Distrikt 7

Nytt under sälj & köp hos Eksjö Radioklubb….

Publicerat 11 mars, 2019

http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Årsmötesprotokoll från SK7RN….

Publicerat 10 mars, 2019

Tid:                                                       Lördagen den 2 mars 2019, 10.00

Plats: IOGT-NTO-lokalen Borgholm

Närvarande:

SA7BMX Rolf Lindström, SA7IRA Inge Petersson, SM7CIL Arne Gegerfelt

SM7CLM Lennart Holmberg, SM7DZV Erik Nyberg, SM7MQE Enar Nilsson,

SM7NJD Åke Johansson, SM7YIJ Lars-Göran Olsson, SM7VPF Olle Alåsen,

SM7WVG Tommy Strand, Michael Axelsson SM7-8454, Kristina Österberg,

Jörgen Butenas                                                                 

 • 1. Mötets öppnande.

Föreningens ordförande, SM7DZV, Erik, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 • 2. Parentation.

Mötet inleddes med en tyst minut med anledning av att sekreteraren och styrelseledamoten SM7RWX Birger Eriksson avlidit i augusti 2018.

 • 3. Val av mötesfunktionärer.
 1. SM7DZV, Erik, valdes till ordförande under mötet.
 2. ii. SM7NJD, Åke, utsågs till sekreterare.
 3. iii. SA7BMX Rolf och SM7VPF Olle valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 • 4. Beslut om dagordning.

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

 • 5. Beslut om röstlängd.

Beslutades att ovanstående närvaroförteckning, sammanlagt 13 medlemmar, vid behov skulle gälla som röstlängd.

 • 6. Stämmans utlysande.

Konstaterades att stämman utlysts i god tid i enlighet med föreningens stadgar och kallelsen godkändes.

 • 7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och kommenterades utförligt av SM7DZV, Erik. Beslutades att med godkännande lägga densamma till handlingarna.

 • 8. Föredragning av årsbokslutet.

Årsbokslutet föredrogs av ordföranden Erik, och lades med godkännande till handlingarna.

 • 9. Föredragning av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn, SA7BMX, Rolf och lades med godkännande till handlingarna.

 • 10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades enhälligt full ansvarsfrihet för år 2018 i enlighet med revisorernas rekommendation.

 • 11. Förslag från styrelsen.
 1. Ordförandens förslag till budget föredrogs och och godkändes. ii. Styrelsens förslag till verksamhetsplan fram till nästa årsmöte föredrogs och fastställdes. iii.          I enlighet med styrelsens förslag  fastställdes medlemsavgiften för 2020 till oförändrat 200 kronor.
 2. I enlighet med styrelsens förslag beslutade mötet att enhälligt utse Paul Leonard KD1TH till hedersmedlem i klubben.
 • 12. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättare.

Beslutades att antalet ordinarie ledamöter skall vara oförändrat 9 och antalet ersättare oförändrat 4.

 • 13. Val av styrelse.
 1. Ordföranden SM7DZV, Erik Nyberg omvaldes för en ny tvåårsperiod.
 2. Till vice ordförande valdes på två år SM7CIL Arne Gegerfelt iii. Till kassör på två år valdes SM7CJQ, Kenneth Byrskog.

Sekreterare SM7NJD Åke Johansson  iv. Till övriga styrelseledamöter på två år valdes: SA7IRA Inge

Petersson och Jörgen Butenas

 1. Ledamöter med ett år kvar är SM7VVY Tommy Abrahamsson,

SM7VPF Olle Alåsen och (SA7NRG) Göran Lindqvist   vi.                Till ersättare i styrelsen med följande tjänstgöringsordning valdes

SM7UHX Jonas Agerhed, SM7MQE Enar Nilsson, SM7WSS Leif Karlsson och SM7YTH Örjan Tollbom

 • 14. Firmatecknare.

Till firmatecknare, var för sig, valdes ordföranden SM7DZV, Erik Nyberg

(1944 0728-7814) och  kassören SM7CJQ, Kenneth Byrskog (1937 1203-2832).

Beslutades att denna paragraf skall anses vara omedelbart justerad.

 • 15. Val av revisorer.

Till ordinarie revisorer valdes SA7BMX, Rolf Lindström och SM7WVG, Tommy Strand. Till ersättare valdes Kristina Österberg.

 • 16. Val av valberedning.

Till valberedning utsågs Kristina Österberg och SM7MQE Enar Nilsson med Kristina som sammankallande.

 • 17. Övriga frågor.

Åke SM7NJD informerade om namnskyltar

Lennart SM7CLM informerade om bidrag till repeatern SK7RFL Enar SM7MQE informerade om arbeten på klubbens repeatrar. § 18. Avslutning.

Nästa styrelsemöte blir enligt verksamhetsplanen torsdagen 11 april 2019 klockan 18.30 i IOGT-NTO i Borgholm.

Årsmötet 2020 blir den 7 mars.

Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Vid den sedvanliga kroppkakelunchen sjöng Olle SM7VPF

Kroppkakevisan, Ljusberg och Taube till eget gitarrackompanjemang.

