart SM7CLM, Kjell SM7WUT, Leif SM7NCI, Ann-Christin SM7HXR, Roger SM7JRZ, Tobbe SM7EOI, Marcus SM7SMS, Enar SM7MQE, Sven-Åke SM7EKU, Tommy SM7VVY, Leif SM7WSS, Kenneth SM7CJQ, Poul SA7CND, Tommy SM7WVG, Arnold SM7CRO, Erik SM7DZV, och Janne SM5SUH.

 1. Mötets öppnades av distriktsledaren Bosse SM7HZK, som samtidigt tackade Ölands Radioamatörer för ett väl genomfört arrangemang
 2. Mötets behöriga utlysande. Mötet befanns behörigt utlyst genom annons i QTC och via SSA-bullen.
 3. Dagordningen godkändes i befintligt skick.
 4. Till mötesordförande valdes DL7 Bosse HZK
 5. Till mötets sekreterare valdes Åke SM7NJD
 6. Till justerare valdes Ulf SM7ATL och Rolf SM7OHE
 7. Ordförande Erik Nyberg, SM7DZV, Ölands Radioamatörer presenterade föreningen. Från Radioklubben Nordö från 1975 med PR-radio tills nu. Med samarbete med kommunerna när det gäller nödsamband. Medlemsantalet består av bofasta, fastlandsbor och turistande radioamatörer till 60 personer. Repeatrar på tre ställen, med reservkraft, lokal i centrala Borgholm. Fyrhelgen på Ölands norra udde med Långe Eriks fyr är välbesökt liksom olika träffar i landet, som Växjöauktionen och Eskilstuna-loppisen…
 8. Ordförande Bosse, rapporterade från årsmötet i Lindesberg. QSL kort kan beställas från den tyska systerorganisationen DARC som då även distribuerar dessa ut i världen. Mer om detta finns på SSA,s hemsida.
 1. Bosse läste upp en redogörelse från SSA:s ordförande Anders SM6CNN om provverksamheten ”Antalet nya radioamatörer i Sverige ökade kraftigt under juni månad då många kurser avslutades med provförrättning. Hittills i år har 74 personer avlagt prov och 51 av dessa klarade provet och har tilldelats anropssignal. Vårt mål är att få 100 nya radioamatörer per år. Fortfarande återstår några provförrättningar under juni månad. Vi hoppas på intensiv utbildningsverksamhet ute i klubbarna så att vi under andra halvåret kan nå vårt mål” avslutar Anders SSA:s ordförande.
 2. Vidare berättade Bosse att årsmötet år 2020 kommer att hållas i Östersund. Att ordna årsmötet i SM7 är en önskan kanske år 2021?Vidare info om Ölands nöd/kris samband och dess framtida övningar.Tonsystemet på 2m att öppna repeatrar med togs upp. Tonerna tar död på 2m intresset menades det. Gärna dubbla system med 1750 och toner. Ordföranden vill få till klubbledarträffar och samarbete med FRO. SSA:s hamshop kommer snart att sälja sitt nya broderade klubbmärke.
 1. Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

ÅKE JOHANSSON SM7NJD/sekreterare – BO HASSELQVIST SM7HZK Ordförande

 

JUSTERAT: ROLF TÖREHED SM7OHE – ULF NÄSSTRÖM SM7ATL

———————————————————

D7-möte 18/11-2018 hos SK7OL i Klippan

Närvarande:  SM7NCI, SM7RTF,SM7VEV, SA7JMA, SM7ALA, SM7XXA, SM7LBB, SA7AKG, SM7OYD, SM7GKB, SA7ADV,SM7HXR, SM7YIC, SM7IPR, SM7JLE/SL7ZZP, SM7SPG, 5P0O, SM7YES, SM7KOJ, SA7HPD, SA7BCK, SM7NBO, SA7BXO, SM7HZK, Max Olsen, Barry Gunstone

1.Mötet öppnades av DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

2.Mötets behöriga utlysning godkändes.

3.Inga tillägg till dagordningen och dagordningen godkändes.

4.Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

5.Till sekreterare för mötet valdes Anders Olsen SA7BXO.

6.Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Leif Persson SM7NCI och Per Bruhn SM7YES

7.

