Distrikt 7

SK7RN: Kallelse till och dagordning för öppet styrelsemöte den 11 april…..

Publicerat 20 mars, 2019

Föredragningslista vid styrelsemöte 2019-04-11

 • Mötet öppnas
  1. Förteckning av närvarande och röstberättigade.
  2. Val av en protokolljusterare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
 • Fastställande av dagordning
 • Föregående protokoll
 • Rapporter
  1. Årsmötessummering
  2. Ekonomi
 • Planerade arbeten på repeaternätet iv. Ölands nödradionät.
 1. Projektansökning, utbyggnad av reservkraft vi. Amatörradiokursen, uppföljning.
 • Närmast förestående aktiviteter: Planering för samåkning etc:
  1. Växjöauktionen 11 maj,
  2. Möte i Böda 17 maj.

OBS: Obligatorisk förhandsanmälan (familjemedlemmar välkomna)  iii. Alexandersondagen Grimeton 30 juni.

 • Beslut om att öppna ytterligare ett konto i Ölandsbanken
 • Utrustning av klubbstationen i Borgholm

Arbetsfördelning

 • Fråga om informationsmateriel
  1. Klubbens eget informationsmaterial:

Arbetsfördelning, produktion och beställning ii. Eventuell beställning personliga namnbrickor, t-tröjor, jackor/västar, QSL Arbetsfördelning

 • Sommaraktiviteter
  1. Distrikt 7-möte den 15 juni, Algutsrum, Program och auktion

Arbetsfördelning ii. Internationella Fyrhelgen:  Långe Erik 17 – 18 augusti

Arbetsfördelning iii. Fråga om radiohjälpen?

 1. Eventuellt annat?
 • Nästa möte
  1. Öppet styrelsemöte den 5 september.

Klubblokalen i Borgholm klockan 18.30. Samtliga medlemmar välkomna.

 • Övriga frågor
 • Förhandlingarna avslutas

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Nytt under sälj & köp hos Eksjö Radioklubb….

Publicerat 11 mars, 2019

http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Årsmötesprotokoll från SK7RN….

Publicerat 10 mars, 2019

Tid:                                                       Lördagen den 2 mars 2019, 10.00

Plats: IOGT-NTO-lokalen Borgholm

Närvarande:

SA7BMX Rolf Lindström, SA7IRA Inge Petersson, SM7CIL Arne Gegerfelt

SM7CLM Lennart Holmberg, SM7DZV Erik Nyberg, SM7MQE Enar Nilsson,

SM7NJD Åke Johansson, SM7YIJ Lars-Göran Olsson, SM7VPF Olle Alåsen,

SM7WVG Tommy Strand, Michael Axelsson SM7-8454, Kristina Österberg,

Jörgen Butenas                                                                 

 • 1. Mötets öppnande.

Föreningens ordförande, SM7DZV, Erik, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 • 2. Parentation.

Mötet inleddes med en tyst minut med anledning av att sekreteraren och styrelseledamoten SM7RWX Birger Eriksson avlidit i augusti 2018.

 • 3. Val av mötesfunktionärer.
 1. SM7DZV, Erik, valdes till ordförande under mötet.
 2. ii. SM7NJD, Åke, utsågs till sekreterare.
 3. iii. SA7BMX Rolf och SM7VPF Olle valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 • 4. Beslut om dagordning.

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

 • 5. Beslut om röstlängd.

Beslutades att ovanstående närvaroförteckning, sammanlagt 13 medlemmar, vid behov skulle gälla som röstlängd.

 • 6. Stämmans utlysande.

Konstaterades att stämman utlysts i god tid i enlighet med föreningens stadgar och kallelsen godkändes.

 • 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och kommenterades utförligt av SM7DZV, Erik. Beslutades att med godkännande lägga densamma till handlingarna.

 • 8. Föredragning av årsbokslutet.

Årsbokslutet föredrogs av ordföranden Erik, och lades med godkännande till handlingarna.

 • 9. Föredragning av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn, SA7BMX, Rolf och lades med godkännande till handlingarna.

 • 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades enhälligt full ansvarsfrihet för år 2018 i enlighet med revisorernas rekommendation.

 • 11. Förslag från styrelsen.
 1. Ordförandens förslag till budget föredrogs och och godkändes. ii. Styrelsens förslag till verksamhetsplan fram till nästa årsmöte föredrogs och fastställdes. iii.          I enlighet med styrelsens förslag  fastställdes medlemsavgiften för 2020 till oförändrat 200 kronor.
 2. I enlighet med styrelsens förslag beslutade mötet att enhälligt utse Paul Leonard KD1TH till hedersmedlem i klubben.
 • 12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare.