Vid protokollet:

SM7NJD

ÅKE JOHANSSON

Justerat:

SM7DZV SA7BMX SM7VPF
Erik Nyberg Rolf Lindström Olle Alåsen

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Kontaktuppgifter Ölands Radioamatörer 2019 – 2020

Publicerat 10 mars, 2019

Funktionärer 2019 — 2020

     Styrelse (Ordinarie ledamöter valda på två år av årsmötet 2019):

                   Ordförande: SM7DZV Erik Nyberg
                   Vice ordförande: SM7CIL Arne Gegerfelt
                   Kassör: SM7CJQ Kenneth Byrskog
                   Sekreterare: SM7NJD Åke Johansson
                   Ordinarie ledamot: SA7IRA Inge Petersson   (ny)
                   Ordinarie ledamot:  Jörgen Butenas  (ny)

 

                   (Ledamöter valda 2018 med 1 år kvar av mandatperioden):

                   Ordinarie ledamot: SM7VVY Tommy Abrahamsson
                   Ordinarie ledamot: SM7VPF  Olle Alåsen
                   Ordinarie ledamot: Göran Lindqvist (reserverad anropssignal SA7NRG)

 

     Ersättare i styrelsen för 1 år, samtliga omval:

                   Ersättare: SM7UHX Jonas Agerhed
                   Ersättare: SM7MQE Enar Nilsson
                   Ersättare: SM7WSS Leif Karlsson
                   Ersättare: SM7YTH Örjan Tollbom

 

Revisorer:

SA7BMX Rolf Lindström (sammankallande)

SM7WVG Tommy Strand

Ersättare: Kristina Österberg

Valberedning

Kristina Österberg, (sammankallande, )

SM7MQE Enar Nilsson

Teknikgrupp VHF/UHF

SM7VVY Tommy Abrahamsson

SM7MQE Enar Nilssoin

SM7CIL    Arne Gegerfelt

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)Publicerat 10 mars, 2019

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)ÖLANDS RADIOAMATÖRER   MÖTESPLAN 2019 – 2020 ÅRSMÖTETS BESLUT 2019-03-02…

Publicerat 10 mars, 2019

Mötesplan 2019 – 2020

OBS: DATUM FÖR ARBETSDAGAR TILLKOMMER. KALLELSE MED KORT VARSEL VIA TELEFON OCH EPOST

KLUBBENS HEMSIDA: WWW.SK7RN.SE

PLATS FÖR MÖTEN NÄR INGET ANNAT ANGES: IOGT/NTO-LOKALEN BORGHOLM

NOTERA: ÖPPET STYRELSEMÖTE BETYDER, SOM ALLA VET, ATT ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA  ATT NÄRVARA OCH AKTIVT DELTA I MÖTET.

2019:

2 mars                     SK7RN Årsmöte. Plats: IOGT/NTO-lokalen,

Östra Kyrkogatan 5, Borgholm klockan 10.00.

Årsmötesförhandlingar, lunch, eftermiddagsprogram.

30 mars                   Radiomässa i Eskilstuna. 

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

11 april                    Öppet styrelsemöte SK7RN

Bland annat frågor kring SK7RN krisradionät.

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

11 maj                     Auktion i Växjö

Läs om auktionen. Se vad som säljs: http://www.sk7hw.org/  Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

17 maj                     SK7RN – Traditionellt vårmöte i Böda. 

Repeaterbesök, grillning mm. Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV OBSERVERA:

Välkomna — men förhandsanmälan absolut nödvändig!

15 juni                     D7-möte, Algutsrum.

SSA medlemsmöte, demonstration AMPRnet, auktion, mm.  Ansvarig samordnare:

30 juni                      Alexandersondagen, Grimeton.

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

17 – 18 aug             Internationella fyrhelgen. http://illw.net/.

SK7RN kör från Långe Erik, Ölands Norra udde, SE-0011.

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV och Kristina

31 augusti                Tångahed, Fieldday Väst

Vårgårda.

Resesamordnare och anmälan till Åke SM7NJD,  Telefon 0705 48 50 12 eller sm7njd@telia.com.

5 sept                      Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare Erik SM7DZV

28 sept                    Försvarsdag Stora Rör

Mottagning radiotrafik från flygplan och överföring till högtalarsystemet för publiken. Eventuellt: Demonstration av SK7RN nödtrafiknät? Ansvarig samordnare: Åke SM7NJD

25 – 29 sept             Ölands Skördefest

Fråga om nivå på vårt engagemang.

27 – 28 sept             Erik upprättar kortvåg i Böda hamn 26 – 28 september i Böda hamn och den 30 september vid Bödasågens Allhandel. Ansvarig samordnare: Flera.

 19 – 20 okt               Jota, Färjestadens Scoutgård

Ansvarig samordnare Rolf SA7BMX, Mikael SA7MIE och ÅkeSM7NJD.

23 november           Radiolördag. Öppet styrelsemöte

Eventuellt avslutning med mat.

2020

16 januari            Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

20 februari          Öppet styrelsemöte SK7RN

Ansvarig samordnare: Erik SM7DZV

7 mars                  SK7RN Årsmöte 2020

 

 

DL7 (SM7HZK) Bo
Share

Av: DL7 (SM7HZK)
Share