 • DL7 förklarade att han har Skype möte med SSA,s Distriktsledare en gång i månaden och att han då framför frågor och förslag från medlemmar.
 • Det framkom ett samtycke att man bör söka intyg om högre uteffekt från PTS ifall man behöver att köra med högre uteffekt framöver.
 • DL7 förklarade att instegscertifikatet har fått blankt nej från PTS och deras jurister men medlemmar tycker ändå man skall kämpa för att få ett instegcertifikat för att ha möjlighet att få nya och yngre Radioamatörer till vår hobby.

8.

 • Önskemål från medlemmar om en bandplan i QTC. Bandplan finns också här: https://www.ssa.se/ dokument/bandplaner/
 • DL7 förklarade på mötet att han inte kan göra något åt de störande moment som finns på repeatrarna i Skåne utan det är klubbar och repeater-ägare som måste engagera sig genom att stänga ner berörd repeater, eller kontakta vederbörande som stör eller beter sig illa. Polisanmälan framkom också som ett alternativ att ta till vid behov.
 • Önskemål att Bulletinuppläsare bör finnas med i QTC med telefonnummer framkom också från medlemmarna.
 • Då SSA nuförtiden möts av PTS jurister vid möten, anser medlemmarna på mötet att SSA också bör bemöta PTS med egna jurister för att kunna besvara frågor och se om det finns utrymme i lagen för olika tolkningar i dessa ärenden. Det konstaterades att det är bra med nuvarande system med jurister i kontakterna mellan SSA och PTS för att minimera att privata intressen hos eventuella handläggare påverkar frågorna.
 • En SSA-medlem föreslog att om kostnaderna för SSA att ha med egna Jurister, skulle bli för höga kan SSA föreslå sina medlemmar om ett bidrag till dessa merkostnader eftersom detta är viktigt för att vår hobby skall kunna överleva och utvecklas många år framöver.
 • I PTSFS 2018-3 bör SSA föreslå att det tillkommer text om att utbildaren, som låter en icke licensierad blivande radioamatör köra radio, skall vara FYSISK närvarande. Även om detta är underförstått i den gamla lydelsen, och i alla tider också har varit praxis, vore det bra om detta tydliggörs extra noggrant, eftersom vi sett exempel på där man avsiktligt valt att misstolka detta och ”utbildaren” befunnit sig på annan plats.

Distriktsmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och ett stort tack riktades till SK7OL Åby Radioklubb som ordnade detta trevliga D7 möte.

Mötessekreterare Anders Olsen SA7BXO

Mötesordförande Bo Hasselquist SM7HZK

Justeras:

Leif Persson SM7NCI                                          Per Bruhn SM7YES

Lite bilder från dagens D7 möte i Klippan:

———————————————————————————————————

Lite bilder tagna av SM7NJD/Åke från Öland på D7 mötet på SK7BQ:

 

 

Närvarande: SM7HXR, SM7HZK, SA7BXO, SM7CZV, SM7CGV, SM7NJD, SM7WVG, SM7GXR, SM7YES, SM7FFI, SM7HTP, SM7OED, SM7XZV, SM7NJD, SM7CZL, SA7IRA,SA7AXT, SM7WEJ, SM7BHM, SM7KBY, SM7WVZ

1.Mötet öppnades av DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

2.Mötets behöriga utlysning godkändes.

3.Inga tillägg till dagordningen och dagordningen godkändes.

4.Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

5.Till sekreterare för mötet valdes Anders Olsen SA7BXO.

6.Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Bengt Lindblom SM7FFI och Ann-Christin Hasselquist  SM7HXR.

7.DL7 redovisade på mötet framstegen som har gjorts när det gäller klubbarnas engagemang med att stänga ner repeatrar så fort det har varit missbruk och dåligt språk. Samtliga som var på mötet var helt överens om att dessa störande moment skall hållas efter och måste upphöra.

8.