Beslutades att antalet ordinarie ledamöter skall vara oförändrat 9 och antalet ersättare oförändrat 4.

 • 13. Val av styrelse.
 1. Ordföranden SM7DZV, Erik Nyberg omvaldes för en ny tvåårsperiod.
 2. Till vice ordförande valdes på två år SM7CIL Arne Gegerfelt iii. Till kassör på två år valdes SM7CJQ, Kenneth Byrskog.

Sekreterare SM7NJD Åke Johansson  iv. Till övriga styrelseledamöter på två år valdes: SA7IRA Inge

Petersson och Jörgen Butenas

 1. Ledamöter med ett år kvar är SM7VVY Tommy Abrahamsson,

SM7VPF Olle Alåsen och (SA7NRG) Göran Lindqvist   vi.                Till ersättare i styrelsen med följande tjänstgöringsordning valdes

SM7UHX Jonas Agerhed, SM7MQE Enar Nilsson, SM7WSS Leif Karlsson och SM7YTH Örjan Tollbom

 • 14. Firmatecknare.

Till firmatecknare, var för sig, valdes ordföranden SM7DZV, Erik Nyberg

(1944 0728-7814) och  kassören SM7CJQ, Kenneth Byrskog (1937 1203-2832).

Beslutades att denna paragraf skall anses vara omedelbart justerad.

 • 15. Val av revisorer.

Till ordinarie revisorer valdes SA7BMX, Rolf Lindström och SM7WVG, Tommy Strand. Till ersättare valdes Kristina Österberg.

 • 16. Val av valberedning.

Till valberedning utsågs Kristina Österberg och SM7MQE Enar Nilsson med Kristina som sammankallande.

 • 17. Övriga frågor.

Åke SM7NJD informerade om namnskyltar

Lennart SM7CLM informerade om bidrag till repeatern SK7RFL Enar SM7MQE informerade om arbeten på klubbens repeatrar. § 18. Avslutning.

Nästa styrelsemöte blir enligt verksamhetsplanen torsdagen 11 april 2019 klockan 18.30 i IOGT-NTO i Borgholm.

Årsmötet 2020 blir den 7 mars.

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Vid den sedvanliga kroppkakelunchen sjöng Olle SM7VPF

Kroppkakevisan, Ljusberg och Taube till eget gitarrackompanjemang.

Vid protokollet:

SM7NJD

ÅKE JOHANSSON

Justerat:

SM7DZV SA7BMX SM7VPF
Erik Nyberg Rolf Lindström Olle Alåsen

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Kontaktuppgifter Ölands Radioamatörer 2019 – 2020

Publicerat 10 mars, 2019

Funktionärer 2019 — 2020

     Styrelse (Ordinarie ledamöter valda på två år av årsmötet 2019):

                   Ordförande: SM7DZV Erik Nyberg
                   Vice ordförande: SM7CIL Arne Gegerfelt
                   Kassör: SM7CJQ Kenneth Byrskog
                   Sekreterare: SM7NJD Åke Johansson
                   Ordinarie ledamot: SA7IRA Inge Petersson   (ny)
                   Ordinarie ledamot:  Jörgen Butenas  (ny)

 

                   (Ledamöter valda 2018 med 1 år kvar av mandatperioden):

                   Ordinarie ledamot: SM7VVY Tommy Abrahamsson
                   Ordinarie ledamot: SM7VPF  Olle Alåsen
                   Ordinarie ledamot: Göran Lindqvist (reserverad anropssignal SA7NRG)

 

     Ersättare i styrelsen för 1 år, samtliga omval:

                   Ersättare: SM7UHX Jonas Agerhed
                   Ersättare: SM7MQE Enar Nilsson
                   Ersättare: SM7WSS Leif Karlsson
                   Ersättare: SM7YTH Örjan Tollbom

 

Revisorer:

SA7BMX Rolf Lindström (sammankallande)

SM7WVG Tommy Strand

Ersättare: Kristina Österberg

Valberedning

Kristina Österberg, (sammankallande, )

SM7MQE Enar Nilsson

Teknikgrupp VHF/UHF

SM7VVY Tommy Abrahamsson

SM7MQE Enar Nilssoin

SM7CIL    Arne Gegerfelt

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Publicerat 10 mars, 2019

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share