 • DL7 meddelar att SM7ALI, Tage Karlsson i Röke, har hedrats av SSA.
 • DL7 meddelade att SSA:s årsmöte sker i Lindesberg under våren 2019.
 • DL7 meddelar att specialsignalen 7S18FWC finna att köra under fotbolls VM fram till den 15 juli.
 • Ölands radioamatörer meddelade att deras repeatersystem är hopkopplat med räddningstjänsten samt att SSA bulletinsändningarna har börjat sändas igen.
 • DL7 meddelar att han har ny mejladress sm7hzk@telia.com .
 • SM7YES fick lotten att anordna nästa DL7 möte.

Distriktmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och ett stort tack riktades till SK7BQ Kristianstads Radioamatörer som ordnade detta trevliga D7 möte.

Mötessekreterare Anders Olsen SA7BXO

Mötesordförande Bo Hasselquist SM7HZK

Justeras:
Bengt Lindblom SM7FFI                                                 Ann-Christin Hasselquist  SM7HXR

——————————————————————————————————

Protokoll fört vid SSA distrikt 7 möte hos SK7MQ den 10 Juni 2017 kyrkans hus på Storgatan 6 i Gärsnäs på vackra Österlen.

Närvarande: SM7KBT, SM7NCI, SM7HZK, SM7LBB, SM7JKQ, SM7IOE, SA7AXE, SM7YYZ, SA7BXO

 1. Mötet öppnades av DL7, Bo Hasselquist SM7HZK.
 2. Mötets behöriga utlysning godkändes.
 3. Inga tillägg till dagordningen och dagordningen godkändes.
 4. Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.
 5. Till sekreterare för mötet valdes Anders Olsen SA7BXO.
 6. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Johnny Nilsson SM7IOE och Anders Nordström-Enkel SM7JKQ.
 7. Bo Hasselquist SM7HZK valdes till DL7 enligt förslag från valberedningen på 2 år. Beslut att välja vice DL7 togs av Bo Hasselquist SM7HZK och Anders Olsen SA7BXO tillfrågades och valdes på 2 år.
 8. Till valberedningens ena ledamot valdes Johnny Nilsson SM7IOE.
 9. DL7 redovisade lite från SSAs årsmöte på Fårö bla att det var många utställare som inte kom men att dom skänkte utrustning till lotteriet istället. Det var också en busstur anordnad för damerna i sällskapet som blev omtyckt.
 10. Under punkten övriga frågor så framkom förslag från Olle Jönsson SM7LBB att nästa SSA årsmöte i Eskilstuna läggs dagen före Eskilstuna loppisen för att få fler deltagare till mötet. Alkohol kom också upp i diskussionerna. När någon är berusad i etern så skall dessa inte nämnas vid namn utan kontaktas på annat sätt.Framkom också önskemål om telegrafikurser och möjligen samarbete med Fro.Önskemål framkom också om en repiterlista där man kan sortera på subton. När det gäller att få med ungdommar i radiointresset så börjar det bli svårt att motviera då byggsatserna allt mer görs med ytmonterade komponenter efterfrågas byggsatser med lite mer kläm och känn komponenter. Vi fick också intressant information om SK7MQs upp och nergångar med start ca 1976 då scoutkåren delades med största uppsvingen när det digitala modet D-star blev aktuellt.
 11. Distriktmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och ett stort tack riktades till SK7MQÖsterlens Sändaramatörer som ordnade detta trevliga D7 möte.

Mötessekreterare Anders Olsen SA7BXO

Mötesordförande Bo Hasselquist SM7HZK

Justeras:
Johnny Nilsson SM7IOE                                  Anders Nordström-Enkel SM7JKQ

————————————————————————————————-

Protokoll fört vid SSA distrikt 7 möte hos SK7AF i Eksjö den 14 Maj 2016.

Närvarande: SM5SUH,SM5UGC,SA7CIS,SM7AJZ,SM7BYP,SM7JCR    SM7XFD SM7JUB SM7DZD, SM7CAC
SA7BIS,SM7HZK,SM7GTD,SM7HXR,SM7SMS,SM7HCW,SM7GEP  SA7EME,SM6BTT,SM7NTJ,SM7LFA

 

 1. Mötet öppnades av DL7, Bo Hasselquist SM7HZK.
 2. Mötets behöriga utlysning godkändes.
 3. Inga tillägg till dagordningen.
 4. Dagordningen för mötet godkändes.
 5. Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.
 6. Till sekreterare för mötet valdes Roger Johansson SM7JCR.
 7. Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Kennerth Peterson SM7CAC och Lars-Erik Lekström SM7DZD.
 8. Till valberedningens ena ledamot valdes SA7CIS Sören Fritiofsson som också är sammankallande.
 9. Ordföranden informerade från SSA´s årsmöte i Täby där man bl.a. diskuterat det nya ”instegscertifikat” med enklare prov som föreslås. Mötesdeltagarna hade som förslag och att man bör få köra på 2 /70 + digitala moder samt 6 och 10 meter. Det borde även finnas ett krav på att man måste ha kört 100-200 QSO på olika band inom första året och sen ta kopia på loggboken och skicka in den till SSA för att visa att man faktiskt kört det antal man haft som krav/morot för att bli godkänd att fortsätta som radioamatör. Senare om man fortfarande är intresserad att bli fullvärdig radioamatör och kunna köra fullt ut på alla band och effekter kan man avlägga dagens lite svårare prov för att få ett fullvärdigt certifikat. Detta förslag kom från SM7SMS och mötesdeltagarna var överrens om att detta förslag var bra så att man får igång de nya amatörerna till att faktiskt prata/köra radio och inte bli en ny tyst radioamatör. SSA har även tagit fram nya rutiner och metoder för provtagning av certifikat och där man bl.a. har krav på ”bisittare” vid provtagningen och detta fungerar mycket bra i D7. På årsmötet hade man också fått information om hur radioamatörer kan hjälpa till med samband i krissituationer i samhället. SM7NTJ Lorentz, som också varit på årsmötet berättade att man redan har ett samarbete i SVARK med räddningstjänsten i Jönköping om att hjälpa till med samband/operatörer.
 10. Under övrigt diskuterades det om varför det verkar vara så svårt att komma åt medvetna störningar på amatörbanden. Mötet enades om att var och en amatör/ringar som blir s.k. medvetet ut störda på banden inte skall gå in och bråka eller kommentera detta via radion utan bara köra vidare och låta berörda myndigheter ta hand om dessa medvetna störningar. Frågan kom upp hur vi ska kunna få fler ungdomar intresserade av vår hobby, det nya instegscertifikatet är en bra början men man måste även nå ut till ungdomar om att vi finns och vad vi gör, i SM3-land har man börjat med att komma till skolan under lektionstid och ha amatörradio på vissa timmar. Förslag på representant för ett skolprojekt i SM7-distriket efterlyses. Vi borde också bli bättre på att marknadsföra amatörradiohobbyn via bl.a. media och även medverka vid evenemang som ordnas för allmänheten. För att kunna aktivera amatörer som inte kan sätta upp antenner är remote körning ett bra alternativ. I Eksjö radioklubb har man kopplat upp en station på klubben där man kan köra radio via remote, detta borde även kunna intressera ungdomar som i allmänhet har god hand med datorer.
  SM7SMS Marcus tycker vi måste bli bättre på att aktivera oss på banden, både via 2/70 och på kortvåg, om vi nu ska locka in och försöka få nya amatörer till hobbyn måste det ju finnas någon att prata med!
 11. Distriktmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och informerade om att SSA årsmöte 2017 kommer att hållas på Gotland och Fårö.
  Ett stort tack till SM5SUH Jan och SM5UGC Lars-Inge som efter mötet demonstrerade ICOM´s  7300 . Och ett stort tack riktades till Eksjö Radioklubb som ordnade detta trevliga D7 möteMötessekreterare SM7JCR Roger Johansson:

Mötesordförande SM7HZK Bo Hasselquist:

Justeras:
SM7CAC Kennerth Peterson                                  SM7DZD Lars-Erik Lekström

_______________________________________________________________________

Protokoll fört vid SSA distrikt 7 möte hos SK7AX Jönköping 14 november 2015

Närvarande: SM7NDX, SM7HZK, SM7DZV, SA7BIS, SM7EKU, SM7VQA, SM7TNO

SM7LPE,SM7LZQ, SM7HCW,SM7YLU, SA7AHE,SA7BWV, SA7BXO,

SM7EML,SM7TWP, SM7ERI,SA7CEX, SM7AJZ, SM7DZD, SM7GMI/SK7DD,

SM7JLE/SL7ZZP, SM7DAO, SM7GVF, SM7EIC

 

 • 1 Mötet öppnades av DL7, Bo Hasselquist SM7HZK.
 • 2 Mötets behöriga utlysning godkändes.
 • 3 Något tillägg till dagordningen inkom ej.
 • 4 DL7:s förslag till dagordning fastslogs.
 • 5 Till mötesordförande valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.
 • 6 Till mötessekreterare valdes Ulf Bergström SM7YLU.
 • 7 Till justeringsman att tillsammans med ordförande justera protokollet och tillika          rösträknare valdes vice DL7 Anders Olsson SA7BXO.
 • 8 Föregående mötesprotokoll från 15-04-11 upplästes och godkändes.
 • 9 Val av personer till valberedningen bordlades då förslag saknades. Önskvärt var en från norr och en från södra. Frågan om deltagare från norr ska tas upp på SK7AX:s kommande möte. Valet genomförs på kommande DL7 vårmöte.
 • 10 om kontaktman mot Scouterna har SA7AKU Kenneth Roswall utsetts.
 • 11 Kontaktpersoner mot skolor är önskvärt för att få mera ungdomar till amatörradiohobbyn. SM7DZV Erik Nyberg informerade att i SM3 har information givits i skolorna till ca 350 elever i Ånge trakten. Förslag inom SM7 är två kontaktpersoner, dessa bör vara utbildade lärare som är radioamatörer. Inga förslag på personer framkom. Frågan bordlades.
 • 12 SM7CRW John-Ivar Winbladh önskar att någon annan tar över DX ringen på 80 meter. Inga förslag framkom. Men mötet bedömde att någon som är med i ringen bör överta ansvaret. Frågan bordlades till nästa möte.
 • 13 DL 7 redovisade från DL /SL mötet i Stockholm att en skrivelse inkommit till SSA från PTS angående proven för radioamatörcertifikat. Proven är kladdiga. Främst gäller det summering av poängtalen och rättningar som är otydliga. Och att proven utförs på ett säkert sätt. Detta har föranlett SSA att från den 1/11 införa ny regel att en bisittare ska närvara vid provtillfället. Och ett försättsblad ska skrivas under av både bisittare o provförrättare. Detta som intyg att provet genomförts på ett korrekt sätt. Bisittare ska vara DL eller vice DL eller en förtroendevald styrelsemedlem från en klubb som utses av DL. Bisittare och provförrättaren får ej vara från samma klubb. Denna fråga diskuterades och då framkom att detta troligen inte bidrar till fler radioamatörer utan snarare till en minskning då detta försvårar utförande av provtagningen med flera inblandade. Varför proven är kladdiga med felsummeringar och rättningar beror nog på att provens utförande inte är optimalt med poängsättningen och frågeställning. SSA bör genomföra en gemensam utbildning av provförrättarna så att alla prov utförs, rättas och bedöms lika. Dvs provförrättarna bör certifieras. Provens utformning borde vara så att de kan rättas på plats och resultatet presenteras innan alla åker hem. Proven borde med dagens teknik kunna utföras bättre och säkrare. Mötet anser även att betalningen till provförrättaren ska vara lika över hela landet. SM7JLE Bosse som representerade SL7ZZP FRO Norra Skåne ansåg att även FRO ska kunna genomföra utbildning och provtagning för radioamatörcertifikat.
 • 14 Under punkten övriga frågor önskade DL7 att få information från klubbarna i SM7 angående aktiviteter tex möten, tester, resor mm för att lägga ut på DL7 sidan och få den mera levande. Informationen lämnas lämpligast till DL7 på mail sm7hzk@ssa.se.
 • 15 Distriktsmötet avslutades av mötesordförande, Bo Hasselquist SM7HZK.som tackade alla för visat intresse. Speciellt tackades SK7AX för upplåtande av deras nya fina klubbstuga för mötet samt tillhörande fika.

Mötessekreterare Ulf Bergström, SM7YLU

Mötesordförande Bo Hasselquist SM7HZK

Justeras, Anders Olsson SA7BXO.

 

Share